1 Cronici 11

1 Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.

David la Hebron. Versetele 1-9 din cap. 11 sunt paralele cu 2 Samuel 5,1-10. Raportul trece rapid peste perioada domniei lui David la Hebron (1 Cronici 3,4) abordând imediat perioada domniei lui plină de glorie de la Ierusalim. Seminţiile lui Israel au venit la David, la Hebron, cu prilejul morţii lui Işboşet (2 Samuel 4,5-12; 5,1).

2 Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai şi aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ţi-a zis: „Tu vei paşte pe poporul Meu, Israel, şi tu vei fi căpetenia poporului Meu, Israel.”

Verset ce nu a fost comentat.

3 Astfel toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron, şi David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului spus prin Samuel.

Prin Samuel. Vezi la 1 Samuel 15,28; 16,1. Dumnezeu Însuşi îl instruise pe Samuel să-l ungă pe David ca rege pentru ca să guverneze peste poporul Său în locul lui Saul.

4 David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau iebusiţii, locuitorii ţării.

Ierusalimul, adică Iebus. Vezi la Judecători 19,10.

5 Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

Nu vei intra aici. Locuitorii considerau cetatea atât de puternică încât îşi băteau joc de David, lăudându-se că până şi şchiopii şi orbii ar fi putut să o apere (vezi la 2 Samuel 5,6).

6 David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe iebusiţi va fi căpetenie şi domn.” Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dintâi, şi a ajuns căpetenie.

Ioab. El deţinea deja o poziţie de răspundere în armată atunci când Işboşet se afla pe scaunul de domnie (2 Samuel 2,13; 3,23).

S-a suit cel dintâi. Ierusalimul a fost cucerit probabil prin escaladarea unui apeduct, menţionat sub numele de "canal" (2 Samuel 5,8).

7 David s-a aşezat în cetăţuie; de aceea au numit-o cetatea lui David.

Cetăţuie. Adică fortificaţie sau fort.

8 Au făcut zid împrejurul cetăţii, de la Milo de jur împrejur; şi Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii.

Milo. Nu se cunoaşte structura exactă a acestei părţi a fortificaţiilor Ierusalimului, dar pare că a fost un loc de apărare deosebit de puternic, care a jucat un rol însemnat în fortificaţiile cetăţii (vezi la 2 Samuel 5,9; 1 Regi 9,15; 11,27).

Vezi imaginea următoare.

9 David ajungea din ce în ce mai mare, şi Domnul oştirilor era cu el.

Domnul oştirilor. Cu privire la semnificaţia acestei expresii, vezi la vol. I, p. 173.

10 Iată căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David şi care l-au ajutat, împreună cu tot Israelul, să-şi întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după cuvântul Domnului cu privire la Israel.

Vitejilor. Versetele 10-47 prezintă lista vitejilor din regatul lui David. Pasajul acesta e paralel cu acela din 1 Samuel 23,8-39.

11 Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată.

Trei sute. Vezi la 2 Samuel 23,8 .

12 După el, Eleazar, fiul lui Dodo, ahohitul, unul din cei trei războinici.

Verset ce nu a fost comentat.

13 El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz: şi poporul fugea dinaintea filistenilor.

Pentru luptă. Un raport mai detaliat al întâmplării apare în 2 Samuel 23,9-12, în cazul în care scriitorul descrie acelaşi eveniment.

O bucată de pământ. Dacă bucata de pământ menţionată aici este cea din 2 Samuel 23,11 , nu ţine de Pas-Damim, unde David s-a angajat într-o luptă cu filistenii, ci de o localitate care nu e menţionată în versetul acesta, şi anume un teren unde Şama a avut o confruntare cu filistenii (vezi la 2 Samuel 23,11). Lipsa unor detalii din această naraţiune explică absenţa numelui lui Şama din listă. Ar reieşi că ciocnirea în discuţie a fost rezultatul faptul că Şama a apărat cu toată forţa un câmp de pe care filistenii încercau să adune recolta.

14 S-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit şi au bătut pe filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.

Ei [subînţeles în româneşte]. Pronumele acesta este la singular în 2 Samuel 23,12. După descrierea de acolo, oamenii fugiseră, iar Şama rămăsese singur în faţa filistenilor ca să apere bucata de pământ. Totuşi s-ar putea ca el să fi fost ajutat de un purtător de arme.

