Krónika I. könyve 1

1Ádám, Sét, Enós, 2Kénán, Mahalalél, Jered, 3Énók, Metúselah, Lámek, 4Nóé, Sém, Hám és Jáfet. 5Jáfet fiai voltak: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász. 6Gómer fiai voltak: Askenáz, Rífat és Tógarmá. 7Jáván fiai voltak: Elísá, Tarsís, Kittím és Dódáním. 8Hám fiai voltak: Kús, Micrajim, Pút és Kánaán. 9Kús fiai voltak: Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá és Szabteká. Ramá fiai voltak: Sába és Dedán. 10Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön. 11Micrajim nemzette a lúdiakat, az anámiakat, a lehábiakat és a naftúhiakat, 12a patrósziakat és a kaszlúhiakat. Innen származtak a filiszteusok és a kaftóriak. 13Kánaán nemzette elsőszülöttjét, Szidónt, azután Hétet 14meg a jebúsziakat, az emóriakat, a girgásiakat, 15a hivvieket, az arkiakat és a színieket, 16az arvadiakat, a cemáriakat és a hamátiakat. 17Sém fiai voltak: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd, Arám, Úc, Húl, Geter és Mesek. 18Arpaksad nemzette Selahot, és Selah nemzette Hébert. 19Hébernek is született két fia: az egyiknek Peleg volt a neve, mivel az ő idejében váltak szét a föld népei. Testvérének Joktán volt a neve. 20Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot, 21Hadórámot, Úzált és Diklát, 22Ébált, Abímáélt és Sábát, 23Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai voltak. 24Sém, Arpaksad, Selah, 25Héber, Peleg, Reú, 26Szerúg, Náhór, Táré, 27Abrám, azaz Ábrahám. 28Ábrahám fiai Izsák és Izmael voltak. 29Ezek a leszármazottaik: Izmael elsőszülöttje Nebájót, azután következett Kédár, Abdeél és Mibszám, 30továbbá Mismá, Dúmá, Masszá és Hadad, Témá, 31Jetúr, Náfís és Kédmá. Ezek voltak Izmael fiai. 32Ketúrának, Ábrahám másodfeleségének a fiai ezek voltak: ő szülte Zimránt, Joksánt, Medánt, Midjánt, Jisbákot és Súahot. Joksán fiai voltak Sába és Dedán. 33Midján fiai pedig: Éfá, Éfer, Hanók, Abídá és Eldáá. Ezek mind Ketúrá leszármazottai. 34Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák fiai Ézsau és Izráel voltak. 35Ézsau fiai voltak: Elífáz, Reúél, Jeús, Jalám és Kórah. 36Elífáz fiai voltak: Témán, Ómár, Cefí, Gatám, Kenaz, Timnától pedig Amálék. 37Reúél fiai voltak: Nahat, Zerah, Sammá és Mizzá. 38Széír fiai voltak: Lótán és Sóbál, Cibón és Aná, Dísón, Écer és Dísán. 39Lótán fiai: Hórí és Hómám, Lótánnak a húga pedig Timna. 40Sóbál fiai voltak: Alján, Mánahat, Ébál, Sefí és Ónám. Cibón fiai voltak: Ajjá és Aná. 41Aná fia volt Dísón, Dísón fiai voltak: Hamrán, Esbán, Jitrán és Kerán. 42Écer fiai voltak: Bilhán, Zaaván és Jaakán. Dísón fia volt Úc és Arán is. 43Ezek a királyok uralkodtak Edómban, mielőtt Izráel fiainak királyuk lett volna: Bela, Beór fia, városának a neve Dinhábá volt. 44Bela halála után a bocrai Jóbáb, Zerah fia lett a király. 45Jóbáb halála után a Témán földjéről való Húsám lett a király. 46Húsám halála után Hadad, Bedad fia lett a király, aki megverte a midjániakat Móáb mezején. Városának a neve Avít volt. 47Hadad halála után a maszrékai Szamlá lett a király. 48Szamlá halála után a rehóbót-hannáhári Saul lett a király. 49Saul halála után Baal-Hánán, Akbór fia lett a király. 50Baal-Hánán halála után Hadad lett a király. Városának a neve Páí volt, feleségének a neve Mehétabél, aki Mézáháb leányának, Matrédnak a leánya volt. 51Hadad halála után ezek lettek Edóm nemzetségfői: Timmá nemzetségfő, Aljá nemzetségfő, Jetét nemzetségfő, 52Oholíbámá nemzetségfő, Élá nemzetségfő, Pínón nemzetségfő, 53Kenaz nemzetségfő, Témán nemzetségfő, Mibcár nemzetségfő, 54Magdíél nemzetségfő és Írám nemzetségfő. Ezek voltak Edóm nemzetségfői.