1 Cronici 7

1 Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron, patru.

Fiii lui Isahar. Versetele 1 la 5 prezintă lista neamurilor lui Isahar, împreună cu lista bărbaţilor de vârstă militară.

2 Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam şi Samuel, căpeteniile caselor părinţilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul lor era de douăzeci şi două de mii şase sute.

Verset ce nu a fost comentat.

3 Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Işia, de toţi cinci căpetenii;

Verset ce nu a fost comentat.

4 aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinţilor lor, treizeci şi şase de mii de oameni, ostaşi înarmaţi pentru război, căci aveau multe neveste şi fii.

Verset ce nu a fost comentat.

5 Fraţii lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji, erau de toţi optzeci şi şapte de mii, scrişi în spiţele de neam.

Optzeci şi şapte de mii. La cel dintâi recensământ al lui Moise, războinicii lui Isahar erau în număr de 54.400 (Numeri 1,29), iar la al doilea, 64.300 (Numeri 26,25).

6 Fiii lui Beniamin: Bela, Becher şi Iediael, trei.

Fiii lui Beniamin. Versetele 6-12 prezintă lista neamurilor lui Beniamin, împreună cu recensământul. Numai trei nume sunt date aici, în timp ce 1 Cronici 8,1.2 şi Numeri 26,38.39 enumeră cinci fii ai lui Beniamin, iar Genesa 46,21 prezintă o listă de zece. Toate listele îl indică întâi pe Bela, dar se deosebesc în ce priveşte celelalte nume.

7 Fiii lui Bela: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot şi Iri, cinci căpetenii ai caselor părinţilor lor, oameni viteji şi scrişi în spiţele de neam, în număr de douăzeci şi două de mii treizeci şi patru. –

Fiii lui Bela. Compară cu cap. 8,3-5, unde este dată o listă diferită de nume. Cele două liste redau probabil neamurile lui Bela în diferite perioade.

8 Fiii lui Becher: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alamet; toţi aceştia erau fii ai lui Becher

Verset ce nu a fost comentat.

9 şi scrişi în spiţele de neam după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute. –

Verset ce nu a fost comentat.

10 Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuş, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis şi Ahişahar;

Verset ce nu a fost comentat.

11 toţi aceştia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de şaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele şi să meargă la război.

Toţi aceştia. Dacă la cei 17.200 de iediaeliţi sunt adăugaţi cei 22.024 de belaiţi şi cei 20.200 de becheriţi (v. 7,9), se ajunge la un total de 59.434 de beniamiţi. Primul recensământ mozaic dă 35.400 (Numeri 2,23), iar al doilea recensământ, 45.600 (Numeri 26,41).

12 Şupim şi Hupim, fiii lui Ir; Huşim, fiul lui Aher.

Verset ce nu a fost comentat.

13 Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum, fiii Bilhei.

Fiii lui Neftali. Sunt enumeraţi fiii, dar nu se dau cifrele de recensământ. Lista se potriveşte cu cele din Genesa 46,24 şi Numeri 26,48.49, cu excepţia unor diferenţe minore în ortografie.

14 Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut ţiitoarea sa siriană; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.

Fiii lui Manase. Versetele 14-19 redau genealogia lui Manase.

Pe care l-a născut. Traducerea de aici e obscură. Versetul poate fi tradus şi astfel, ca să susţină redarea din LXX: "Fiii lui Manase; Esriel, pe care l-a născut ţiitoarea lui siriacă; şi ea i-a născut şi pe Machir, tatăl lui Galaad".

Machir. Întâiul născut al lui Manase (Iosua 17,1).

15 Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim şi Şupim. Numele surorii lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Ţelofhad; şi Ţelofhad a avut fete.

Hupim şi Şupim. Înţelesul acestui verset este obscur. Unii sunt de părere că Machir şi-a luat neveste din neamul lui Hupim şi Şupim.. Alţii consideră că el a luat neveste pentru Hupim şi Şupim.

Ţelofhad. Conform Numeri 26,33 şi Iosua 17,3, Ţelofhad a fost fiul lui Hefer, care era nepot de-al lui Machir.

Fete. Vezi la Iosua 17,3.5.

16 Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu şi i-a pus numele Pereş; numele fratelui său era Şereş, şi fiii săi erau Ulam şi Rechem.

Pereş. Numele prezentate aici nu mai apar nicăieri în Biblie.

17 Fiul lui Ulam: Bedan. Aceştia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

Bedan. Numele acesta mai apare doar în 1 Samuel 12,11.

