Nehémiás könyve 10

1A megpecsételt szerződéseken pedig ezek a nevek voltak: Nehémiás, a király helytartója, Hakaljá fia és Cidkijjá. 2Szerájá, Azarjá, Jirmejá, 3Pashúr, Amarjá, Malkijjá, 4Hattús, Sebanjá, Mallúk, 5Hárim, Merémót, Óbadjá, 6Dániel, Ginnetón, Bárúk, 7Mesullám, Abijjá, Mijjámim, 8Maazjá, Bilgaj, Semajá. Ezek voltak a papok. 9A léviták pedig ezek: Jésúa, Azanjá fia, Hénádád fiai közül Binnúj, Kadmiél, 10valamint testvéreik: Sebanjá, Hódijjá, Kelítá, Pelájá, Hánán, 11Míká, Rehób, Hasabjá, 12Zakkúr, Sérébjá, Sebanjá, 13Hódijjá, Báni és Benínú. 14A nép vezetői pedig ezek voltak: Parós, PahatMóáb, Élám, Zattú, Báni, 15Bunni, Azgád, Bébaj, 16Adónijjá, Bigvaj, Ádin, 17Átér, Hizkijjá, Azzúr, 18Hódijjá, Hásum, Bécaj, 19Háríf, Anátót, Nébaj, 20Magpiás, Mesullám, Hézír, 21Mesézabél, Cádók, Jaddúa, 22Pelatjá, Hánán, Anájá, 23Hóséa, Hananjá, Hassúb, 24Hallóhés, Pilhá, Sóbék, 25Rehúm, Hasabná, Maaszéjá, 26Ahijjá, Hánán, Ánán, 27Mallúk, Hárim és Baaná. 28A nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek meg a léviták szolgái és mindenki, aki elkülönült a föld népeitől, és Isten törvényéhez pártolt feleségével, fiaival, leányaival együtt; mindenki, aki értelmes és okos volt, 29csatlakozott testvéreihez, elöljáróihoz; és átok alatt esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten szolgája, Mózes által adott; és megőrizzük és megcselekedjük az ÚRnak, a mi Urunknak minden parancsát, végzését és rendelkezését. 30Leányainkat nem fogjuk feleségül adni a föld népeihez, és az ő leányaikat sem vesszük feleségül fiainknak. 31Ha pedig a föld népei mindenféle árut és gabonát hoznak szombaton eladásra, nem fogunk venni azoktól szombaton és más szent napokon sem; és nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben, és elengedünk minden tartozást. 32Elköteleztük magunkat arra is, hogy évenként egyharmad sékelt adunk Istenünk házának szolgálatára, 33a szent kenyerekre, az állandó ételáldozatra és állandó égőáldozatra szombatnapokon, az újholdak napján és az ünnepnapokon, valamint a szent felajánlásokra, a bűnért való áldozatokra, hogy mindezek engesztelést szerezzenek Izráelnek; továbbá Istenünk házának minden munkájára. 34Sorsot vetettünk a papok, a léviták és a nép között a fa behordásáról, hogy megszabott időben, esztendőről esztendőre Istenünk házába behordjuk azt családonként, hogy égjen az ÚRnak, a mi Istenünknek oltárán, ahogy meg van írva a törvényben. 35Esztendőnként fölvisszük földünk első termését és minden fa gyümölcsének az első zsengéjét az ÚR házába. 36Ezenfelül fiainkkal, állataink első ellésével is úgy járunk el, ahogy a törvényben meg van írva. Marháink és juhaink első ellését is elvisszük Istenünk házába a papoknak, akik Istenünk házában szolgálnak. 37Kenyértésztánknak, fölajánlásainknak, mindenféle gyümölcsfánknak, a mustnak és az olajnak a zsengéjét is fölajánljuk és fölvisszük a papoknak Istenünk házának kamráiba; földünk tizedét pedig a lévitáknak adjuk. Mert ők, a léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városunkban. 38És egy pap, Áron utóda legyen a lévitákkal, amikor azok beszedik a tizedet. A léviták vigyék föl a tized tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba. 39Ezekbe a helyiségekbe kell bevinniük Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabona, a must és az olaj ajándékát, mivel ott vannak a szent edények és az Istennek szolgáló papok, a kapuőrök és az énekesek. Így nem hanyagoljuk el Istenünk házát.