Mózes II. könyve 1

1Ez a nevük Izráel fiainak, akik Jákóbbal Egyiptomba mentek. Mindegyik a háza népével ment: 2Rúben, Simeon, Lévi és Júda, 3Issakár, Zebulon és Benjámin, 4Dán és Naftáli, Gád és Ásér. 5Összesen hetven lélek volt, akik Jákóbtól származtak. József pedig már Egyiptomban volt. 6Azután meghalt József és minden testvére és az az egész nemzedék. 7Izráel fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak és sokasodtak, és nagyon hatalmassá lettek, úgy, hogy megtelt velük az ország. 8Eközben új király támadt Egyiptomban, aki nem ismerte Józsefet. 9Így szólt a népéhez: Íme, az Izráel fiainak népe nagyobb és hatalmasabb nálunk. 10Rajta, bánjunk okosan vele, hogy meg ne sokasodjék, és nehogy az legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz csatlakozzon, és ellenünk harcoljon, és az országból kivonuljon. 11Ezért hajcsárokat rendeltek föléjük, hogy nehéz munkával sanyargassák őket. Gabonatároló városokat építettek a fáraónak, Pitómot és Ramszeszt. 12De minél inkább sanyargatták őket, annál inkább sokasodtak, és annál inkább terjeszkedtek; ezért féltek Izráel fiaitól. 13Pedig kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izráel fiait. 14Kemény munkával keserítették életüket: sárcsinálással, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával. Sokféle munkával kegyetlenül sanyargatták őket. 15Ezután azt mondta Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül az egyiknek Sifrá, a másiknak Púá volt a neve: 16Amikor héber asszonyok szülése körül segédkeztek, nézzetek a szülőszékre: ha fiú az, öljétek meg, ha pedig leány, hadd éljen. 17De a bábák félték Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogy Egyiptom királya parancsolta nekik, hanem életben hagyták a gyermekeket. 18Ezért Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és azt mondta nekik: Miért tettétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket? 19A bábák pedig így feleltek a fáraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába eljut hozzájuk, már szülnek. 20Ezért Isten jót tett a bábákkal, a nép pedig sokasodott, és igen hatalmassá lett. 21És mivel a bábák félték Istent, megszaporította háza népüket. 22Ekkor a fáraó megparancsolta egész népének: Minden újszülött fiút vessetek a folyóba, csak a leányokat hagyjátok életben!