Mózes IV. könyve 10

1Azután így szólt az ÚR Mózeshez: 2Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd őket. A gyülekezet összegyűjtésére és a táborok elindítására szolgáljanak. 3Mikor megfújják őket, az egész gyülekezet gyűljön hozzád a gyülekezet sátrának bejárata elé. 4Ha csak egyet fújnak meg, akkor a fejedelmek, Izráel ezreinek a fejei gyűljenek hozzád. 5Ha pedig riadót fújtok, akkor azoknak tábora induljon, akik kelet felől táboroznak. 6Amikor másodszor fújtok riadót, akkor azoknak tábora induljon, akik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak nekik, hogy induljanak. 7De mikor a gyülekezetet összegyűjtitek, csak kürtöljetek, és ne riadót fújjatok. 8A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják. Örök rendelkezés legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre. 9Ha hadba mentek földeteken a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is azokkal a kürtökkel fújjatok riadót. És akkor megemlékezik rólatok az ÚR, a ti Istenetek, és megszabadultok az ellenségeitektől. 10Az öröm napján, az ünnepeiteken és a hónapok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, amikor egészen elégő áldozatot és hálaáldozatot mutattok be, és megemlékezik rólatok a ti Istenetek. Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek. 11A második esztendőben, a második hónapban, a hónap huszadik napján fölszállt a felhő a bizonyság hajlékáról, 12és elindultak Izráel fiai úti rendjük szerint a Sínaipusztából, és a felhő a Párán-pusztában állapodott meg. 13Ekkor indultak el először az ÚRnak Mózes által adott parancsa szerint. 14Először Júda fiai táborának a zászlaja indult a csapatok élén. A sereg élén Nahsón, Ammínádáb fia állt. 15Az Issakár fiainak a törzséből való sereg feje pedig Netanél, Cúár fia volt. 16A Zebulon fiainak a törzséből való sereg feje Eliáb, Hélón fia volt. 17Miután lebontották a hajlékot, elindultak Gérsón és Merári fiai, a hajlék hordozói. 18Azután elindult Rúben táborának zászlaja a csapatok élén: a sereg élén Elicúr, Sedéúr fia állt. 19A Simeon fiainak a törzséből való sereg feje pedig Selumiél, Cúrisaddaj fia volt. 20A Gád fiainak a törzséből való sereg feje Eljászáf, Deúél fia volt. 21Majd elindultak a kéhátiak is, a szentély hordozói, és fölállították a hajlékot, mire a többiek megérkeztek. 22Azután elindult az Efraim fiai táborának zászlaja csapatuk élén. A sereg élén Elisámá, Ammihúd fia állt. 23A Manassé fiainak a törzséből való sereg feje Gamliél, Padácúr fia volt. 24A Benjámin fiainak a törzséből való sereg feje Abidán, Gideóni fia volt. 25Majd Dán fiai táborának zászlaja indult el mint az egész tábor utóvédje. A sereg élén Ahiezer, Ammisaddaj fia állt. 26Az Ásér fiainak a törzséből való sereg feje pedig Pagiél, Okrán fia volt. 27A Naftáli fiai törzséből való sereg feje Ahira, Énán fia volt. 28Ez volt Izráel fiainak a menetelési rendje seregeik szerint, valahányszor elindultak. 29Mózes azt mondta Hóbábnak, aki a midjáni Reúélnak, Mózes apósának fia volt: Arra a helyre indulunk, amely felől azt mondta az ÚR: „Nektek adom.” Gyere velünk, és jót teszünk veled, mert az ÚR jót ígért Izráelnek. 30De ő így felelt neki: Nem megyek. Inkább visszamegyek a hazámba és a rokonaim közé. 31Mózes azt felelte: Kérlek, ne hagyj el minket, mert te tudod, hol lehet tábort ütnünk a pusztában. Légy minekünk szemünk gyanánt. 32Ha eljössz velünk, minden jóban részesítünk, amit velünk tesz az ÚR. 33Így haladtak az ÚR hegyétől háromnapi járásra, és az ÚR szövetségének ládája ment előttük háromnapi járásra, hogy megjelölje nekik, hol kell megszállniuk. 34Az ÚR felhője volt fölöttük nappal, amikor elindultak a táborból. 35Valahányszor pedig el akarták indítani a ládát, azt mondta Mózes: Kelj föl, URam, és széledjenek szét ellenségeid, és fussanak el előled gyűlölőid. 36Amikor pedig megállt, azt mondta: Fordulj vissza, URam, Izráel ezreinek sokasága felé!