Titushoz írt levél 2

1Te pedig azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, 2hogy az idős emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, állhatatosságban egészségesek. 3Hasonlóképpen az idős asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, nem rabjai a sok bornak, hanem jóra oktatók. 4Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket, 5legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszédét miattuk ne káromolják. 6Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek mértékletesek. 7Mindenben te magadat állítsd mintaképül a jó cselekedetekben, a romlatlan tanításban, a méltóságban, 8az egészséges, feddhetetlen beszédben, hogy az ellenfél megszégyenüljön, és ne tudjon semmi rosszat mondani rólunk. 9A szolgák engedelmeskedjenek mindenben uraiknak, kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, 10ne lopjanak, hanem teljesen igaz hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünk tanítását mindenben ékesítsék. 11Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, 12s ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelenvaló világon, 13várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését, 14aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. 15Ezeket szóld, ints és feddj teljes méltósággal. Senki téged meg ne vessen!