Psalmii 105

1 Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!

INTRODUCERE. - Psalmul 105 este un imn naţional al lui Israel (vezi Psalmii 78; 106). El ilustrează relaţiile lui Dumnezeu cu Israel din timpul lui Avraam şi al descendenţilor lui până la cucerirea Canaanului, cu accent asupra legământului dintre Dumnezeu şi Israel. În imn, Iosif e prezentat ca inel de legătură între Egipt şi Canaan. Metrul antic al imnului se observă într-o succesiune de versuri pline de bucurie, maiestuoase în paralelismul simplu.

Versetele 1-15 sunt practic identice cu v. 8-22 ale psalmului raportat în 1 Cronici 16,8-36, pe care David l-a compus pentru ceremonia păstrării cu sfinţenie a chivotului la Ierusalim. Deosebirile faţă de formă originală a psalmului se datorează probabil adaptării pentru uzul liturgic la o dată mai târzie.

Psalmii 105 şi 106 sunt psalmi pereche. Psalmul 105 ar trebui să fie studiat în lumina sfatului dat în 8T 107-116; TM 98; şi LS 196.

1. Lăudaţi. [Mulţumiţi, KJV]. Iubirea lui Dumnezeu, aşa cum e demonstrată în istoria lui Israel, necesită recunoaştere totală. Aceasta este tema psalmului. Numele Lui. Vezi la Psalm 7,17.

Popoare. Toate popoarele ar trebui să cunoască "isprăvile" lui Dumnezeu, "numele Lui cel sfânt" (v. 3), "semnele minunate" făcute de El (v. 5) şi " judecăţile Lui (v. 5). Psalmul începe cu un semnal misionar.

2 Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!

Verset ce nu a fost comentat.

3 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

Verset ce nu a fost comentat.

4 Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!

Sprijinul. [Tăria Lui, KJV]. Numai prin puterea lui Dumnezeu a fost salvat Israel; numai astfel putem fi noi salvaţi.

5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,

Aduceţi-vă aminte. Compară cu Deuteronom 32,7.

Minunile. Aici mai ales minunile din Egipt care constituie mare parte din conţinutul psalmului (vezi Exod 6,6; 7,4).

6 sămânţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!

Sămânţă a robului Său Avraam. Vezi v. 42.

Aleşii. Literal, " cei aleşi" (vezi v. 43).

7 Domnul este Dumnezeul nostru: judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.

Dumnezeul nostru. Versetele 7-11 Îl înalţă pe Dumnezeu ca pe Acela care Îşi aduce aminte de legământul Său.

8 El Îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

O mie de neamuri de oameni. [O mie de generaţii, KJV]. O hiperbolă poetică pentru o lungă perioadă de vreme (vezi Deuteronom 7,9).

9 de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;

Ca Avraam. Vezi Genesa 12,7; 13,14-17; 15,18-21; 17,2; 22,15-18; etc.

Lui Isaac. Vezi Genesa 26,3; cf. 28,13.

10 El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veşnic pentru Israel,

Verset ce nu a fost comentat.

11 zicând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la sorţi.”

Verset ce nu a fost comentat.

12 Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini în ţară;

Verset ce nu a fost comentat.

13 mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor;

La altul. Avraam a părăsit cetatea Ur din Caldeea (vezi Genesa 11,31 la 12,5). Patriarhii au fost forţaţi să plece din Canaan (vezi Genesa 12,10; 26,1; 28,10).

14 dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.

A pedepsit împăraţi. Vezi Genesa 12,17; 20,3.

15 „Nu vă atingeţi de unşii Mei – a zis El – şi nu faceţi rău prorocilor Mei!”

Nu vă atingeţi. Vezi Genesa 26,11.

Unşii. Probabil în sensul de a fi aleşi pentru o misiune specială.

Proorocii. Vezi Genesa 20,7.

16 A chemat foametea asupra ţării şi a tăiat orice mijloc de trai.

A chemat foametea. Vezi Genesa 41,53-57.

17 Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.

Înainte. [Înaintea lor, KJV]. Vezi Genesa 45,5.

Vândut. Vezi Genesa 37,28.36.

18 I-au strâns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,

Verset ce nu a fost comentat.

19 până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat cuvântul Domnului.

S-a împlinit ce vestise. Adică până s-a întâmplat prezicerea visurilor lui Iosif de superioritate faţă de fraţii săi (vezi Genesa 37,5-11). Încercat. Intervalul dintre prezicere şi împlinirea ei a fost o perioadă de punere la probă pentru Iosif. 20 Împăratul a trimis. Vezi Genesa 41,14.40.41.44.46-49; 45,8.

20 Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile, şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.

Verset ce nu a fost comentat.

21 L-a pus domn peste casa lui şi dregătorul tuturor averilor lui,

Verset ce nu a fost comentat.

22 ca să lege după plac pe domnitorii lui şi să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

Să lege. LXX, Siriaca şi Ieronim spune yasar, "să înveţe", în loc de ebr. 'asar, "să lege". Deosebirea constă doar dintr-o singură literă. O atare exprimare ar face prima parte a versetului paralelă cu a doua. Ideea ar putea fi ilustrată printr-un obicei egiptean potrivit căruia era datoria primului ministru sau a vizirului să supravegheze educaţia copiilor regelui.

Plac. Ebr. nephesh (vezi la Psalm 16,10). Traducerea "plac" este în armonie cu folosirea ugaritică (vezi p. 618).

23 Atunci Israel a venit în Egipt, şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.

Ţara lui Ham. Egiptul, aşa cum arată textul paralel (vezi Psalm 78,51; vezi la Genesa 10,6).

24 Domnul a înmulţit pe poporul Său foarte mult şi l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.

A înmulţit pe poporul Său. Compară cu Exod 1,9-16.

25 Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul Lui şi s-au purtat mişeleşte cu robii Săi.

Le-a schimbat inima. În vorbirea figurată a Bibliei, Dumnezeu e adesea descris ca făcând ceea ce El nu împiedică (vezi 2 Samuel 12,11; 16,22; 24,1; 1 Regi 12,15). Mişeleşte. Vezi la Exod 1,10.

26 A trimis pe robul Său Moise şi pe Aaron, pe care-l alesese.

Robul Său Moise. Vezi Exod 14,31; Deuteronom 34,5; Iosua 1,2.

Aaron. Vezi Exod 4,14-17.27.

27 Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în ţara lui Ham.

În mijlocul lor. Adică a egiptenilor.

Ham. Vezi la v. 23.

28 A trimis întuneric şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la cuvântul Lui.

Întuneric. Plaga a noua (vezi Exod 10,21-23). Psalmistul nu merge pe firul raportului din Exod cu privire la plăgi.

29 Le-a prefăcut apele în sânge şi a făcut să le piară toţi peştii.

Sânge. Vezi Exod 7,14-25.

30 Ţara lor a forfotit de broaşte, până în odăile împăraţilor lor.

Broaşte. Vezi Exod 8,1-15.

31 El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.

Muşte. Vezi Exod 8,20-24.

Păduchi. Vezi Exod 8, 16-19.

32 În loc de ploaie le-a dat grindină şi flăcări de foc în ţara lor.

Grindină. Vezi Exod 9,18-35.

Flăcări de foc. Vezi Exod 9, 23.24.

33 Le-a bătut viile şi smochinii şi a sfărâmat copacii din ţinutul lor.

Verset ce nu a fost comentat.

34 El a zis şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,

Lăcuste. Ebr. 'arbeh (Vezi Exod 10,1-20).

Lăcuste. [Omizi, KJV]. Ebr. yeleq, considerat a reprezenta stadiul neînaripat al lăcustei. În raportul Exodului e folosit numai un cuvânt ('arbeh).

35 care au mâncat toată iarba din ţară şi au mistuit roadele de pe câmpiile lor.

Verset ce nu a fost comentat.

36 A lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor, toată pârga puterii lor.

Întâii născuţi. Vezi Exod 11,12.

37 A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.

Argint şi aur. Vezi Exod 12,35-36. Înainte de a părăsi Egiptul, copiii lui Israel au cerut o recompensă pentru munca lor neplătită (Vezi PP 281). Nici unul nu a şovăit. [Nici o persoană slabă, KJV]. Literal, "nici unul care să se poticnească".

38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.

S-au bucurat. Vezi Exod 12,33.

39 A întins un nor, ca să-i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.

Nor. Pentru a indica drumul şi pentru a proteja faţa de soarele arzător (Vezi Exod 13,21; PP 282). Versetele 39-41 prezintă trei dintre principalele minuni din pustie: ocrotirea şi călăuzirea prin stâlpul de nor şi de foc, prepeliţele şi mana, apele care au ţâşnit din stâncă. Trecerea Mării Roşii nu e pomenită.

40 La cererea lor, a trimis prepeliţe şi i-a săturat cu pâine din cer.

Prepeliţe. Vezi Exod 16,13.

Pâine din cer. Vezi la Psalm 78,24.25.

41 A deschis stânca, şi au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.

A deschis stânca. Vezi Exod 17,6; cf. Psalm 78,15.20. Psalm 105,40, 41 scoate în evidenţă belşugul darurilor lui Dumnezeu.

42 Căci Şi-a adus aminte de cuvântul Lui cel sfânt şi de robul Său Avraam.

Verset ce nu a fost comentat.

43 A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

Veselie. Ebr. rinnah, "un strigăt răsunător de veselie" (vezi Exod 15).

44 Le-a dat pământurile neamurilor, şi au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,

Verset ce nu a fost comentat.

45 ca să păzească poruncile Lui şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!

Să ţină Legile Lui. În mijlocul preocupărilor din zilele de pe urmă este bine să ne amintim binecuvântările lui Dumnezeu şi ne orânduim viaţa în consecinţă.

Lăudaţi pe Domnul. Vezi la Psalm 104,35.

COMENTARIILE LUIELLEN WHITE

1-458T 107-109; TM 98

1.2�

MH 101

2.3�

MH 255; PK 566

9�

1T 203

14.15�

PP 131; 3T 94; 4T 229

15�

PK 571

18�

PP 218

21.22�

Ed 53; PP 222; 6T 219

23�

MH 101

26.27�

PK 16

37�

DA 824

39�

PP 282

41�

PP 411

42-45�

Ed 40

43-45�

PP 334

44.45�

PK 120