Studiul 7 Vezi studiile anterioare 08-14 august
Limba maghiară

Răspândirea Cuvântului

imagine-studiu
Răspândirea Cuvântului

Text de memorat: „Tot așa și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără ___, ci va face ___ Mea și va împlini ___ Mele.” (Isaia 55:11)

Când dăm mărturie, noi vorbim despre Isus. Dar cât am ști despre Isus fără Biblie? Cât am ști despre marea luptă, despre dragostea lui Dumnezeu, despre nașterea, viața, slujirea, moartea și învierea Domnului nostru dacă nu am avea Scripturile? Deși ne arată maiestatea și puterea lui Dumnezeu, natura nu ne descoperă planul de mântuire. Domnul Isus, prin persoana Duhului Sfânt, este „adevărata Lumină care luminează pe orice om venind în lume” (Ioan 1:9). Și totuși, fără Cuvântul lui Dumnezeu care să ne explice pe deplin adevărul divin, revelația Duhului Sfânt în inimile noastre este limitată. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este cea mai clară și mai deplină descoperire a lui Isus, Cuvântul Viu.

Deși conducătorii religioși cercetau Cuvântul lui Dumnezeu, multora le-a scăpat mesajul lui principal. Isus a spus: „Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39). Dacă este corect înțeleasă, fiecare învățătură a Bibliei reflectă frumusețea caracterului lui Isus. Când prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu, ținta noastră principală nu trebuie să fie aceea de a dovedi că noi avem dreptate și că interlocutorul greșește, ci ținta să fie aceea de a-L descoperi pe Isus în fiecare aspect al adevărului pe care îl facem cunoscut.

Duminică, 9 august

1. Ce simboluri sunt folosite în pasajele de mai jos pentru Cuvântul lui Dumnezeu? De ce crezi că au fost alese pentru a-L reprezenta? Psalmii 119:105

Ieremia 23:29Luca 8:11

Diferitele simboluri folosite în aceste pasaje descriu unele dintre rolurile principale ale Cuvântului lui Dumnezeu. Când le vorbim și altora din Scripturi, ele sunt ca o lumină care luminează viața. Isus, „Lumina lumii”, străpunge întunericul înțelegerii lor greșite cu privire la cine este Dumnezeu și la caracterul Său. Mintea întunecată de această înțelegere greșită este luminată de Duhul Sfânt prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu. Potrivit lui Ieremia, Cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc și ca un ciocan. El mistuie zgura păcatului din viața noastră și zdrobește inimile noastre împietrite. Când îi ajutăm pe oameni să vadă slava lui Isus în Scriptură, inimile lor de piatră sunt zdrobite, iar focul dragostei Lui mistuie zgura egoismului, a lăcomiei, a poftei și a egocentrismului.

Cuvântul lui Dumnezeu este asemănat și cu sămânța. Caracteristica unei semințe este că ea conține germenele de viață. Sămânța are nevoie de timp ca să crească. Nu toate semințele încolțesc în același timp și nu toate plantele cresc în același ritm. Dar, în condiții potrivite, germenele din sămânță irupe și iese din pământ o nouă viață. Când plantăm sămânța Cuvântului lui Dumnezeu în inima și mintea celorlalți, nu vom vedea rezultate imediate. Dar sămânța crește tăcut și, dacă oamenii răspund la îndemnurile Duhului Sfânt, la vremea rânduită de Dumnezeu, sămânța va aduce rod pentru Împărăția Sa. Isus a asemănat Cuvântul Său cu o pâine hrănitoare. După cum mulți știu, există puține lucruri la fel de îndestulătoare ca o pâine bună. Cuvântul lui Dumnezeu potolește foamea sufletului și hrănește năzuințele noastre spirituale cele mai profunde. Pe măsură ce le împărtășim altora făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu și îi ajutăm să descopere că Isus este Cuvântul, viața lor va fi transformată prin bunătatea Sa, ei vor fi încântați de dragostea Lui, uimiți de harul Său și împliniți de prezența Sa.

Gândește-te la adevărurile pe care le știm doar din Biblie și la cât de mult trebuie să prețuim ce ne învață ea!

Luni, 10 august

2. Ce ne spun pasajele de mai jos despre puterea Cuvântului lui Dumnezeu? Evrei 1:1-3 4:12

Psalmii 33:6,9

Cuvântul lui Dumnezeu este viu. El are puterea de a împlini lucrurile despre care vorbește. Cuvintele omenești pot vorbi despre ce există, dar Dumnezeu vorbește despre lucruri care încă nu sunt și pe care le creează prin puterea Cuvântului Său. Este un Cuvânt care poate crea. Cuvântul auzit care iese din gura Sa are puterea de a crea tot ce proclamă. În relatarea creațiunii din Geneza 1, expresia „Dumnezeu a zis” este folosită în repetate rânduri (Geneza 1:3,6,11,14,20,24,26,29). Cuvântul lui Dumnezeu a avut o așa putere, încât, atunci când El a zis, s-a ivit uscatul, a răsărit iarba, au crescut flori și pomi fructiferi din abundență și au apărut animalele.

Există un termen ebraic specific folosit în Geneza 1 în dreptul activității creatoare a lui Dumnezeu – bara. În această formă, verbul este folosit pentru a desemna activitatea lui Dumnezeu care creează ceva din nimic. El este folosit doar când Dumnezeu este subiectul. Adică numai Dumnezeu poate să creeze și o face prin puterea Cuvântului Său rostit. Dumnezeu a creat această lume prin puterea Cuvântului Său, dar, mai mult, El o susține prin același Cuvânt. Aceeași putere care este în Cuvântul Său rostit se găsește și în Cuvântul Său scris. „Energia creatoare care a chemat lumile la viață există în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt oferă putere, generează viață. Fiecare poruncă este o făgăduință; acceptată de voință și primită în suflet, aduce cu ea viața Celui Infinit. Transformă firea și reface sufletul după chipul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Educație, p. 126

Când ne prindem de făgăduințele lui Dumnezeu din Cuvântul Său, viața noastră este schimbată și, când îi ajutăm pe alții să le înțeleagă și să se încreadă în ele, Duhul Sfânt va schimba și viața lor

„Dumnezeu a zis și s-a făcut.” Cum putem înțelege acest lucru? Ce ne spune realitatea aceasta despre puterea Sa? De ce ar trebui ca adevărul despre puterea creatoare a lui Dumnezeu să ne aducă mângâiere?

Marți, 11 august

Există numeroase beneficii pentru cel ce studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne spune că, prin făgăduințele lui Dumnezeu din Scriptură, noi devenim „părtași firii dumnezeiești” (2 Petru 1:4). Iacov vorbește despre „Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele” (Iacov 1:21), iar Pavel adaugă: „Cuvântul harului Său care vă poate zidi sufletește… vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți” (Faptele Apostolilor 20:32). Mesajul Bibliei este despre răscumpărarea noastră. Văzându-L pe Isus în toată Scriptura, noi suntem schimbați. Privind la El în Cuvântul Său, devenim asemenea Lui (2 Corinteni 3:18). „Este o lege a naturii intelectuale și spirituale aceea că, prin privire, suntem schimbați. Mintea se adaptează treptat la subiectele asupra cărora i se îngăduie să zăbovească.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 555

3. Ce alte beneficii derivă din studierea Cuvântului lui Dumnezeu? 2 Timotei 3:14-17

Ioan 17:14-17

Scriindu-i tânărului său colaborator, Timotei, apostolul Pavel îl îndeamnă să fie credincios Scripturilor și îi împărtășește avantajele studierii Cuvântului inspirat. Potrivit lui Pavel, Biblia este „de folos ca să învețe”. Ea descoperă adevărul și demască rătăcirea. Prezintă planul lui Dumnezeu pentru rasa umană. Ne mustră păcatele, ne îndreaptă gândirea greșită și ne dă înțelepciune în ce privește neprihănirea. Scripturile descoperă neprihănirea lui Hristos. Ele ne conduc de la nebunia păcătoșeniei noastre la frumusețea neprihănirii Sale. Când vedem altruismul lui Isus în contrast cu egocentrismul nostru, rămânem uimiți. Când privim în Scriptură la adâncimea milei și a grijii Sale, viața noastră este schimbată. Iar când le spunem și altora din Cuvântul Său, și ei sunt transformați în mod radical. Când privim la Isus în Cuvântul Său, devenim mai mult ca El. A da mărturie nu înseamnă să împărtășim ce gândim sau ce credem noi. Înseamnă să prezentăm adevărurile veșnice din Cuvântul lui Dumnezeu. Când el ne-a binecuvântat viața atât de mult, avem credibilitate să le spunem și altora cum poate aduce binecuvântare și în viața lor.

Gândește-te la o perioadă grea prin care ai trecut, în care Cuvântul lui Dumnezeu a fost o sursă de putere pentru tine. Ce ai învățat?

Pune în practică Cuvântul lui Dumnezeu Miercuri, 12 august

Cineva a numărat peste trei mii de făgăduințe în Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre ele vine din inima unui Dumnezeu iubitor care „poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Făgăduințele lui Dumnezeu sunt angajamente pe care El Și le ia față de fiecare dintre noi. Când revendicăm aceste făgăduințe prin credință și îi învățăm și pe alții să facă la fel, binecuvântările Cerului se revarsă în viața noastră. Apostolul Pavel subliniază această realitate divină în Romani 8:32 – „El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?”. Iar Petru lămurește această făgăduință, declarând că „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia” (2 Petru 1:3). Prin moartea Sa pe cruce, prin biruința asupra lui Satana și asupra stăpânirilor și puterii răului, Hristos ne-a pus la dispoziție tot ce este necesar ca noi să trăim o viață spirituală și evlavioasă. De asemenea, El ne-a promis că va avea grijă și de nevoile noastre fizice de bază.

4. Deși următoarele făgăduințe sunt diferite, ce ne învață despre caracterul lui Dumnezeu? Ce impact au avut asupra vieții tale? 1 Ioan 1:7-9

Filipeni 4:13,19

Fiecare făgăduință din pasajele de mai sus vorbește despre altceva, însă imaginea despre Dumnezeu este foarte asemănătoare. Ele ne descoperă un Dumnezeu al iertării pline de iubire, al puterii infinite și al grijii față de toate nevoile noastre. Ne dau asigurarea că Dumnezeu Se îngrijește de noi.

5. Ce ne spun versetele următoare despre nevoia de a avea credință? Matei 13:58

Evrei 3:19,  4:1-3

Există atât de multe făgăduințe minunate în Biblie! Când, prin credință, le cerem și le credem, întrucât Hristos le-a făcut, binecuvântările cuprinse în ele devin ale noastre. Ceea ce limitează împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu în viața noastră este lipsa noastră de credință în capacitatea Sa de a face ce a promis în Cuvântul Său. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți îndrepte pașii în această săptămână spre cineva care are nevoie de făgăduințele pline de speranță din Cuvântul Său!

Joi, 13 august

Veștile bune există pentru a fi împărtășite. Gândește-te la ocaziile din viața ta în care te-ai bucurat de vești bune – poate ziua în care te-ai logodit sau cea în care s-a născut un copil, vestea bună despre un loc de muncă, despre achiziționarea unei mașini sau case noi. Erai atât de încântat, încât abia așteptai să le spui și altora. Este minunat să ne împărtășim bucuriile cu ceilalți, însă cea mai bună veste în întregul univers este Isus. Când descoperim noi perspective în Cuvântul Său despre mântuirea prin Hristos, inimile noastre sunt pline de bucurie și suntem nerăbdători să le spunem și altora. Când autoritățile religioase le-au interzis apostolilor să predice, Petru a declarat: „… Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit” (Faptele Apostolilor 4:20).

„De îndată ce un om vine la Hristos, în inima lui se naște dorința de a le face cunoscut și altora ce minunat prieten a găsit în Hristos, căci adevărul mântuitor și sfințitor nu poate fi ascuns în inima sa. Dacă suntem îmbrăcați cu haina neprihănirii lui Hristos și plini de bucuria locuirii Duhului Său în noi, nu vom putea să tăcem.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 78 Apostolul Pavel nu a obosit niciodată să spună povestea convertirii sale. Inima sa era plină de bucuria în Isus. Vestea bună trebuia împărtășită și nu a putut să tacă. El se simțea dator să facă aceasta (Romani 1:14-16).

6. Ce principii găsim în pasajele următoare cu privire la împărtășirea Cuvântului lui Dumnezeu? Eclesiastul 3:1

Isaia 50:4,  2 Timotei 4:2

Când ne predăm viața lui Hristos și în slujba Sa, El ne va crea oportunități de „a înviora cu vorba pe cel doborât de întristare”, adică de a le vorbi la momentul potrivit celor ale căror inimi au fost deschise de El. Când dăm mărturie, noi trebuie să avem în vedere trei principii biblice: ce spunem, cum spunem și când spunem.

Cine sunt cei cu care vii în contact și cum poți să fii un martor mai bun pentru ei?

Vineri, 14 august

Dumnezeu lucrează în inimile celor din jurul nostru. Dacă avem discernământ spiritual pentru a vedea unde El este deja la lucru, vom observa cu regularitate ocazii de a le împărtăși altora Cuvântul Său. Când Dumnezeu pregătește solul inimii, noi avem ocazia de a semăna sămânța Evangheliei. Înainte ca Isus să îi fi întâlnit vreodată, Duhul Sfânt pregătise inima lui Nicodim, a femeii din Samaria, a femeii cu scurgerea de sânge, a tâlharului de pe cruce, a sutașului și a multor altora pentru a primi Cuvântul. Prin anumite situații din viața lor și prin lucrarea Duhului Sfânt, ei au fost pregătiți să primească mesajul lui Hristos. Poate că avem o reținere naturală de a-i întreba pe oameni dacă putem să ne rugăm cu ei, să le spunem despre făgăduințele din Biblie sau să le oferim o carte. Foarte adesea, când ne simțim îndemnați să-i spunem cuiva despre credința noastră, Duhul Sfânt care ne îndeamnă pe noi a făcut deja o impresie asupra acelei persoane ca să primească mărturia noastră.

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, capitolul „Cunoașterea de Dumnezeu”; Slujitorii Evangheliei, subcapitolul „Studii biblice în familie” din secțiunea 6; Evanghelizare, subcapitolul „Metode pentru lucrarea biblică” din secțiunea 14, Instructorul biblic.

Studiu la rând: Proverbe 31,Eclesiastul 1, 2, 3, 4, 5 6 Evanghelizare, subcapitolul „Rânduielile sfinte”

1. De ce „nu se cade” împăraților să bea vin și băuturi tari?

2. Despre ce anume a constatat înțeleptul că „nu este nimic mai bun pentru om”?

3. De ce este de preferat un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte?

4. Din ce anume se cunoaște prostia nebunului?

5. Cu ce scop a fost instituită rânduiala spălării picioarelor?