Mózes IV. könyve 33

1Ezek Izráel fiainak szálláshelyei, amióta seregeik kijöttek Egyiptom földjéről, Mózes és Áron vezetésével. 2Mózes ugyanis az ÚR parancsára följegyezte elindulásukat táborhelyeikről. Ezek a ő szálláshelyeik, ahonnan elindultak: 3Ramszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján indultak el. A páska után való napon jöttek ki az ÚR fölemelt kezével Izráel fiai egész Egyiptom szeme láttára, 4miközben az egyiptomiak sorra temették azokat az elsőszülöttjeiket, akiket megölt az ÚR közülük, mikor ítéletet tartott isteneiken. 5Tehát Izráel fiai elindultak Ramszeszből, és tábort ütöttek Szukkótban. 6Elindultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, amely a puszta szélén van. 7Elindultak Étámból, és Pí-Hahírót felé fordultak, amely Baal-Cáfón előtt van, és tábort ütöttek Migdól előtt. 8Elindultak Pí-Hahírótból, és átmentek a tengeren átkelve a pusztába. Háromnapi járóföld megtétele után az Étám-pusztában tábort ütöttek Márában. 9Elindultak Márából, és eljutottak Élimbe. Élimben tizenkét forrás volt és hetven pálmafa. Tábort ütöttek ott. 10Elindultak Élimből, és tábort ütöttek a Vörös-tenger mellett. 11Továbbindultak a Vörös-tengertől, és tábort ütöttek a Szin-pusztában. 12Elindultak a Szin-pusztából, és tábort ütöttek Dofkában. 13Elindultak Dofkából, és tábort ütöttek Álúsban. 14Elindultak Álúsból, és tábort ütöttek Refídímben. De ott nem volt a népnek ivóvize. 15Elindultak Refídímből, és tábort ütöttek a Sínai-pusztában. 16Elindultak a Sínai-pusztából, és tábort ütöttek Kibrót-Hattaavában. 17Elindultak KibrótHattaavából, és tábort ütöttek Hacérótban. 18Elindultak Hacérótból, és tábort ütöttek Ritmában. 19Elindultak Ritmából, és tábort ütöttek Rimmón-Perecben. 20Elindultak Rimmón-Perecből, és tábort ütöttek Libnában. 21Elindultak Libnából, és tábort ütöttek Risszában. 22Elindultak Risszából, és tábort ütöttek Kehélátában. 23Elindultak Kehélátából, és tábort ütöttek a Seferhegynél. 24Elindultak a Sefer-hegytől, és tábort ütöttek Harádában. 25Elindultak Harádából, és tábort ütöttek Makhélótban. 26Elindultak Makhélótból, és tábort ütöttek Tahatban. 27Elindultak Tahatból, és tábort ütöttek Terahban. 28Elindultak Terahból, és tábort ütöttek Mitkában. 29Elindultak Mitkából, és tábort ütöttek Hasmónában. 30Elindultak Hasmónából, és tábort ütöttek Mószérótban. 31Elindultak Mószérótból, és tábort ütöttek Bené-Jaakánban. 32Elindultak Bené-Jaakánból, és tábort ütöttek Hór-Haggidgádban. 33Elindultak HórHaggidgádból, és tábort ütöttek Jotbátában. 34Elindultak Jotbátából, és tábort ütöttek Abrónában. 35Elindultak Abrónából, és tábort ütöttek Ecjón-Geberben. 36Elindultak Ecjón-Geberből, és tábort ütöttek a Cin-pusztában levő Kádésban. 37Elindultak Kádésból, és tábort ütöttek a Hór-hegynél, Edóm földjének szélén. 38Ekkor Áron pap fölment a Hór-hegyre az ÚR rendelése szerint, és meghalt ott az Izráel fiainak Egyiptom földjéről való kijövetele utáni negyvenedik esztendőben, az ötödik hónapban, a hónap elsején. 39Áron pedig százhuszonhárom esztendős volt, amikor meghalt a Hór-hegyen. 40Akkor meghallotta a kánaáni Arád királya (aki dél felől lakott Kánaán földjén), hogy jönnek Izráel fiai. 41Azok pedig elindultak a Hór-hegytől, és tábort ütöttek Calmónában. 42Elindultak Calmónából, és tábort ütöttek Púnónban. 43Elindultak Púnónból, és tábort ütöttek Óbótban. 44Elindultak Óbótból, és tábort ütöttek Ijjé-Háabárimban, Móáb határán. 45Elindultak Ijjímből, és tábort ütöttek Díbón-Gádban. 46Elindultak Díbón-Gádból, és tábort ütöttek Almón-Diblátaimban. 47Elindultak Almón-Diblátaimból, és tábort ütöttek az Abárim-hegységnél, a Nébóval szemben. 48Elindultak az Abárim-hegységtől, és tábort ütöttek Móáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. 49Ott táboroztak a Jordán mellett Bét-Hajjesimóttól ÁbélHassittimig Móáb mezőségén. 50Így szólt az ÚR Mózesnek Móáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikóval szemben: 51Beszélj Izráel fiaival, és mondd meg nekik: Amikor átmentek a Jordánon Kánaán földjére, 52akkor űzzétek ki annak a földnek minden lakosát magatok elől, és pusztítsátok el minden írásos kövüket és minden öntött bálványképüket, és minden áldozóhalmukat rontsátok le! 53Űzzétek ki a föld lakóit, és lakjatok ott. Nektek adtam azt a földet, hogy ti birtokoljátok. 54Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebb számúnak kisebb örökséget. Ahova a sors esik valaki számára, az legyen az övé. Atyáitok törzsei szerint vegyétek át birtokotokat. 55Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek a lakosait magatok elől, akkor akiket meghagytok közülük, szálkává lesznek a szemetekben és tövissé az oldalatokban, és ellenségeitek lesznek nektek azon a földön, amelyen lakni fogtok. 56És akkor veletek cselekszem úgy, ahogy velük gondoltam cselekedni.