1 Cronici 9

1 Tot Israelul este scris în spiţele de neam şi trecut în cartea împăraţilor lui Israel. Şi Iuda a fost luat rob în Babilon, din pricina fărădelegilor lui.

Este scris. [Erau scrişi, KJV]. Evident, Cronicile au fost terminate după deportarea în Babilon.

2 Cei dintâi locuitori care au locuit în moşiile lor, în cetăţile lor, erau israeliţii, preoţii, leviţii şi netiniţii.

Netiniţii. Aceştia erau grupa de slujitori ai templului care îndeplineau muncile de slugă, ca de exemplu aducerea apei şi a lemnelor. Cu privire la identitatea netiniţilor, vezi la Iosua 9,21; Ezra 2,43; 8,20.

3 La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin şi fii de ai lui Efraim şi Manase. –

La Ierusalim. Versetele 3-17 par să corespundă cu Neemia 11,4-19, deşi nu toţi sunt de acord dacă listele din Cronici îi descriu pe locuitori înainte sau după exil. Cele două rapoarte nu sunt identice, dar cei care susţin că amândouă sunt postexilice cred că ele au fost luate din aceeaşi sursă mai lungă, fiecare dintre cei care le-au alcătuit alegându-şi propria listă de nume reprezentative.

4 Fii de ai lui Pereţ, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.

Utai. Compară cu Neemia 11,4; vezi la 1 Cronici 9,3.

5 Dintre şiloniţi: Asaia, întâiul născut, şi fiii săi.

Verset ce nu a fost comentat.

6 Fii de ai lui Zerah: Ieuel şi fraţii săi, şase sute nouăzeci. –

Şase sute nouăzeci. Compară cu Neemia 11,6, unde totalul este 468. Cifrele s-ar putea să reprezinte perioade diferite.

7 Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;

Verset ce nu a fost comentat.

8 Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meşulam, fiul lui Şefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;

Verset ce nu a fost comentat.

9 şi fraţii lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci şi şase. Toţi oamenii aceştia erau capi de familie în casele părinţilor lor.

Nouă sute cincizeci şi şase. Cifra din Neemia 11,8 este 928 (vezi la 1 Cronici 9,3.6).

10 Din preoţi: Iedaeia, Iehoiarib, Iachin,

Preoţi. Versetele 10-13 redau lista preoţilor angajaţi în slujba templului.

11 Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu;

Azaria. Compară cu cap. 6,11-13, unde numele corespund până la Ţadoc, dar nu apar următoarele două nume, Meraiot, fiul lui Ahitub, cu toate că există un Meraiot mai timpuriu (cap. 6,7). Lista din Neemia 11,11 este identică cu cea din versetul prezent, cu excepţia că Seraia apare în locul lui Azaria. Conform cu Neemia 12,1, un Seraia se află în fruntea listei preoţilor care s-au întors cu Zorobabel şi cu Iosua, iar în Neemia 10,2 un Seraia şi un Azaria sunt printre preoţii care au pecetluit legământul cu Neemia, după aproximativ 70 de ani. Neemia 12,12 arată pe Seraia că este căpetenia unei familii preoţeşti. Este evident că nume favorite sunt repetate în familiile preoţeşti.

12 Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meşulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui Imer;

Adaia. Compară cu Neemia 11,12; vezi la 1 Cronici 9,3.

Paşhur. Compară cu Neemia 11,12 ; vezi la 1 Cronici 9,3.

13 şi fraţii lor, căpetenii ale caselor părinţilor lor, o mie şapte sute şaizeci, oameni viteji, puşi în slujba Casei lui Dumnezeu.

O mie şapte sute şaizeci. Totalul neamurilor preoţeşti prezentate în listele din Neemia 11,12-14 este de 1192. Totalurile pot să reprezinte perioade diferite.

14 Din leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, din fiii lui Merari;

Şemaia. Compară cu Neemia 11,15 , unde genealogia merge în urmă cu încă o generaţie pentru a cuprinde numele lui Buni, dar unde este exclusă expresia "din fiii lui Merari".

15 Bacbacar, Hereş, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;

Verset ce nu a fost comentat.

16 Obadia, fiul lui Şemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiţilor.

Netofatiţilor. Netofa era un sat în apropiere de Betleem (1 Cronici 2,54; Neemia 7,26).

17 Şi uşierii: Şalum, Acub, Talmon, Ahiman şi fraţii lor; Şalum era căpetenia lor,

Şi uşierii. Versetele 17-26 se ocupă de supraveghetorii uşilor, indicând numărul şi îndatoririle lor. Compară cu Neemia 11,19.

18 şi până în ziua de azi el este la uşa împăratului, la răsărit. Aceştia sunt uşierii taberei fiilor lui Levi.

Verset ce nu a fost comentat.

