Máté Evangyélioma 24

1Amikor Jézus kijött a templomból, és éppen elindult, odamentek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. 2Jézus pedig azt mondta nekik: Látjátok mindezeket? Bizony mondom nektek: nem marad itt kő kövön, melyet le ne rombolnának. 3Amikor pedig az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá a tanítványok külön, és megkérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele eljövetelednek és a világvégének? 4Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. 5Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: „Én vagyok a Krisztus!”, és sokakat megtévesztenek. 6Hallani fogtok majd háborúkról és háborúk híreiről. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég. 7Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek sokfelé. 8Mindez pedig a vajúdás kínjainak kezdete. 9Akkor majd nyomorúságra adnak és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. 10Akkor sokan meginognak, elárulják és meggyűlölik egymást. 11Sok hamis próféta támad, akik sokakat megtévesztenek. 12Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, 13de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. 14És Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég. 15Amikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen – aki olvassa, értse meg –, 16akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. 17A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, 18és a mezőn levő ne térjen vissza, hogy a ruháját elvigye. 19Jaj pedig a várandós és a szoptató anyáknak azokon a napokon! 20Imádkozzatok pedig, hogy futásotok ne télen legyen, se szombaton! 21Mert akkor olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. 22És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidíttetnek azok a napok. 23Ha valaki akkor azt mondja nektek: íme, itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek! 24Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. 25Íme, előre megmondtam nektek. 26Azért ha azt mondják majd nektek: Íme, a pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne higgyétek! 27Mert amint a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. 28Mert ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk. 29Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullnak, és az egek erősségei megrendülnek. 30És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, és sír a föld minden nemzetsége, amikor meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. 31És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. 32A fügefáról vegyétek pedig a példát: amikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 33Hasonlóképpen ti is, amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van ő, az ajtó előtt. 34Bizony mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. 35Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen nem múlnak el. 36Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. 37Ahogyan Nóé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának eljövetelekor is. 38Mert amint az özönvíz előtti napokban ettek, ittak, házasodtak, és férjhez mentek mind ama napig, amelyen Nóé bement a bárkába, 39és nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. 40Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. 41Két asszony őröl kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. 42Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti Uratok! 43Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába betörjön. 44Azért legyetek készen ti is, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. 45Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett háznépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? 46Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. 47Bizony mondom nektek, hogy minden vagyona fölött gondviselővé teszi. 48Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt, 49és szolgatársait verni kezdené, és a részegesekkel együtt enne és inna: 50megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, 51kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.