Máté Evangyélioma 5

1Látva a sokaságot felment a hegyre, és amint leült, odamentek hozzá tanítványai. 2Ő pedig szólásra nyitotta száját, és így tanította őket: 3Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. 5Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 6Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. 7Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. 9Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai. 10Boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mert övék a mennyek országa. 11Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam. 12Örüljetek és örvendezzetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben; így üldözték előttetek a prófétákat is. 13Ti vagytok a föld sója; ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. 14Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. 15Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban. 16Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. 17Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a prófétákat. Nem eltörölni, hanem betölteni jöttem. 18Mert bizony mondom, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem vész el, míg minden be nem teljesedik. 19Aki azért csak egyet is megront – akár a legkisebbet is – e parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában igen kicsi lesz, aki pedig megtartja és tanítja, annak nagy neve lesz a mennyek országában. 20Mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. 21Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. 22Én pedig azt mondom, hogy ha valaki haragszik atyjafiára, méltó az ítéletre; aki pedig azt mondja az atyjafiának: „Ostoba!”, megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki meg ezt mondja: „Bolond!”, méltó a gyehenna tüzére. 23Azért ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, 24hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, eredj el, előbb békülj meg az atyádfiával, és csak azután jöjj, és vidd fel ajándékodat. 25Idejében békülj meg ellenfeleddel, amíg úton vagy vele, hogy át ne adjon a bírónak, a bíró meg oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessenek. 26Bizony mondom neked, nem jössz ki onnan, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig. 27Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! 28Én pedig azt mondom: Mindenki, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében. 29Ha pedig a te jobb szemed bűnre csábít téged, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy tagod vesszen el, mintsem egész tested a gyehennára jusson. 30És ha a te jobb kezed bűnre visz téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy tagod vesszen el, mintsem egész tested a gyehennára kerüljön. 31Megmondatott továbbá, hogy ha valaki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. 32Én pedig azt mondom nektek: Mindenki, aki elbocsátja feleségét – a paráznaság okán kívül –, paráznává teszi azt, és ha valaki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik. 33Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan, az Úrnak tett esküidet pedig teljesítsd! 34De én azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten trónja, 35se a földre, mert az az ő lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; 36a fejedre se esküdj, mert nem tudsz egy hajszálat sem fehérré vagy feketévé tenni; 37hanem beszédetekben az igen igen, a nem nem legyen, mert ami ennél több, az a gonosztól van. 38Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. 39Én pedig azt mondom nektek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki téged arcul üt jobb felől, fordítsd feléje a másik arcodat is. 40És aki el akarja perelni tőled a te alsóruhádat, engedd oda neki a felsőt is. 41És aki téged egy mérföldre kényszerít, menj vele kettőre. 42Aki kér tőled, adj neki, és ha kölcsönkér valaki tőled, ne fordulj el tőle. 43Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. 44Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, 45hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. 46Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is? 47És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? 48Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes!