Zsoltárok könyve 107

1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert kegyelme örökkévaló! 2Ezt mondják az ÚR megváltottai, akiket megváltott a szorongató kezéből 3és összegyűjtött különböző országokból, kelet és nyugat felől, északról és délről. 4Bujdostak a pusztában, a sivatagban, nem találtak utat lakott város felé. 5Éhesek és szomjasak voltak, lelkük is elepedt bennük. 6De az ÚRhoz kiáltottak szorultságukban, és megmentette őket nyomorúságukból. 7Egyenes útra vezette őket, hogy lakott városba juthassanak. 8Adjanak hálát az ÚRnak kegyelméért és az emberek fiaival tett csodáiért. 9Mert megelégítette a szomjazó lelket, és betöltötte javaival az éhező lelket. 10Azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ültek, nyomorúságban és vasra verve, 11mert ellenszegültek Isten beszédének, és megvetették a Felséges tanácsát, 12megalázta szívüket nyomorúsággal: elestek, és nem volt segítségük. 13De az ÚRhoz kiáltottak szorultságukban, és kiszabadította őket nyomorúságukból. 14Kihozta őket a sötétségből és a halál árnyékából, köteleiket pedig elszaggatta. 15Adjanak hálát az ÚRnak kegyelméért és az emberek fiaival tett csodáiért, 16mert betörte az érckapukat, és letörte a vaszárakat! 17A balgák gonosz útjukért és hamisságukért estek nyomorúságba. 18Minden ételt megutált a lelkük, és már a halál kapujához közeledtek. 19De az ÚRhoz kiáltottak szorultságukban, és ő kiszabadította őket nyomorúságukból. 20Elküldte szavát, és meggyógyította őket, kimentette őket sírjukból. 21Adjanak hálát az ÚRnak kegyelméért és az emberek fiaival tett csodáiért! 22Áldozzanak hálaadó áldozatokat, és ujjongva hirdessék cselekedeteit! 23Akik hajókon a tengerre szálltak, és a nagy vizeken kereskedtek, 24látták az ÚR dolgait és csodáit a mélységekben. 25Szólt ugyanis, és szélvész támadt, amely felkorbácsolta a hullámokat. 26Az égig emelkedtek, a mélybe süllyedtek; lelkük elcsüggedt az ínségben. 27Szédültek és tántorogtak, mint a részegek, minden bölcsességük semmivé lett. 28De az ÚRhoz kiáltottak szorultságukban, és kiszabadította őket nyomorúságukból. 29Lecsillapította a szélvészt, és elcsöndesedtek a hullámok. 30Örültek, amikor lecsillapodtak; és ő a kívánt kikötőbe vezette őket. 31Adjanak hálát az ÚRnak kegyelméért és az emberek fiaival tett csodáiért! 32Magasztalják őt a nép gyülekezetében és dicsérjék a vének gyűlésében! 33Folyókat tett pusztává és vízforrásokat szárazzá, 34gyümölcstermő földet meddővé a rajta lakó nép gonoszsága miatt. 35A pusztaságot bővizű tavakká tette, a kiaszott földet vízforrásokká. 36Éhezőket telepített oda, hogy városokat alapítsanak lakóhelyül. 37Mezőket vetettek be, és szőlőt ültettek, hogy termést és gyümölcsöt hozzon. 38Megáldotta őket, és igen megszaporodtak, jószágaik száma sem apadt meg. 39De azután megfogyatkoztak, és meggörnyedtek ínség, nyomorúság és keserűség miatt, 40amikor gyalázatot zúdított a fejedelmekre, hogy tévelyegjenek az úttalan pusztaságban. 41De fölemelte az ínségből a nyomorultakat, és hasonlóvá tette nemzetségüket a juhnyájhoz. 42Látják ezt az igazak, és örvendeznek, és a gonoszok befogják a szájukat. 43Aki bölcs, tartsa eszében ezeket, és gondolja meg az ÚR kegyelmességét!