Nehémiás könyve 7

1Amikor megépült a várfal, beállíttattam az ajtókat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat. 2Vezérré tettem Jeruzsálem fölött testvéremet, Hanánit és Hananját, a vár parancsnokát, mivel ő sokkal hűségesebb és istenfélőbb volt másoknál. 3Azt mondtam nekik, hogy ne nyissák ki Jeruzsálem kapuit mindaddig, amíg a nap melegen nem süt; és addig csukják be az ajtókat, és zárják be azokat, amíg az őrök őrt állnak ott. Azután állítsanak őröket Jeruzsálem lakosai közül, egyeseket az őrhelyekre, másokat pedig a házuk elé. 4A város pedig igen nagy kiterjedésű volt, de kevés lakosa volt, és a házak sem épültek még föl. 5Fölindította azért Istenem a szívemet, hogy összegyűjtsem az elöljárókat, a főembereket és a népet, és számba vegyem őket. Megtaláltam azoknak a nemzetségkönyvét, akik elsőként jöttek el Babilóniából, és ezt a följegyzést találtam benne: 6Ezek azok a Júda tartományából valók, akik visszatértek a száműzetésből, akiket fogolyként vitetett el Nebukadneccar, Babilónia királya, és most visszajöttek Jeruzsálembe és Júdába, ki-ki a maga városába. 7Zerubbábellal jöttek: Jésúa, Nehemjá, Azarjá, Raamjá, Nahamáni, Mordokaj, Bilsán, Miszperet, Bigvaj, Nehúm és Baaná. Az Izráel népéből való férfiak száma ez volt: 8Parós fiai: kétezer-százhetvenkettő, 9Sefatjá fiai: háromszázhetvenkettő, 10Árah fiai: hatszázötvenkettő, 11Pahat-Móáb fiai Jésúa és Jóáb fiaitól: kétezer-nyolcszáztizennyolc, 12Élám fiai: ezerkétszázötvennégy, 13Zattú fiai: nyolcszáznegyvenöt, 14Zakkaj fiai: hétszázhatvan, 15Binnúj fiai: hatszáznegyvennyolc, 16Bébaj fiai: hatszázhuszonnyolc, 17Azgád fiai: kétezer-háromszázhuszonkettő, 18Adónikám fiai: hatszázhatvanhét, 19Bigvaj fiai: kétezer-hatvanhét, 20Ádin fiai: hatszázötvenöt, 21Átér fiai Hizkijjától: kilencvennyolc, 22Hásum fiai: háromszázhuszonnyolc, 23Bécaj fiai: háromszázhuszonnégy, 24Hárif fiai: száztizenkettő, 25Gibeón fiai: kilencvenöt, 26Betlehem és Netófá férfiai: száznyolcvannyolc, 27Anátót férfiai: százhuszonnyolc, 28Bét-Azmávet férfiai: negyvenkettő, 29Kirjat-Jeárim, Kefírá és Beérót férfiai: hétszáznegyvenhárom, 30Ráma és Geba férfiai: hatszázhuszonegy, 31Mikmász férfiai: százhuszonkettő, 32Bétel és Aj férfiai: százhuszonhárom, 33a másik Nebó férfiai: ötvenkettő, 34a másik Élám fiai: ezerkétszázötvennégy, 35Hárim fiai: háromszázhúsz, 36Jerikó fiai: háromszáznegyvenöt, 37Lód, Hádíd és Ónó fiai: hétszázhuszonegy, 38Szenáá fiai: háromezer-kilencszázharminc. 39A papok ezek voltak: Jedajá fiai Jésúa családjából: kilencszázhetvenhárom, 40Immér fiai: ezerötvenkettő, 41Pashúr fiai: ezerkétszáznegyvenhét, 42Hárim fiai: ezertizenhét. 43A léviták ezek voltak: Jésúa és Kadmiél fiai Hódevá fiaitól: hetvennégy. 44Az énekesek ezek voltak: Ászáf fiai: száznegyvennyolc. 45A kapuőrök ezek voltak: Sallum fiai, Átér fiai, Talmón fiai, Akkúb fiai, Hatítá fiai, Sóbaj fiai: százharmincnyolc. 46A léviták szolgái ezek voltak: Cihá fiai, Haszúfá fiai, Tabbáót fiai, 47Kérósz fiai, Szíá fiai, Pádón fiai, 48Lebáná fiai, Hagábá fiai, Salmaj fiai, 49Hánán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai, 50Reájá fiai, Recín fiai, Nekódá fiai, 51Gazzám fiai, Uzzá fiai, Pászéah fiai, 52Bészaj fiai, Meúnim fiai, Nefisszim fiai, 53Bakbúk fiai, Hakúfá fiai, Harhúr fiai, 54Baclít fiai, Mehídá fiai, Harsá fiai, 55Barkósz fiai, Sziszerá fiai, Temah fiai, 56Necíah fiai, Hatífá fiai. 57Salamon szolgáinak a fiai ezek voltak: Szótaj fiai, Szóferet fiai, Peridá fiai, 58Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai, 59Sefatjá fiai, Hattíl fiai, Pókeret-Haccebáim fiai és Ámón fiai. 60A léviták szolgáinak és Salamon szolgáinak a fiai összesen: háromszázkilencvenkettő. 61Ezek pedig azok, akik eljöttek TélMelahból, Tél-Harsából, Kerúbból, Addánból, Immérből, de nem tudták igazolni családjukat és eredetüket, hogy Izráelből valók-e: 62Delájá fiai, Tóbijjá fiai, Nekódá fiai: hatszáznegyvenkettő. 63A papok közül: Hobajjá fiai, Hakkóc fiai, továbbá Barzillaj fiai, aki a gileádi Barzillaj leányai közül vett magának feleséget, és róla nevezték el. 64Ezek keresték bejegyzésüket a nemzetségkönyvükben, de nem találták, ezért kizárták őket a papságból. 65A király helytartója megmondta nekik, hogy ne egyenek a szent ételekből, míg a főpap nem áll szolgálatba, és nem ítél az úrímmal és tummimmal. 66Az egész gyülekezet összesen negyvenkétezer-háromszázhatvan lelket számlált. 67Szolgáikon és szolgálóikon kívül, akik hétezer-háromszázharmincheten voltak, volt kétszáznegyvenöt énekesük és énekesnőjük. 68Lovuk hétszázharminchat, öszvérük kétszáznegyvenöt, 69tevéjük négyszázharmincöt, szamaruk hatezer-hétszázhúsz. 70Néhány családfő adakozott az építésre: a király helytartója a kincstárnak aranyban ezer drachmát, ötven tálat, ötszázharminc papi ruhát adott. 71A többi családfő pedig az építés költségére aranyban húszezer drachmát és ezüstben kétezer-kétszáz minát adott. 72A többiek aranyban húszezer drachmát és ezüstben kétezer minát adtak, valamint hatvanhét papi ruhát. 73Egész Izráel, tehát a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek meg a nép fiai és a léviták szolgái ennyien voltak a maguk városaiban.