19 Şalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, şi fraţii săi din casa tatălui său, coreiţii, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor Cortului; părinţii lor păziseră intrarea în tabăra Domnului,

Verset ce nu a fost comentat.

20 şi Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, şi Domnul era cu el.

Verset ce nu a fost comentat.

21 Zaharia, fiul lui Meşelemia, era uşier la intrarea Cortului întâlnirii.

Cortul întâlnirii. Vezi la cap. 6,32.

22 De toţi erau două sute doisprezece, aleşi ca uşieri ai pragurilor şi scrişi în spiţele de neam, după satele lor. David şi văzătorul Samuel îi puseseră în slujba lor.

Două sute doisprezece. Conform cu Neemia 11,19, numărul uşierilor era de 172. Pe vremea lui David erau 93 (1 Cronici 26,8-11) şi cei care s-au întors împreună cu Ezra numărau 139 (Ezra 2,42 ).

Văzătorul Samuel. E interesant de notat că Samuel a jucat un rol în distribuirea slujbelor la templu. În nici o altă parte nu este menţionată o astfel de activitate din partea lui Samuel.

23 Ei şi copiii lor păzeau uşile Casei Domnului, adică ale casei Cortului.

Verset ce nu a fost comentat.

24 Erau uşieri în cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte şi la miazăzi.

Patru vânturi. Compară cu Neemia 3,23-38, unde Dumnezeu a poruncit prin Moise ca leviţii să-şi aşeze corturile pe cele patru laturi ale cortului întâlnirii.

25 Fraţii lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei şapte zile.

Satele lor. Familiile păzitorilor templului locuiau în zonele rurale din jurul Ierusalimului.

Şapte zile. [După şapte zile, KJV]. Probabil în Sabat (vezi 2 Regi 11,5).

26 Căci aceste patru căpetenii ale uşierilor, aceşti leviţi, erau întotdeauna în slujbă şi mai aveau privegherea asupra odăilor şi vistieriilor Casei lui Dumnezeu;

Verset ce nu a fost comentat.

27 petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau şi pe care trebuiau s-o deschidă în fiecare dimineaţă.

Verset ce nu a fost comentat.

28 Unii din leviţi aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare şi le numărau şi la ieşire.

Uneltele pentru slujbă. Adică vasele sfinte folosite la slujbele sanctuarului.

Le numărau. Literal, "după număr". Era necesar ca vasele sfinte să fie numărate atent, astfel încât nici unul să nu se piardă.

29 Alţii îngrijeau de unelte, de toate uneltele Sfântului Locaş, şi de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămâie şi de miresme.

Verset ce nu a fost comentat.

30 Fii de ai preoţilor pregăteau tămâia mirositoare.

Fiii preoţilor. Leviţii aveau în custodie depozitul de mirodenii (v. 29), dar numai preoţii puteau pregăti uleiul sfânt.

31 Matitia, unul din leviţi, întâiul născut al lui Şalum, coreitul, avea grijă de turtele coapte în tigaie.

Verset ce nu a fost comentat.

32 Şi unii din fraţii lor, dintre chehatiţi, erau însărcinaţi să pregătească pentru fiecare Sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului.

Pâinile pentru punerea înainte. Compară cu Levitic 24,5-9.

Pentru fiecare Sabat. În fiecare Sabat pâinile pentru punerea înainte de pe masa de aur erau înlocuite (vezi la Levitic 24,8).

33 Aceştia sunt cântăreţii, capii de familie ai leviţilor, care locuiau în odăi, scutiţi de alte slujbe, pentru că lucrau zi şi noapte.

Cântăreţii. Detaliile acestea privind cântăreţii încheie prezentarea leviţilor folosiţi la slujbele templului.

34 Aceştia sunt capii de familie ai leviţilor, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Verset ce nu a fost comentat.

35 Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.

La Gabaon. Versetele 35-44 sunt aproape o copie a celor spuse la cap. 8,29-38. Genealogia lui Saul este repetată, de data aceasta, ca o introducere la raportul despre distrugerea lui finală din cap. 10, cu care începe secţiunea povestită a Cronicilor.

36 Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Ner, Nadab,

Verset ce nu a fost comentat.

37 Ghedor, Ahio, Zaharia şi Miclot.

Verset ce nu a fost comentat.

38 Miclot a născut pe Şimeam. Şi ei locuiau tot la Ierusalim lângă fraţii lor, cu fraţii lor.

Verset ce nu a fost comentat.

39 Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.

Verset ce nu a fost comentat.

40 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.

Verset ce nu a fost comentat.

41 Fiii lui Mica: Piton, Melec şi Tahrea.

Verset ce nu a fost comentat.

42 Ahaz a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa;

Verset ce nu a fost comentat.

43 Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia.

Verset ce nu a fost comentat.

44 Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Aceştia sunt fiii lui Aţel.

Verset ce nu a fost comentat.