Mózes III. könyve 18

1Azután így szólt az ÚR Mózeshez: 2Ezt mondd Izráel fiainak: „Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek. 3Ne cselekedjetek úgy, ahogy Egyiptom földjén szokás, ahol laktatok. Úgy se cselekedjetek, ahogy Kánaán földjén szokás, ahová beviszlek titeket. Ne járjatok szokásaik szerint! 4Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendelkezésemet tartsátok meg. Azok szerint járjatok. Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek. 5Ezért tartsátok meg rendeleteimet és végzéseimet, amelyeket ha megcselekszik az ember, él általuk. Én vagyok az ÚR. 6Senki se közeledjen egy vér szerinti rokonához azért, hogy fölfedje annak szemérmét. Én vagyok az ÚR. 7Apád szemérmét és anyád szemérmét föl ne fedd. Anyád ő, fel ne fedd a szemérmét. 8Apád feleségének a szemérmét föl ne fedd, apád szemérme az. 9Apád leányának vagy anyád leányának, a te leánytestvérednek szemérmét, akár otthon született, akár máshol született, föl ne fedd. 10Fiad leányának vagy leányod leányának a szemérmét föl ne fedd, mert a te szemérmed az. 11Apád felesége leányának a szemérmét föl ne fedd, mert apád magzata, leánytestvéred ő. 12Apád leánytestvéré nek szemérmét föl ne fedd, apád vér szerinti rokona ő. 13Anyád leánytestvérének a szemérmét föl ne fedd, mert anyád vér szerinti rokona ő. 14Apád fiútestvérének a szemérmét föl ne fedd, feleségéhez ne közelíts, a nagynénéd ő. 15Menyednek szemérmét föl ne fedd, a te fiad felesége ő. Ne fedd föl szemérmét. 16Fiútestvéred feleségének szemérmét föl ne fedd, fiútestvéred szemérme az. 17Ne fedd föl egy asszonynak és leányának szemérmét. Fiának a leányát vagy leányának a leányát el ne vedd, hogy annak szemérmét felfedjed, mert vér szerint való rokonok. Fajtalankodás ez. 18De feleségül se végy senkit az ő leánytestvére mellé, hogy vetélkedés ne legyen, ha fölfeded még az ő életében őmellette amannak szemérmét. 19Ne közeledj asszonyhoz az ő havi tisztátalansága alatt, hogy fölfedjed szemérmét. 20Felebarátod feleségével ne egyesülj, mert azzal megfertőzteted magadat. 21Magzatodat ne add oda, hogy a Moloknak áldozzák, és meg ne szentségtelenítsd Istened nevét. Én vagyok az ÚR. 22Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak. Utálatosság az. 23Ne hálj együtt semmiféle állattal, hogy azzal megfertőztesd magad. Asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele. Förtelmesség az. 24Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül. Mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magukat, akiket kiűzök előletek. 25Fertőzötté lett az a föld, de számon kérem a gonoszságát, és kiokádja az a föld a lakosait. 26Tartsátok meg tehát rendeléseimet és végzéseimet, és ez utálatosságok közül semmit se cselekedjetek, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. 27Mert mindezeket az utálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, amely előttetek van, és förtelmessé lett az a föld. 28Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek, amint kiokádja azt a népet, amely előttetek van. 29Mert aki csak egyet is megcselekszik ezekből az utálatosságokból, azt mind ki kell irtani népe közül. 30Tartsátok meg azért mindazt, amit rendeltem, hogy egyet se kövessetek el azokból az utálatos szokásokból, amelyeket elkövettek tielőttetek, és meg ne fertőztessétek magatokat azokkal. Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek.”