Mózes III. könyve 24

1Azután így szólt az ÚR Mózeshez: 2Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szüntelenül világító lámpákat gyújthassanak. 3A bizonyság kárpitján kívül, a gyülekezet sátrában úgy helyezze el azokat Áron, hogy estétől reggelig az ÚR előtt legyenek. Örök rendelkezés legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre. 4A színarany mécsestartóra tegye föl a mécseket. Szüntelen az ÚR előtt legyenek. 5Végy finomlisztet, és süss belőle tizenkét lepényt. Kéttized efából legyen egy lepény. 6Helyezd el azokat két sorban. Hatot tégy egy sorba, a színarany asztalra az ÚR elé. 7Tégy mindegyik sorhoz tiszta tömjént, ez legyen a kenyérnél az áldozat emlékeztető része mint tűzáldozat az ÚRnak. 8Szombatról szombatra mindig rakja föl azt a pap az ÚR elé. Örök szövetség ez Izráel fiaival. 9Azután Ároné és fiaié legyen. Szent helyen egyék meg, mert igen szentséges az az ÚR tűzáldozatai közül, örök rendelés szerint. 10Ekkor egy izráeli asszony fia, aki egyiptomi apától született, és Izráel fiaival együtt jött ki, egy izráeli férfival összeveszett a táborban. 11Az izráeli asszony fia káromolta az ÚR nevét, és átkozódott. Ekkor odavitték Mózeshez. Anyjának a neve Selómit volt, Dibri leánya, Dán törzséből. 12És őrizet alá helyezték, míg kijelentést kapnak az ÚR akarata felől. 13Az ÚR pedig azt mondta Mózesnek: 14Vidd ki az átkozódót a táboron kívül, és mindazok, akik hallották, tegyék kezüket a fejére, és kövezze meg az egész gyülekezet. 15Izráel fiainak pedig így szólj: Ha valaki átkozza Istenét, viselje vétkének büntetését. 16Aki szidalmazza az ÚR nevét, halállal lakoljon, kövezze meg az egész gyülekezet. Akár jövevény, akár bennszülött, ha szidalmazza az ÚR nevét, halállal lakoljon. 17Ha valaki agyonüt egy embert, halállal lakoljon. 18Ha pedig valakinek állatát üti agyon, fizesse meg azt: állatot állatért. 19Ha valaki testi sértést okoz a felebarátjának, amint ő cselekedett, úgy cselekedjenek vele is. 20Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is. 21Aki állatot üt agyon, fizesse meg azt, de aki embert üt agyon, halállal lakoljon. 22Egyféle törvény legyen nálatok. A jövevény olyan legyen, mint a bennszülött, mert én vagyok az ÚR, a ti Istenetek. 23Ekkor szólt Mózes Izráel fiainak, és kivitték az átkozódót a táboron kívülre, és megkövezték. Úgy cselekedtek Izráel fiai, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.