Mózes I. könyve 36

1Ez Ézsaunak, azaz Edómnak a nemzetsége. 2Ézsau a Kánaán leányai közül vette feleségeit: Ádát, a hettita Élón leányát és Oholíbámát, Aná leányát, aki a hivvi Cibón leánya volt. 3És Boszmatot, Izmael leányát, Nebájót húgát. 4Ádá szülte Ézsaunak Elífázt, és Boszmat szülte Reúélt. 5Oholíbámá pedig Jeúst, Jalámot és Kórahot szülte. Ezek Ézsau fiai, akik Kánaán földjén születtek. 6És vette Ézsau a feleségeit, fiait és leányait és minden házabeli lelket, minden juhát, állatát és minden jószágát, amelyet Kánaán földjén szerzett, és elment más országba testvére, Jákób színe elől. 7Mert több volt a jószáguk, semhogy együtt lakhattak volna, és a föld, amelyen tartózkodtak, nem bírta eltartani őket nyájaik miatt. 8Letelepedett tehát Ézsau a Széír hegyén. Ézsaut pedig Edómnak is nevezik. 9Ez Ézsaunak, Edóm atyjának nemzetsége a Széír hegyén. 10Ezek Ézsau fiainak nevei: Elífáz, Ádának, Ézsau feleségének fia. Reúél, Boszmatnak, Ézsau feleségének fia. 11Elífáz fia Témán, Ómár, Cefó, Gatám és Kenaz volt. 12Timna pedig Elífáznak, Ézsau fiának ágyasa volt, aki Elífáznak szülte Amálékot. Ezek Ádának, Ézsau feleségének fiai. 13Reúél fiai pedig: Nahat, Zerah, Sammá, Mizzá. Ezek voltak Boszmatnak, Ézsau feleségének a fiai. 14Oholíbámának pedig, Ézsau feleségének, Aná leányának, aki Cibón leánya volt, ezek voltak a fiai, akiket Ézsaunak szült: Jeús, Jalám és Kórah. 15Ezek Ézsau fiainak nemzetségfői: Elífáznak, Ézsau elsőszülöttjének fiai: Témán nemzetségfő, Ómár nemzetségfő, Cefó nemzetségfő, Kenaz nemzetségfő. 16Kórah nemzetségfő, Gatám nemzetségfő, Amálék nemzetségfő. Ezek Elífáztól való nemzetségfők Edóm országában. Ezek Ádá fiai. 17Reúélnak pedig, Ézsau fiának ezek a fiai: Nahat nemzetségfő, Zerah nemzetségfő, Sammá nemzetségfő, Mizzá nemzetségfő. Ezek Reúéltól való nemzetségfők Edóm országában. Ők Boszmatnak, Ézsau feleségének a fiai. 18Ezek pedig Oholíbámának, Ézsau feleségének fiai: Jeús nemzetségfő, Jalám nemzetségfő, Kórah nemzetségfő. Ők Oholíbámától, Aná leányától, Ézsau feleségétől való nemzetségfők. 19Ők voltak Ézsaunak, azaz Edómnak a fiai és nemzetségfői. Ez Edóm. 20A hóri Széír fiai, akik azon a földön laktak: Lótán, Sóbál, Cibón, Aná. 21Disón, Écer, Disán: ezek tehát a hóri nemzetségfők, Széír fiai Edóm országában. 22Lótán fia pedig: Hóri és Hémám, Lótán húga pedig Timna. 23Sóbál fiai ezek: Alván, Mánahat, Ébál, Sefó, Ónám. 24Cibón fiai pedig ezek: Ajjá és Aná, az az Aná, aki meleg forrásokat talált a pusztában, amikor apjának, Cibónnak szamarait legeltette. 25Aná fiai ezek: Disón és Oholíbámá, Aná leánya. 26Disón fiai ezek: Hemdán, Esbán, Jitrán, Kerán. 27Écer fiai ezek: Bilhán, Zaaván, Akán. 28Disán fiai ezek: Úc és Arán. 29A hóriak közül való nemzetségfők pedig ezek: Lótán nemzetségfő, Sóbál nemzetségfő, Cibón nemzetségfő, Aná nemzetségfő. 30Disón nemzetségfő, Écer nemzetségfő, Disán nemzetségfő. Ezek a hóriak közül való nemzetségfők nemzetségenként, Széír tartományában. 31Ezek pedig a királyok, akik Edóm földjén uralkodtak, mielőtt Izráel fiai között király uralkodott volna. 32Király volt Edómban Bela, Beór fia, és a városának Dinhábá volt a neve. 33Majd meghalt Bela, és Jóbáb, Zerah fia uralkodott utána, aki Bocrából való volt. 34És meghalt Jóbáb, és a Témán földjéről való Husám uralkodott utána. 35És meghalt Husám, és Hadad uralkodott utána, Bedad fia, aki megverte a midjániakat Móáb mezején. A városának a neve Avít volt. 36És meghalt Hadad, és a Maszrékából való Szamlá uralkodott utána. 37És meghalt Szamlá, és Saul uralkodott utána, a folyóvíz mellett való Rehóbótból. 38És meghalt Saul, és Baaál-Hánán, Akbór fia uralkodott utána. 39És meghalt Baal-Hánán, Akbór fia, és Hadar uralkodott utána. A városának a neve Páú, a feleségének neve pedig Mehétabél, aki Mézáháb leányának, Matrédnak a leánya volt. 40Ezek pedig az Ézsau nemzetségéből való nemzetségfők nevei, családjuk, lakóhelyük és nevük szerint: Timná nemzetségfő, Alvá nemzetségfő, Jetét nemzetségfő. 41Oholíbáma nemzetségfő, Élá nemzetségfő, Pinón nemzetségfő. 42Kenaz nemzetségfő, Témán nemzetségfő, Mibcár nemzetségfő. 43Magdíél nemzetségfő, Írám nemzetségfő. Ezek Edóm nemzetségfői lakóhelyük szerint, örökségük földjén. Ézsau volt az edómiak ősatyja.