Sámuel II. könyve 23

1Ezek Dávid utolsó szavai. Dávidnak, Isai fiának szózata, az igen magasra emelt férfinak szózata, aki Jákób Istenének fölkentje és Izráel énekeinek kedveltje. 2Az ÚR lelke szólt belőlem, és az ő beszéde nyelvem által. 3Izráel Istene szólt, Izráel kősziklája mondta nekem: Aki igazságosan uralkodik az emberek fölött, aki istenfélelemmel uralkodik, 4az olyan, mint a reggel fölkelő nap fénye, mint a felhőtlen reggel; amikor napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. 5Nem ilyen-e a házam Isten előtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, amelyben minden el van rendezve, és amely állandó. Teljes szabadításom és minden kívánságom belőle sarjad. 6De az istentelenek olyanok mindnyájan, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak. 7Aki hozzá akar nyúlni, fejszét és rudat ragad, és tűzzel égetik meg a helyszínen. 8Ezek Dávid erős vitézei név szerint: a tahkemóni Jóséb-Basebet, a testőrök vezére, aki egyszer nyolcszáz embert sebesített meg, amikor dárdáját megforgatta. 9Azután Eleázár, aki Ahóhi fiának, Dódónak a fia. Ő egyike a három hősnek, akik Dáviddal voltak, amikor dacoltak a filiszteusokkal, amikor azok összegyülekeztek ott a harcra. Az izráeliták már meghátráltak, 10de ő megállt, és vágta a filiszteusokat mindaddig, amíg el nem fáradt, és a keze a fegyverhez nem ragadt. Nagy szabadulást szerzett az ÚR azon a napon, azután a hadinép is visszatért, de csak fosztogatni. 11Utána következett Sammá, a hárári Ágé fia. Amikor összegyűltek a filiszteusok Lehinél, ahol a szántóföld egy darabja lencsével volt bevetve, a nép pedig megfutamodott a filiszteusok elől, 12akkor ő megállt annak a darab földnek a közepén, megvédte azt, és megverte a filiszteusokat. Így az ÚR nagy szabadítást szerzett. 13A harminc vezér közül is hárman lementek, és aratáskor érkeztek meg Dávidhoz az Adullám barlangjába, mikor a filiszteusok a Refáim-völgyben táboroztak. 14Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig Betlehemnél. 15Dávid vizet kívánt, és azt mondta: Ki hozna nekem inni vizet a betlehemi kútból, amely a kapu előtt van? 16Akkor ez a három vitéz keresztültört a filiszteusok táborán, és vizet merítettek a betlehemi kútból, amely a kapu előtt van, és Dávidhoz vitték. Ő azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az ÚRnak. 17Azt mondta: Távol legyen tőlem, URam, hogy én ilyet tegyek. Vajon azoknak az embereknek a vérét igyam, akik életüket halálra adva mentek el a vízért? És nem akarta meginni. Ezt tette a három hős. 18Abisaj, Jóáb testvére, Cerújá fia volt ennek a háromnak a vezetője, aki háromszáz ember ellen emelte föl a dárdáját, és megölte őket. Ő volt a leghíresebb a három közül. 19A három közül valóban ő volt a leghíresebb, ezért lett ő a parancsnokuk, de a hárommal nem ért föl. 20A kabceéli Benájá, Jójádá fia is vitéz, nagy tehetségű ember volt. Ő ölte meg a móábiak két harcosát. Ugyanő ment le a verembe, és megölte az oroszlánt, amikor egyszer hó esett. 21Ugyanő vágott le egy nagy termetű egyiptomi embert. Az egyiptomi kezében dárda volt, ő pedig csak egy bottal ment ellene. Kivette az egyiptomi kezéből a dárdát, és a saját dárdájával ölte meg. 22Ezeket cselekedte Benájá, Jójádá fia. Neki is jó híre volt a három erős vitéz között. 23Híres volt ő a harminc között, de a hárommal nem ért föl. Dávid elöljáróvá tette őt a tanácsosok között. 24Aszáél, Jóáb testvére is e harminc közül való, akik a következők voltak: Elhánán, a betlehemi Dódó fia. 25A haródi Sammá; a haródi Eliká. 26A peleti Helec, a tekóai Írá, Ikkés fia. 27Abiezer Anatótból, Mebunnaj Húsából. 28Calmón Ahóhból, Mahraj Netófából. 29Héleb, Baaná fia Netófából; Ittaj, Ríbaj fia a benjámini Gibeából. 30Benájá Pirátónból; Hiddaj a patak mellett levő Gaasból. 31Abial bón Arbából, Azmávet Bahúrimból. 32Eljahbá Saalbónból, Jónátán, Jásén fia. 33Sammá Harárból, Ahiám Arárból, Sárár fia. 34Elifelet, Ahaszbaj fia Maakából; Eliám, Ahitófel fia Gilóból. 35Hecró Karmelből, Paaraj Arbából. 36Jigál Cóbából; Nátán fia, Báni Gádból. 37Az ammóni Celek; Nahraj Beérótból, Jóábnak, Cerújá fiának a fegyverhordozója. 38Írá Jeterből, Gáréb Jeterből 39és a hettita Úriás. Összesen harmincheten.