Mózes I. könyve 10

1Ez pedig Nóé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek nemzetsége, mert fiaik születtek az özönvíz után. 2Jáfet fiai: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász. 3Gómer fiai pedig: Askenáz, Rífat és Tógarmá. 4Jáván fiai pedig: Elísá, Tarsís, Kittím és Dódáním. 5Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindegyik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. 6Hám fiai pedig: Kús, Micraim, Pút és Kánaán. 7Kús fiai pedig: Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá, Szabteká. Ramá fiai pedig: Sebá és Dedán. 8Kús nemzette Nimródot is, aki hatalmassá kezdett lenni a földön. 9Hatalmas vadász volt az ÚR előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az ÚR előtt, mint Nimród. 10Birodalma kezdetben Bábel, Erek, Akkád, Kalné volt Sineár földjén. 11E földről ment Assúrba, és építette Ninivét, Rehóbót városát és Kelahot. 12És Reszent, ezt a nagy várost Ninive és Kelah között. 13Micraim nemzette a lúdiakat, anámiakat, lehábiakat és naftúhiakat, 14a patrósziakat és kaszlúhiakat, ahonnan a filiszteusok származnak; és a kaftóriakat. 15Kánaán pedig Szidónt nemzette, az ő elsőszülöttét, azután Hétet 16meg a jebúsziakat, emóriakat és girgásiakat, 17a hivvieket, arkiakat és a színieket, 18az arvádiakat, cemáriakat és hamátiakat. Azután elszéledtek a kánaániak nemzetségei. 19A kánaániak határa pedig Szidóntól Gerár felé menve Gázáig, Sodoma, Gomora, Admá és Cebóím felé menve Lesáig terjedt. 20Ezek Hám fiai családjuk, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint. 21Sémnek is lettek gyermekei; ő Héber összes fiának az atyja, Jáfetnek pedig testvérbátyja volt. 22Sém fiai: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd és Arám. 23Arám fiai pedig: Úc, Húl, Geter és Mas. 24Arpaksad pedig Selahot nemzette, Selah pedig Hébert. 25Hébernek is lett két fia. Az egyikük neve Peleg, mivelhogy az ő idejében osztották szét a földet. Testvérének a neve pedig Joktán. 26Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot, 27Hadórámot, Úzált és Diklát, 28Óbált, Abimáélt és Sebát, 29Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai. 30Lakóhelyük Mésától fogva Szefárba menve a keleti hegyekig terjedt. 31Ezek Sém fiai családjuk, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint. 32Ezek Nóé fiainak a családjai nemzetségeik szerint, népeik között; ezekből alakultak ki a népek a földön az özönvíz után.