Mózes IV. könyve 26

1A csapás után így szólt az ÚR Mózeshez és Eleázárhoz, Áron pap fiához: 2Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét húszesztendőstől fölfelé, atyáik háza népe szerint. Mindenkit, aki hadra fogható Izráelben. 3Mózes és Eleázár, a pap tehát így szólt hozzájuk Móáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikóval szemben: 4Vegyétek számba a népet, húszesztendőstől fölfelé, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek. Izráel fiai, akik kijöttek Egyiptom földjéről, ezek voltak: 5Izráel elsőszülöttje Rúben. Rúben fiai voltak: Hanók, tőle való a hanóki nemzetség, Pallútól a pallúi nemzetség. 6Hecróntól a hecróniak nemzetsége, Karmitól a karmiak nemzetsége. 7Ezek a rúbeni nemzetségek. Számuk negyvenháromezer-hétszázharminc. 8Pallú fia volt Eliáb. 9Eliáb fiai pedig Nemuél, Dátán és Abirám. Ez a Dátán és Abirám a gyülekezet főemberei voltak, akik Kórah csoportjával együtt föllázadtak Mózes és Áron ellen, az ÚR ellen támadva. 10Ezért a föld megnyitotta száját, és elnyelte őket Kórahhal annak a csoportnak a halálakor, mikor intő például a tűz kétszázötven férfit megemésztett. 11De Kórah fiai nem haltak meg. 12Simeon fiai nemzetségeik szerint ezek: Nemuéltól a nemuéli nemzetség, Jámíntól a jámíni nemzetség, Jákíntól a jákíni nemzetség. 13Zerahtól a zerahi nemzetség, Saultól a sauli nemzetség. 14Ezek Simeon nemzetségei: huszonkétezer-kétszáz. 15Gád fiai nemzetségeik szerint ezek: Cefóntól a cefóni nemzetség, Haggitól a haggi nemzetség, Súnitól a súni nemzetség. 16Oznitól az ozni nemzetség, Éritől az éri nemzetség, 17Aródtól az aródi nemzetség, Arélitól az aréli nemzetség. 18Ezek Gád fiainak nemzetségei, szám szerint negyvenezer-ötszáz. 19Júda fiai: Ér és Ónán. De Ér és Ónán meghalt Kánaán földjén. 20Júda fiai pedig nemzetségeik szerint ezek voltak: Sélától a sélái nemzetség, Pérectől a péreci nemzetség, Zerahtól a zerahi nemzetség. 21Pérec fiai ezek voltak: Hecróntól a hecróni nemzetség, Hámúltól a hámúli nemzetség. 22Ezek Júda nemzetségei, szám szerint hetvenhatezer-ötszáz. 23Issakár fiai nemzetségeik szerint ezek: Tólától a tólái nemzetség, Púvától a púvai nemzetség, 24Jásúbtól a jásúbi nemzetség, Simróntól a simróni nemzetség. 25Ezek Issakár nemzetségei, szám szerint hatvannégyezer-háromszáz. 26Zebulon fiai nemzetségeik szerint ezek: Szeredtől a szeredi nemzetség, Élóntól az élóni nemzetség, Jahleéltól a jahleéli nemzetség. 27Ezek Zebulon nemzetségei, szám szerint hatvanezer-ötszáz. 28József fiai nemzetségeik szerint ezek: Manassé és Efraim. 29Manassé fiai: Mákírtól a mákíri nemzetség. Mákír nemzette Gileádot. Gileádtól való a gileádi nemzetség. 30Ezek Gileád fiai: Íezertől az íezeri nemzetség, Hélektől a héleki nemzetség. 31Aszriéltól az aszriéli nemzetség, Sikemtől a sikemi nemzetség. 32Semidától a semidái nemzetség és Héfertől a héferi nemzetség. 33Celofhádnak pedig, Héfer fiának nem voltak fiai, csak leányai. Celofhád leányainak nevei: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá. 34Ezek Manassé nemzetségei; a számuk ötvenkétezer-hétszáz. 35Efraim fiai pedig nemzetségeik szerint ezek voltak: Sútelahtól a sútelahi nemzetség, Bekertől a bekeri nemzetség, Tahantól a tahani nemzetség. 36Sútelah fia volt Érán, akitől az éráni nemzetség való. 37Ezek Efraim fiainak nemzetségei, szám szerint harmickétezer-ötszáz. Ezek voltak József fiai nemzetségeik szerint. 38Benjámin fiai nemzetségeik szerint ezek: Belától a belai nemzetség, Asbéltól az asbéli nemzetség, Ahirámtól az ahirámi nemzetség. 39Súfámtól a súfámi nemzetség, Húfámtól a húfámi nemzetség. 40Bela fiai voltak: Ard és Naamán. Ardtól az ardi nemzetség, Naamántól a naamáni nemzetség. 41Ezek Benjámin fiai nemzetségeik szerint; a számuk összesen negyvenötezer-hatszáz. 42Ezek Dán fiai nemzetségeik szerint: Súhámtól a súhámi nemzetség. Ezek Dán nemzetségei: nemzetségeik szerint 43a súhámiak minden nemzetsége, szám szerint hatvannégyezer-négyszáz. 44Ásér fiai nemzetségeik szerint ezek: Jimnától a jimnái nemzetség, Jisvitől a jisvi nemzetség, Beriától a beriai nemzetség. 45Beria fiaitól: Hebertől a heberi nemzetség, Malkiéltól a malkiéli nemzetség. 46Ásér leányának a neve Szerah volt. 47Ezek Ásér fiainak nemzetségei, szám szerint ötvenháromezer-négyszáz. 48Naftáli fiai nemzetségeik szerint ezek: Jahceéltől a jahceéli nemzetség, Gúnitól a gúni nemzetség. 49Jécertől a jéceri nemzetség, Sillémtől a sillémi nemzetség. 50Ezek Naftáli fiai nemzetségeik szerint. Számuk negyvenötezer-négyszáz. 51Ez Izráel fiainak száma: hatszázegyezer-hétszázharminc fő. 52Azután így szólt az ÚR Mózeshez: 53Ezek között kell fölosztani a földet örökségül, neveik és számuk szerint. 54A nagyobb létszámúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb létszámúnak pedig kisebbet. Mindegyik az ő száma szerint kapjon örökséget. 55De sorsvetéssel osszátok föl a földet. Atyjuk törzseinek nevei szerint örököljenek. 56Sorsvetéssel osszátok ki az örökséget a nagyoknak és a kicsiknek egyaránt. 57Ezek voltak a léviták nemzetségéből számba vettek: Gérsóntól a gérsóni nemzetség, Keháttól a keháti nemzetség, Meráritól a merári nemzetség. 58Ezek Lévi nemzetségei: a libni nemzetség, a hebróni nemzetség, a mahli nemzetség, a músi nemzetség, a kórahi nemzetség. Kehát nemzette Amrámot. 59Amrám felesége Jókebed volt, Lévi leánya, aki Egyiptomban született. Ő szülte Amrámnak Áront, Mózest és lánytestvérüket, Mirjámot. 60Áronnak született Nádáb, Abihú, Eleázár és Ítámár. 61De Nádáb és Abihú meghalt, mert idegen tűzzel áldoztak az ÚR előtt. 62Az ő számuk huszonháromezer férfi, egy hónapostól fölfelé. De ezeket nem Izráel fiaival együtt vették számba, mivel nem kaptak örökséget Izráel fiai között. 63Ezeket vette számba Mózes és Eleázár pap, ők vették számba Izráel fiait Móáb mezőségén, Jerikóval szemben, a Jordán mellett. 64Ezek között azonban nem volt már senki azok közül, akiket Mózes és Áron pap akkor vett számba, amikor Izráel fiait a Sínai-pusztában vették számba. 65Mert az ÚR azt mondta róluk: Bizony meghalnak a pusztában. És senki sem maradt meg közülük, csak Káléb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia.