Mózes IV. könyve 34

1Azután így szólt az ÚR Mózeshez: 2Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha bementek Kánaán földjére az a föld, tudniillik Kánaán földje, jut nektek örökségül a következő határok szerint: 3déli határotok a Cin-pusztától fogva Edóm határáig húzódjék, majd a Sós-tenger végétől kelet felé. 4Kerülje meg a határ dél felől az Akrabbim-hágót, és menjen Cin felé, és Kádés-Barneától délre végződjék. Haladjon tovább Hacar-Addárig, és menjen át Acmón felé. 5Azután a határ Acmóntól forduljon Egyiptom patakjáig, és a tengernél végződjék. 6Nyugati határotok a nagy tenger legyen. Ez legyen a nyugati határotok. 7Északi határotok pedig ez legyen: a nagy tengertől fogva húzzatok határt a Hór-hegy felé. 8A Hór-hegy felé húzzatok határt a hamáti útig. A határ vége pedig Cedádnál legyen. 9Majd haladjon tovább a határ Zifrón felé, és Hacar-Énánnál legyen a vége. Ez legyen az északi határotok. 10A keleti határt pedig Hacar-Énántól Sefámig húzzátok meg. 11Sefámtól menjen le a határ Riblának, Aintól keletre, és ereszkedjék tovább kelet felé, míg el nem éri a Kinneret-tó partját. 12Azután haladjon a határ a Jordán felé, és a Sós-tengernél végződjék. Ez legyen országotok határa körös-körül. 13Azután ezt a parancsot adta Mózes Izráel fiainak: Ezt a földet osszátok fel sorsvetéssel, amint megparancsolta az ÚR, és adjátok oda a kilenc és fél törzsnek. 14Mert Rúben fiainak törzse atyáik háza szerint, Gád fiainak törzse atyáik háza szerint és Manassé törzsének fele megkapták már örökségüket. 15Két és fél törzs megkapta örökségét a Jordánon túl, Jerikóval szemben, kelet felé. 16Azután így szólt az ÚR Mózeshez: 17Név szerint ezek a férfiak osszák föl örökségül azt a földet: Eleázár, a pap és Józsué, Nún fia. 18Vegyetek magatok mellé törzsenként egy-egy fejedelmet a földnek örökségül való elosztására. 19Név szerint ezeket a férfiakat: Júda törzséből Káléb, Jefunne fia. 20Simeon fiainak törzséből Semúél, Ammihúd fia. 21Benjámin törzséből Elidád, Kiszlón fia. 22Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, Jogli fia. 23József fiai közül Manassé fiainak a törzséből Hanniél fejedelem, Éfód fia. 24Efraim fiainak törzséből pedig Kemúél fejedelem, Siftán fia. 25Zebulon fiainak törzséből Elicáfán fejedelem, Parnak fia. 26Issakár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, Azzan fia. 27Ásér fiainak törzséből Ahihúd fejedelem, Selómi fia. 28És Naftáli fiainak törzséből Pedahél fejedelem, Ammihúd fia. 29Ezek azok, akiknek megparancsolta az ÚR, hogy osszák ki az örökséget Izráel fiainak Kánaán földjén.