15 Trei din cele treizeci de căpetenii s-au coborât la David pe stâncă, în peştera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea refaimiţilor.

Trei din cei treizeci. Cu privire la fapta de vitejie a acestor oameni, vezi la 2 Samuel 23,13-

17.

16 David era atunci în cetăţuie, şi o ceată a filistenilor era la Betleem.

Verset ce nu a fost comentat.

17 David a avut o dorinţă şi a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?”

Verset ce nu a fost comentat.

18 Atunci cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului.

Verset ce nu a fost comentat.

19 El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.” Şi n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.

Verset ce nu a fost comentat.

20 Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni şi i-a omorât; şi i-a mers faima între cei trei.

Abişai. Versetele 20-25 relatează faptele eroice ale lui Abişai şi ale lui Benaia. Cu privire la întâmplarea aceasta, vezi la 2 Samuel 23,18-23.

21 El era cel mai cu vază din cei trei din rândul al doilea şi a fost căpetenia lor; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi;

Verset ce nu a fost comentat.

22 Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ şi vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpada.

Verset ce nu a fost comentat.

23 El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coţi şi avea în mână o suliţă ca sulul unui ţesător; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu ea.

Verset ce nu a fost comentat.

24 Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; şi i-a mers faima printre cei trei viteji.

Verset ce nu a fost comentat.

25 Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el.

Verset ce nu a fost comentat.

26 Vitejii oştirii: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem;

Vitejii. Versetele 26-47, care prezintă lista vitejilor oştirii, merg paralel cu 2 Samuel 23,24-39. Cu toate acestea există diferenţe între un pasaj şi altul (vezi la 2 Samuel 23,24-39), precum şi diferenţe de ortografiere (vezi la 1 Cronici 1,42). De asemenea aici sunt date 16 nume care nu apar în 2 Samuel.

27 Şamot din Haror; Heleţ din Palon;

Verset ce nu a fost comentat.

28 Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa; Abiezer din Anatot;

Verset ce nu a fost comentat.

29 Sibecai, huşatitul; Ilai din Ahoah;

Verset ce nu a fost comentat.

30 Maharai din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa;

Verset ce nu a fost comentat.

31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea fiilor lui Beniamin; Benaia din Piraton;

Verset ce nu a fost comentat.

32 Hurai din Nahale-Gaaş; Abiel, din Araba;

Verset ce nu a fost comentat.

33 Azmavet din Baharum; Eliahba din Şaalbon;

Verset ce nu a fost comentat.

34 Bene-Haşem din Ghizon; Ionatan, fiul lui Şaghe, din Harar;

Verset ce nu a fost comentat.

35 Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar; Elifal, fiul lui Ur;

Verset ce nu a fost comentat.

36 Hefer din Mechera; Ahia din Palon;

Verset ce nu a fost comentat.

37 Heţro din Carmel; Naarai, fiul lui Ezbai;

Verset ce nu a fost comentat.

38 Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;

Verset ce nu a fost comentat.

39 Ţelec, amonitul; Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei;

Verset ce nu a fost comentat.

40 Ira din Ieter; Gareb din Ieter;

Verset ce nu a fost comentat.

41 Urie, hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai;

Urie, hetitul. Numele acesta încheie lista care se găseşte în Samuel (2 Samuel 23,39). Relatarea despre Urie (2 Samuel 11) nu apare în raportul dat în cartea Cronicilor.

42 Adina, fiul lui Şiza, rubenitul, căpetenia rubeniţilor, şi treizeci împreună cu el;

Adina. Cele 16 nume prezentate în v. 41-47 nu se regăsesc în altă parte. Aceşti viteji au aparţinut probabil unei perioade mai târzii a domniei lui David decât aceia enumeraţi în 2 Samuel

23.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-3 PP 697

15-19 �

PP 736; 5T 43

43 Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni;

Verset ce nu a fost comentat.

44 Ozia din Aştarot; Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer;

Verset ce nu a fost comentat.

45 Iediael, fiul lui Şimri; Ioha, fratele său, tiţitul;

Verset ce nu a fost comentat.

46 Eliel din Mahavim; Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam; Itma, moabitul;

Verset ce nu a fost comentat.

47 Eliel, Obed şi Iaasiel-Meţobaia.

Verset ce nu a fost comentat.