Máté Evangyélioma 4

1Akkor a Lélek Jézust a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse. 2Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 3Ekkor a kísértő odament hozzá, és azt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. 4Ő pedig ezt felelte: Meg van írva: nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. 5Ekkor elvitte őt az ördög a szent városba, odahelyezte a templom párkányára, 6és azt mondta neki: Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. 7Jézus így felelt: Viszont az is meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet! 8Ismét elvitte őt az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, 9és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulsz előttem, és imádsz engem. 10Ekkor azt mondta neki Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Istenedet, az Urat imádd, és csak neki szolgálj! 11Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki. 12Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszatért Galileába. 13Názáretet elhagyva elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, 14hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, 15amikor így szólt: Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! 16A sötétségben ülő nép nagy világosságot látott, és a halál földjén és árnyékában ülőknek fény ragyogott fel. 17Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. 18Jézus a Galileai-tenger partján járt, és meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. 19Így szólt hozzájuk: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket! 20Azok azonnal otthagyták a hálókat, és követték őt. 21Onnan továbbment, és meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint apjukkal, Zebedeussal hálóikat kötözgették a hajóban, és elhívta őket. 22Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és az apjukat, és követték őt. 23Jézus bejárta egész Galileát. Tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. 24Híre is ment egész Szíriában úgy, hogy odavitték hozzá mind a szenvedőket, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, az ördöngösöket, a holdkórosokat és bénákat, ő pedig meggyógyította őket. 25Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.