Krónika I. könyve 7

1Issakárnak négy fia volt: Tólá, Púá, Jásúb és Simrón. 2Tólá fiai voltak Uzzí, Refájá, Jeríél, Jahmaj, Jibszám és Sámuel. Tólá családfői nemzetségük kiváló vitézei voltak. Számuk Dávid idejében huszonkétezer-hatszáz volt. 3Uzzí fia volt Jizrahjá. Jizrahjá fiai voltak: Míkáél, Óbadjá, Jóél és Jissijjá. Mind az öten főemberek voltak. 4Családi névjegyzékük szerint a hozzájuk tartozó, katonai szolgálatra rendelt csapatokhoz harminchatezer ember tartozott, mert sok feleségük és sok fiuk volt. 5Testvéreik, Issakár egész nemzetsége, kiváló vitézek voltak, összesen nyolcvanhétezren, akiket beírtak a származási jegyzékbe. 6Benjámin fiai hárman voltak: Bela, Beker és Jedíaél. 7Bela fiai voltak: Ecbón, Uzzí, Uzzíél, Jerímót és Írí, ez az öt családfő és kiváló vitéz. A származási jegyzékbe huszonkétezer-harmincnégyen voltak beírva. 8Beker fiai voltak: Zemírá, Jóás, Elíézer, Eljóénaj, Omrí, Jerémót, Abijjá, Anátót és Álemet. Mindezek Beker fiai voltak. 9A származási jegyzékbe húszezer-kétszáz tőlük származó családfő és kiváló vitéz volt beírva. 10Jedíaél fia Bilhán volt. Bilhán fiai voltak: Jeús, Benjámin, Éhúd, Kenaaná, Zétán, Tarsís és Ahísahar. 11Mindezek Jedíaél fiai voltak, családfők és kiváló vitézek; a katonai szolgálatra alkalmas emberek tizenhétezer-kétszázan voltak. 12Suppím és Huppím Ír fiai voltak. Husím Ahér fia volt. 13Naftáli fiai voltak: Jahacíél, Gúní, Jécer és Sallúm, Bilha unokái. 14Manassé fia volt Aszríél, akit arám másodfelesége szült. Ő szülte Mákírt, Gileád atyját is. 15Mákír pedig feleségül vette Huppím és Suppím Maaká nevű húgát. Egy másik fiának Celofhád volt a neve. Celofhádnak csak leányai voltak. 16Maaká, Mákír felesége fiút szült, akit Peresnek nevezett el, öccsét pedig Seresnek. Ennek a fiai voltak Úlám és Rekem. 17Úlám fia Bedán volt. Ezek Gileádnak, Mákír fiának, Manassé unokájának a fiai. 18Nővére, Móleket szülte Íshódot, Abíezert és Mahlát. 19Semída fiai voltak Ahján, Sekem, Likhí és Aníám. 20Efraim fia volt Sútelah, ennek a fia Bered, ennek a fia Tahat, ennek a fia Eládá, ennek a fia Tahat, 21ennek a fia Zábád, ennek a fiai: Sútelah, Ézer és Elád. Ezeket megölték a gátiak, annak a földnek az őslakosai, mert lementek, hogy elvegyék a jószágukat. 22Apjuk, Efraim sokáig gyászolt, ezért elmentek hozzá a testvérei, hogy megvigasztalják. 23Azután bement a feleségéhez, az pedig teherbe esett, és fiút szült, akit Beríának neveztek el, mert ez akkor történt, amikor szerencsétlenség érte a házát. 24Leánya Seerá volt, aki Alsó- és Felső-Bét-Hórónt és Uzzén-Seerát építette. 25Fia Refah volt, ennek a fia Resef, ennek a fia Telah, ennek a fia Tahan, 26ennek a fia Ladán, ennek a fia Ammíhúd, ennek a fia Elísámá, 27ennek a fia Nún, ennek a fia pedig Józsué volt. 28Az ő birtokuk és lakóhelyük volt Bétel és falvai, keletre Naarán, nyugatra Gézer és falvai, Sikem és falvai, egészen Ajjáig és falvaiig. 29Manassé fiainak a birtokában voltak Bét-Seán és falvai, Taanak és falvai, Megiddó és falvai, Dór és falvai. Ezekben laktak Izráel fiának, Józsefnek az utódai. 30Ásér fiai voltak: Jimná, Jisvá, Jisví, Beríá és ezeknek a húga, Szerah. 31Beríá fiai voltak Héber és Malkíél, aki Birzajit apja volt. 32Héber nemzette Jaflétot, Sómért, Hótámot és ezeknek a húgát, Súát. 33Jaflét fiai voltak: Pászak, Bimhál és Asvát. Ezek Jaflét fiai. 34Sómér fiai voltak: Ahí, Rohgá, Jehubbá és Arám. 35Testvérének, Hélemnek a fiai voltak: Cófah, Jimná, Séles és Ámal. 36Cófah fiai voltak: Szúah, Harnefer, Súál, Bérí és Jimrá, 37meg Becer, Hód, Sammá, Silsá, Jitrán és Beérá. 38Jeter fiai voltak: Jefunne, Piszpá és Ará. 39Ullá fiai voltak: Árah, Hanníél és Ricjá. 40Mindezek Ásér utódai voltak: családfők, válogatott, kiváló vitézek, elsők a fejedelmek között. Amikor származási jegyzékbe vették őket a katonai szolgálatra, szám szerint huszonhatezren voltak.