Mózes IV. könyve 3

1Ezek voltak Áron és Mózes leszármazottai abban az időben, amikor az ÚR beszélt Mózessel a Sínai-hegyen. 2Ezek Áron fiainak nevei: az elsőszülött Nádáb, azután Abihú, Eleázár és Ítámár. 3Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak a nevei, akiket papi szolgálatra avattak föl. 4De Nádáb és Abihú meghalt az ÚR színe előtt, mivel idegen tűzzel áldoztak az ÚR előtt a Sínai-pusztában, fiaik pedig nem voltak. Ezért Eleázár és Ítámár viselték a papságot Áronnak, atyjuknak a színe előtt. 5Azután így szólt az ÚR Mózeshez: 6Hozd elő Lévi törzsét, és állítsd Áron pap elé, hogy szolgáljanak neki. 7Ügyeljenek az ő és az egész gyülekezet szolgálatára a bizonyság sátra előtt, hogy végezhessék a hajlék körül való teendőket. 8Ügyeljenek a gyülekezet sátrának minden eszközére is, és legyenek Izráel fiainak szolgálatára a hajlék körüli tennivalók ellátásával. 9Add a lévitákat Áronnak és fiainak, mert ők valóban nekik adattak Izráel fiai közül. 10Áront és fiait pedig rendeld föléjük, hogy végezzék papi teendőiket. Ha idegen járulna oda, haljon meg. 11Azután így szólt az ÚR Mózeshez: 12Íme, kiválasztottam a lévitákat Izráel fiai közül, minden elsőszülött helyett, aki anyja méhét megnyitja Izráel fiai között. Ezért a léviták az enyéim legyenek. 13Mert enyém minden elsőszülött. Amikor megöltem minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izráelben; akár ember, akár állat, enyéim legyenek. Én vagyok az ÚR. 14Azután így szólt az ÚR Mózeshez a Sínai-pusztában: 15Vedd számba Lévi fiait atyáik háza népe szerint, nemzetségeik szerint. Egy hónapostól fogva és azon felül minden férfinemhez tartozót végy számba. 16Számba vette azért Mózes őket az ÚR szava szerint, amint meghagyta neki. 17És ezek voltak Lévi fiai név szerint: Gérsón, Kehát és Merári. 18Ezek Gérsón fiainak nevei és nemzetségei: Libni és Simei. 19Továbbá Kehát fiai és nemzetségei: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél. 20Merári fiai és nemzetségei pedig: Mahli és Músi. Ezek Lévi nemzetségei atyáik háza népe szerint. 21Gérsóntól való a Libni nemzetség és Simei nemzetsége. Ezek a gérsóni nemzetségek. 22A számba vett férfiak egy hónapostól fölfelé összesen hétezer-ötszázan voltak. 23A gérsóni nemzetségnek a hajlék mögött, nyugat felől kellett táboroznia. 24A gérsóniak háza népének feje pedig Eljászáf, Láél fia volt. 25Gérsón fiainak a tiszte ügyelni a gyülekezet sátránál a hajlékra, a sátorra, annak takarójára és a gyülekezet sátra bejáratának függönyeire, 26továbbá az udvar szőnyegfalára és az udvar bejáratának függönyére és a hozzá tartozó köteleknél minden tennivaló elvégzésére. 27Keháttól való az Amrám nemzetség, a Jichár nemzetség, a Hebrón nemzetség és az Uzzíél nemzetség. Ezek Kehát nemzetségei. 28Egy hónapostól fogva és fölfelé az összes férfi nyolcezer-hatszáz fő volt, ők voltak a szent hely őrzői. 29Kehát fiainak nemzetségei a hajlék oldala mellett, dél felől táborozzanak. 30A kehátiak nemzetségének, atyái háza népének fejedelme Elicáfán, Uzzíél fia. 31Az ő tisztük ügyelni a ládára, az asztalra, a mécsestartóra, az oltárokra és a szentély edényeire, amelyekkel szolgálnak, a takaróra és minden azzal járó szolgálatra. 32A léviták legfőbb fejedelme Eleázár, Áron pap fia, ő a szent helynél tevékenykedők felügyelője. 33Meráritól való Mahli és Músi nemzetsége. Ezek Merári nemzetségei. 34A számba vett férfiak pedig egy hónapostól fogva fölfelé hatezer-kétszázan voltak. 35Merári nemzetségének, atyái háza népének fejedelme Cúriél, Abihail fia. A hajlék észak felől való oldala mellett táboroztak. 36Merári fiainak a tiszte felügyelni a hajlék deszkáira, reteszrúdjaira, oszlopaira és talpaira, minden edényére és minden azzal járó szolgálatra. 37Továbbá az udvar körül való oszlopokra és azok talpaira, szögeire és köteleire. 38A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátra előtt, napkelet felől Mózes, Áron és fiai táborozzanak, a szent hely körül végezzék teendőiket Izráel fiainak szolgálatában. Ha pedig idegen járulna oda, meg kell halnia. 39Az összes megszámlált lévita, akiket Mózes és Áron az ÚR rendeletére nemzetségenként számba vett egy hónapostól fogva és fölfelé: huszonkétezer fő. 40Ezután azt mondta az ÚR Mózesnek: vedd számba Izráel fiai közül az elsőszülötteket egy hónapostól fogva és feljebb, éspedig név szerint vedd számba őket. 41De válaszd külön nekem a lévitákat az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett és a léviták jószágait Izráel jószágainak minden elsőszülöttje helyett, mert én vagyok az ÚR. 42Mózes tehát számba vette Izráel fiainak minden elsőszülöttjét, ahogy az ÚR parancsolta neki. 43A név szerint számba vett összes elsőszülött egy hónapostól fogva és feljebb huszonkétezer-kétszázhetvenhárom fő volt. 44Azután így szólt az ÚR Mózeshez: 45Válaszd ki a lévitákat az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett és a léviták állatait az ő állataik helyett, és a léviták az enyéim legyenek. Én vagyok az ÚR. 46Ami pedig a kétszázhetvenhárom megváltását illeti, akik a léviták számán felül vannak Izráel fiainak elsőszülöttei közül, 47végy öt-öt sékelt fejenként. A szent sékel szerint vedd azt, amelyben húsz géra egy sékel. 48Add azt a pénzt Áronnak és fiainak váltságul a köztük levő számfelettiekért. 49Beszedte tehát Mózes a váltságpénzt azoktól, akik a léviták által megváltottak számán felül voltak. 50Izráel fiainak elsőszülöttjeitől szedte be e pénzt, ezerháromszázhatvanöt sékelt a szent sékel szerint. 51Mózes a megváltottak pénzét Áronnak és fiainak adta az ÚR parancsa szerint, amint megparancsolta Mózesnek.