18 Sora sa, Hamolechet, a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla.

Abiezer. În Iosua 17,2 numele acesta apare ca fiind al unui fiu sau al unui descendent al lui Manase, iar în Judecători 6,11.24.34 ca acela al neamului lui Ghedeon.

19 Fiii lui Şemida erau: Ahian, Sihem, Lichi şi Aniam.

Verset ce nu a fost comentat.

20 Fiii lui Efraim: Şutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său;

Fiii lui Efraim. Versetele 20-27 redau genealogia lui Efraim. Genealogia este oarecum dificil de urmărit. Conform cu Numeri 26,35.36, Efraim a avut trei fii şi Şutelah a avut un fiu cu numele Eram. Aici se dă, se pare, o linie genealogică de la Şutelah prin Bered până la a opta generaţie, când se pare că, totuşi, Efraim era încă în viaţă (v. 22). Poate că fiii lui Efraim sunt Şutelah, Bered şi Tahat (vezi Şutelah, Bered şi Tahan în Numeri 26,35), şi Şutelah, fiul lui Zabad (1 Cronici 7,21) urmează să fie privit ca sfârşitul liniei lui Şutelah (v. 20).

21 Zabad, fiul său; Şutelah, fiul său; Ezer şi Elead. Oamenii din Gat, născuţi în ţară, i-au omorât, pentru că se coborâseră să le ia turmele.

Ezer şi Elead. Versetele 21-24 întrerup lista de nume genealogice prin relatarea morţii fiilor lui Efraim şi naşterea lui Beria, a cărui fiică, Şeera, a întemeiat cele două cetăţi Bet-Horon.

22 Efraim, tatăl lor, s-a jelit multă vreme, şi fraţii săi au venit să-l mângâie.

Verset ce nu a fost comentat.

23 Apoi a intrat la nevasta sa, şi ea a zămislit şi a născut un fiu; el i-a pus numele Beria pentru că nenorocirea era în casă.

Verset ce nu a fost comentat.

24 A avut ca fiică pe Şeera, care a zidit Bet-Horonul de jos şi Bet-Horonul de sus, şi pe Uzen-Şeera.

Verset ce nu a fost comentat.

25 Refah, fiul său, şi Reşef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său;

Verset ce nu a fost comentat.

26 Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elişama, fiul său;

Elişama. Un prinţ din Efraim de pe vremea lui Iosua (Iosua 1,1).

27 Nun, fiul său; Iosua, fiul său.

Verset ce nu a fost comentat.

28 Ei aveau în stăpânire şi ca locuinţă Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaran; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei.

Betelul. Cetatea aceasta a fost atribuită la început lui Beniamin (Iosua 18,22), dar mai târziu a fost înglobată în regatul de nord, ca parte din Efraim. Vezi la Genesa 28,19; Iosua 18,22 .

29 Fiii lui Manase stăpâneau Bet-Şeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăţi au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

Bet-Şeanul. Cele patru cetăţi menţionate au fost la început atribuite lui Manase, dar se aflau pe teritoriul lui Isahar şi Aşer (Iosua 17,11). Vezi la 1 Samuel 31,10.

30 Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria; şi Serah, sora lor.

Fiii lui Aşer. Versetele 30-40 redau genealogia lui Aşer.

Imna. Compară cu Genesa 46,17.

31 Fiii lui Beria: Eber şi Malchiel.

Verset ce nu a fost comentat.

32 Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Şi Eber a născut pe Iaflet, pe Şomer şi pe Hotam, şi pe sora lor Şua. –

Verset ce nu a fost comentat.

33 Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal şi Aşvat. Aceştia sunt fiii lui Iaflet. –

Verset ce nu a fost comentat.

34 Fiii lui Şamer: Ahi, Rohega, Huba şi Aram. –

Verset ce nu a fost comentat.

35 Fiii lui Helem, fratele său: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.

Verset ce nu a fost comentat.

36 Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,

Verset ce nu a fost comentat.

37 Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.

Verset ce nu a fost comentat.

38 Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa şi Ara. –

Iefune. Acesta este de asemenea numele tatălui lui Caleb (Numeri 13,6).

39 Fiii lui Ula: Arah, Haniel şi Riţia. –

Verset ce nu a fost comentat.

40 Toţi aceştia erau fiii lui Aşer, căpeteniile caselor părinţilor lor, oameni aleşi şi viteji, căpeteniile domnilor, scrişi în număr de douăzeci şi şase de mii de oameni, în stare să poarte armele şi să meargă la război.

Douăzeci şi şase de mii. Acesta pare să fie numărul războinicilor lui Aşer. La primul recensământ al lui Moise, totalul era 49.500 (Numeri 1,41), iar la cel de-al doilea, 53.400 (Numeri 26,47).