1 Cronici 14

1 Hiram, împăratul Tirului, a trimis soli lui David şi lemn de cedru, şi cioplitori de piatră, şi tâmplari să-i zidească o casă.

Hiram. Pentru o prezentare completă a evenimentelor raportate în capitolul acesta, vezi la 2 Samuel 5,11-25.

În Samuel, raportul despre bunăvoinţa lui Hiram faţă de David vine imediat după relatarea privind cucerirea Iebusului şi precede raportul despre mutarea chivotului de la Chiriat-Iearim. În Cronici, după raportul cuceririi Iebusului urmează o listă a vitejilor lui David, relatarea mutării chivotului şi raportul despre Hiram şi bunăvoinţa lui faţă de David. Astfel succesiunea în care apar evenimentele în raportul biblic nu e totdeauna strict cronologică.

Lemn de cedru. Probabil, ca şi în cazul materialului lemnos pentru templu lui Solomon, acesta a fost tăiat în munţii Libanului, dus cu plutele pe mare până la Iopa şi de acolo transportat la Ierusalim (vezi la 2 Cronici 2,16).

2 David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel şi că împărăţia lui s-a înălţat foarte mult, din pricina poporului Său, Israel.

S-a înălţat. Domnul l-a binecuvântat pe David întărind împărăţia în mâinile lui. Regele avea să domnească peste un regat unit, în care duşmanii săi urmau să-i fie supuşi, iar cauza Domnului avea să triumfe. Dumnezeu le acordă adesea slujitorilor Săi o favoare deosebită înaintea oamenilor (Genesa 39,21; Daniel 1,9; Luca 2,52). În prietenia lui Hiram, puternicul rege al Tirului, David a văzut fără îndoială un semn al binecuvântării divine.

3 David a mai luat neveste şi la Ierusalim: şi a mai născut fii şi fiice.

A mai luat neveste. 2 Samuel 5,13 include şi concubinele.

4 Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan, Solomon,

Ce i s-au născut. [Copiii săi, KJV]. Compară cu 2 Samuel 5,14-16. Vezi de asemenea 1 Cronici 3,5-9. Natan, Solomon. Descendenţa lui Isus este urmărită prin aceşti doi fii ai lui David (Matei 1,6-16; Luca 3,23-31; vezi la Matei 1,6; Luca 3,23,31).

5 Ibhar, Elişua, Elfelet,

Elfelet. Copilul acesta nu este amintit în 2 Samuel 5,15.

6 Noga, Nefeg, Iafia,

Noga. Numele acesta nu apare la 2 Samuel 5,15.

7 Elişama, Beeliada şi Elifelet.

Verset ce nu a fost comentat.

8 Filistenii au auzit că David fusese uns împărat peste tot Israelul şi s-au suit cu toţii să-l caute. David a fost înştiinţat de acest lucru şi le-a ieşit înainte.

Filistenii. Compară cu 2 Samuel 5,17.

9 Filistenii au venit şi s-au răspândit în valea refaimiţilor.

Verset ce nu a fost comentat.

10 David a întrebat pe Dumnezeu zicând: „Să mă sui împotriva filistenilor, şi îi vei da în mâinile mele?” Şi Domnul i-a zis: „Suie-te, şi-i voi da în mâinile tale.”

Verset ce nu a fost comentat.

11 S-au suit la Baal-Peraţim, unde David i-a bătut. Apoi a zis: „Dumnezeu a risipit pe vrăjmaşii mei prin mâna mea, ca pe nişte ape care se scurg.” De aceea s-a dat locului acestuia numele Baal-Peraţim.

Baal-Peraţim. Locul exact al acestei biruinţe nu e cunoscut. Valea refaimiţilor se află la sudvest de Ierusalim. Vezi mai multe la 2 Samuel 5,20.

12 Ei şi-au lăsat acolo dumnezeii, care au fost arşi în foc după porunca lui David.

Dumnezeii. Sau "chipurile lor" (2 Samuel 5,21). Filistenii îşi aduseseră cu ei la luptă chipurile dumnezeilor lor, nădăjduind ca în felul acesta să-şi asigure biruinţa.

13 Filistenii s-au răspândit din nou în vale.

Din nou. Din nou, aproape de începutul domniei lui David peste tot Israelul, filistenii au pornit împotriva Ierusalimului hotărâţi să-l umilească pe monarhul lor cel nou şi plin de succes.

14 David a întrebat iarăşi pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu i-a zis: „Să nu te sui după ei; întoarce-te de la ei şi mergi asupra lor prin faţa duzilor.

Verset ce nu a fost comentat.

15 Când vei auzi un vuiet de paşi în vârfurile duzilor, atunci să ieşi la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea filistenilor.”

Vuiet de paşi. Vezi la 2 Samuel 5,24.

16 David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu, şi oastea filistenilor a fost bătută de la Gabaon până la Ghezer.

Dela Gabaon. Gabaonul se afla cam la 9,5 km nord de Ierusalim, chiar pe drumul de retragere (vezi la 2 Samuel 5,25).

Ghezer. Aceasta era o fortăreaţă care domina Valea Aialon, cam la 29 km nord-vest de Ierusalim, pe care faraonul Egiptului a cucerit-o mai târziu şi a dat-o în dar fiicei sale, soţia lui Solomon (vezi 1 Regi 9,15-17).

17 Faima lui David s-a răspândit în toată ţara, şi Domnul l-a făcut de temut pentru toate neamurile.

Faima lui David. Versetul acesta nu se găseşte în raportul paralel din Samuel. El este o remarcă la faima lui David şi la sursa biruinţelor lui Iuda. Dumnezeu era Acela care i-a asigurat lui David succesul El a fost Acela care l-a înălţat înaintea celor care căutaseră să-l umilească. COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-17 PP 703.70 4

1.2.8 �

PP 703

9-17 �

PP 704