1 Cronici 8

1 Beniamin a născut pe Bela, întâiul lui născut, pe Aşbel, al doilea, Ahrah, al treilea,

Beniamin. Raportul se reîntoarce acum la genealogia lui Beniamin, lista prezentă deosebinduse de cea dată în cap. 7,6-12. Compară cu Genesa 46,21.22 ; Numeri 26,38-41. Probabil că "fiu" este folosit aici în sensul general de "descendent" (vezi la 1 Cronici 2,7).

2 Noha, al patrulea, şi Rafa, al cincilea.

Verset ce nu a fost comentat.

3 Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,

Verset ce nu a fost comentat.

4 Abişua, Naaman, Ahoah,

Verset ce nu a fost comentat.

5 Ghera, Şefufan şi Huram.

Verset ce nu a fost comentat.

6 Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie între locuitorii din Gheba şi care i-au strămutat la Manahat:

Ehud. Ehud s-ar putea să fi fost judecătorul cu numele acesta, deoarece este numit fiul lui Ghera, iar Ehud de aici avea şi el un Ghera în genealogia lui (Judecători 3,15; cf. 1 Cronici 8,5). I-au strămutat. Literal, "i-au dus în exil". Detaliile incidentului nu sunt clare.

7 Naaman, Ahia şi Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahihud.

I-a strămutat. Literal, "i-a dus în exil". Ca şi în v. 6, detaliile nu sunt clare.

8 Şaharaim a avut copii în ţara Moabului, după ce a îndepărtat pe nevestele sale: Huşim şi Baara.

A îndepărtat. Înţelesul probabil este că Şaharaim le-a alungat pe soţiile sale Huşim şi Baara.

9 Cu nevasta sa Hodeş a avut pe: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam,

Verset ce nu a fost comentat.

10 Ieuţ, Şochia şi Mirma. Aceştia sunt fiii săi, capii de familie.

Verset ce nu a fost comentat.

11 Cu Huşim a avut pe: Abitub şi Elpaal.

Verset ce nu a fost comentat.

12 Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam şi Şemer, care a zidit Ono, Lod şi satele lui.

Ono, Lod. Numele acestea apar din nou alăturate în Ezra 2,33 şi Neemia 7,37. Lod este Lida din Fapte 9,32.

13 Beria şi Şema, care erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.

Verset ce nu a fost comentat.

14 Ahio, Şaşac, Ieremot,

Verset ce nu a fost comentat.

15 Zebadia, Arad, Eder,

Verset ce nu a fost comentat.

16 Micael, Işfa şi Ioha erau fiii lui Beria. –

Verset ce nu a fost comentat.

17 Zebadia, Meşulam, Hizchi, Eber,

Verset ce nu a fost comentat.

18 Işmerai, Izlia şi Iobab erau fiii lui Elpaal. –

Verset ce nu a fost comentat.

19 Iachim, Zicri, Zabdi,

Verset ce nu a fost comentat.

20 Elienai, Ţiltai, Eliel,

Verset ce nu a fost comentat.

21 Adaia, Beraia şi Şimrat erau fiii lui Şimei.

Verset ce nu a fost comentat.

22 Işpan, Eber, Eliel,

Verset ce nu a fost comentat.

23 Abdon, Zicri, Hanan,

Verset ce nu a fost comentat.

24 Hanania, Elam, Antotia,

Verset ce nu a fost comentat.

25 Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şaşac. –

Verset ce nu a fost comentat.

26 Şamşerai, Şeharia, Atalia,

Verset ce nu a fost comentat.

27 Iaareşia, Elia şi Zicri erau fiii lui Ieroham. –

Verset ce nu a fost comentat.

28 Aceştia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Capi de familie. [Capi ai taţilor, KJV]. Adică căpeteniile principalelor grupuri de familii sau neamuri.

