Józsué könyve 15

1Ez jutott sorsolással Júda fiai törzsének nemzetségenként: Edóm határánál a Cin-puszta, Témán szélétől a Délvidék felé. 2Déli határuk a Sós-tenger végétől, a Délvidékre néző tengeröböltől indul ki, 3és délen az Akrabbím-hágó felé halad, majd átmegy Cin felé, azután fölmegy délről Kádés-Barneához. Elhalad Hecrón mellett, fölmegy Addár felé, és Karka felé kanyarodik. 4Majd Acmón felé halad, kiér Egyiptom patakjáig, és a határ a tengernél végződik. Ez legyen a déli határotok. 5Kelet felé a Sós-tenger a határ a Jordán torkolatáig. Az északi határvonal a tengeröbölnél, a Jordán torkolatánál kezdődik, 6innen fölmegy a határ Bét-Hoglá felé, és Bét-Arábától északra megy el, azután fölmegy a határ a rúbeni Bóhan sziklájáig. 7Azután az Ákór-völgytől Debír felé megy föl a határ, és észak felé fordul Gelílótnál, amely a pataktól délre, az Adummím-hágóval szemben van. Azután a Semes-forrás mellett halad el a határ, és vége a Rógél-forrásnál van. 8Innen fölmegy a határ a Ben-Hinnóm-völgy felé a jebúszi hegyhát déli oldalánál, azaz Jeruzsálemnél. Majd fölmegy a határ a hegytetőre, amely a Hinnóm-völggyel szemben nyugatra és a Refáím-völgy északi szélén van. 9A hegycsúcsról lekanyarodik a határ a Mé-Neftóah-forráshoz, és az efróni hegyvidék városaihoz ér ki. Majd lekanyarodik a határ Baalá, azaz Kirjat-Jeárím felé. 10Baalától nyugatra fordul a határ a Széír-hegység felé, áthalad a Jeárím-hegy, azaz a Keszálón északi oldalán. Innen lemegy Bét-Semes irányába, és Timná felé halad. 11Azután továbbmegy a határ az ekróni hegyháttól északra, és Sikkárón felé kanyarodik. Azután átmegy a határ a Baalá-hegy felé, és elér Jabneélhez, úgyhogy a határ a tengernél végződik. 12A nyugati határ a Nagy-tenger partvidéke. Ez Júda fiainak a határa körös-körül nemzetségenként. 13Kálébnak, Jefunne fiának is Júda fiai között adtak birtokrészt, ahogyan az Úr megparancsolta Józsuénak: Kirjat-Arbát, Anák apjának városát, azaz Hebrónt. 14Káléb kiűzte onnan Anák három fiát: Sésajt, Ahímant és Talmajt, Anák leszármazottait. 15Innen felvonult Debír lakói ellen. Debír neve azelőtt Kirjat-Széfer volt. 16Akkor ezt mondta Káléb: Aki megveri és elfoglalja Kirjat-Széfert, annak adom a lányomat, Akszát feleségül. 17Otníél, Káléb öccsének, Kenaznak a fia foglalta el azt, így neki adta a lányát, Akszát feleségül. 18Amikor az asszony hozzáment, a férje rábeszélte, hogy kérjen mezőt az apjától. Amikor leszállt a szamárról, Káléb megkérdezte tőle: Mi járatban vagy? 19Az asszony ezt felelte neki: Ajándékozz meg engem! Ha a Délvidékre adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is! Káléb pedig neki adta a Felső-forrásokat és az Alsó-forrásokat. 20Ez Júda fiai törzsének az öröksége nemzetségenként: 21Ezek lettek Júda fiai törzsének legtávolabbi városai Edóm határánál, a Délvidéken: Kabceél, Éder és Jágúr, 22Kíná, Dímóná és Adádá, 23Kedes, Hácór és Jitnán, 24Zíf, Telem és Beálót, 25Hácór-Hadattá és Kerijjót-Hecrón, azaz Hácór, 26Amám, Sema és Móládá, 27Hacar-Gaddá, Hesmón és Bét-Pelet, 28Hacar-Súál, Beérseba és Bizjótjá, 29Baalá, Ijjím és Ecem, 30Eltólad, Keszíl és Hormá, 31Ciklág, Madmanná és Szanszanná, 32Lebáót, Silhím, Ajin és Rimmón. Összesen huszonkilenc város falvaival együtt. 33A Sefélá-alföldön: Estáól, Corá és Asná, 34Zánóah, Én-Ganním, Tappúah és Énám, 35Jarmút, Adullám, Szókó és Azéká, 36Saarajim, Adítajim, Gedérá és Gedérótajim. Tizennégy város falvaival együtt. 37Cenán, Hadásá és Migdal-Gád, 38Dilán, Micpe és Jokteél, 39Lákís, Bockat és Eglón, 40Kabbón, Lahmász és Kitlís, 41Gedérót, Bét-Dágón, Naamá és Makkédá. Tizenhat város falvaival együtt. 42Libná, Eter és Ásán, 43Jiftáh, Asná és Necíb, 44Keílá, Akzíb és Márésá. Kilenc város falvaival együtt. 45Ekrón, a hozzá tartozó városokkal és falvakkal együtt. 46Ekróntól a tengerig az egész terület Asdód mellett, az ott levő falvakkal együtt. 47Asdód, a hozzá tartozó városokkal és falvakkal; Gáza, a hozzá tartozó városokkal és falvakkal egészen Egyiptom patakjáig, meg a Nagy-tenger partvidéke. 48A hegyvidéken Sámír, Jattír és Szókó, 49Danná és Kirjat-Szanná, azaz Debír, 50Anáb, Estemó és Áním, 51Gósen, Hólón és Giló. Tizenegy város falvaival együtt. 52Arab, Dúmá és Esán, 53Jánúm, Bét-Tappúah és Aféká, 54Humtá, Kirjat-Arba, azaz Hebrón és Cíór. Kilenc város falvaival együtt. 55Máón, Karmel, Zíf és Júttá, 56Jizreel, Jokdeám és Zánóah, 57Kajin, Gibá és Timná. Tíz város falvaival együtt. 58Halhúl, Bét-Cúr és Gedór, 59Maarát, Bét-Anót és Eltekón. Hat város falvaival együtt. 60Kirjat-Baal, azaz Kirjat-Jeárím és Rabbá. Két város falvaival együtt. 61A pusztában: Bét-Arábá, Middín és Szekáká, 62Nibsán, Ír-Melah és Én-Gedí. Hat város falvaival együtt. 63A jebúsziakat, Jeruzsálem lakóit nem tudták kiűzni Júda fiai. Ezért laknak ott a jebúsziak Júda fiaival Jeruzsálemben még ma is.