Locuiau la Ierusalim. Ierusalimul a fost locuit de descendenţi ai lui Beniamin şi de descendenţi ai lui Iuda (vezi 1 Cronici 9,3; Neemia 11,4). Cele cinci grupuri de beniamiţi menţionate în 1 Cronici 8,14-28 locuiau în Ierusalim, spre deosebire de grupurile anterioare, care locuiau împrăştiate în jurul Ierusalimului, până în Lida, la 38 km nord de Ierusalim, şi în Moab (8,12.8).

29 Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.

Tatăl lui Gabaon. Identificat ca Ieiel (cap. 9,35). Capitolul 8,29-40 prezintă lista familiilor lui Gabaon şi casa regală a lui Saul.

30 Abdon era fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab,

Chis. Numele lui Ner nu apare aici (vezi cap. 9,36). Acest Chis nu este tatăl lui Saul, ci se presupune că este un unchi mai îndepărtat de-al lui (vezi v. 33; cap. 9,36.39; vezi la 1 Samuel 14,50).

31 Ghedor, Ahio şi Zecher.

Zecher. [Zacher, KJV]. Sau Zaharia (cap. 9,37). Zecher vine din ebr. zakar, care înseamnă "a-şi aminti". Zecher [Zacher, KJV] înseamnă "amintire" sau "memorial", în timp ce forma "Zaharia" poate să însemne fie "Domnul Şi-a adus aminte", fie "Domnul Îşi va aduce aminte".

32 Miclot a născut pe Şimea. Şi ei locuiau tot la Ierusalim lângă fraţii lor, împreună cu fraţii lor. –

Cu fraţii lor. Adică împreună cu celelalte familii beniamite care se aşezaseră la Ierusalim (v. 14-28). Iniţial, atribuit seminţiei lui Beniamin, Ierusalimul a fost mai târziu cuprins în teritoriul atribuit seminţiei lui Iuda.

33 Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.

Chis. Astfel Chis, fiul lui Ner, era probabil un strănepot al lui Ieiel (cap 9,35.36.39 ) sau Abiel (1 Samuel 14,51). Chis este numit fiul lui Abiel (1 Samuel 9,1) în sensul mai larg al cuvântului (vezi la 1 Cronici 2,7).

Saul. Saul locuia la Ghibea şi nu la Gabaon (1 Samuel 10,26; 11,4; 15,34; 2 Samuel 21,6).

Eşbaal. Folosirea numelui "Baal" în Eşbaal şi în Merib-Baal, fiul lui Ionatan (v. 34), nu arată neapărat că Saul era devotat cultului lui Baal. Evrei. ba'al înseamnă doar "stăpân", "soţ", "domn". Totuşi, după ce cuvântul acesta a ajuns să fie definitiv legat de zeul Baal, el nu mai apare ca fiind folosit de evrei, care erau credincioşi lui Iehova în numirea copiilor lor. Schimbarea din Eşbaal (literal, "om al lui Baal") în Işboşet (literal, "om al ocării") şi probabil din Merib-Baal (1 Cronici 9,40 ) în Mefiboşet (vezi la 2 Samuel 2,8 ; vezi de asemenea 2 Samuel 4,4; 9,6) a fost probabil o înlocuire deliberată pentru a elimina implicaţia idolatriei. Poporul evreu era înclinat spre astfel de adaptări de nume ca mijloc de exprimare a sentimentelor lor.

34 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.

Verset ce nu a fost comentat.

35 Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea şi Ahaz.

Verset ce nu a fost comentat.

36 Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa;

Verset ce nu a fost comentat.

37 Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia;

Verset ce nu a fost comentat.

38 Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel. –

Verset ce nu a fost comentat.

39 Fiii fratelui său Eşec: Ulam, întâiul lui născut, Ieus, al doilea, şi Elifelet, al treilea.

Verset ce nu a fost comentat.

40 Fiii lui Ulam au fost oameni viteji care trăgeau cu arcul, şi au avut mulţi fii şi nepoţi, o sută cincizeci. Toţi aceştia sunt fiii lui Beniamin.

Fiii lui Ulam. Judecând după numărul de generaţii de la Ionatan, este posibil ca cei 150 de fii şi nepoţi ai lui Ulam să fi trăit în perioada întoarcerii din exil.