Máté Evangyélioma 1

1Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. 2Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákób; Jákób fiai voltak Júda és testvérei. 3Júda fia volt Fáresz és Zerah Támártól, Fáresz fia volt Heszrón; Heszrón fia volt Arám, 4Arám fia volt Aminádáb, Aminádáb fia volt Nahson, Nahson fia volt Szalmón. 5Szalmón fia volt Boáz Ráhábtól, Boáz fia volt Óbéd Ruthtól, Óbéd fia volt Isai. 6Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon az Úriás feleségétől. 7Salamon fia volt Roboám, Roboám fia volt Abijjá, Abijjá fia volt Ászá, 8Ászá fia volt Jósafát, Jósafát fia volt Jórám, Jórám fia volt Uzziás, 9Uzziás fia volt Jótám, Jótám fia volt Áház, Áház fia volt Ezékiás, 10Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámón fia volt Jósiás, 11Jósiás fiai voltak Jekonjás és testvérei a babiloni fogság idején. 12A babiloni fogság után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiél fia volt Zerubbábel, 13Zerubbábel fia volt Abihud, Abihud fia volt Eljákim, Eljákim fia volt Azzur, 14Azzur fia volt Cádók, Cádók fia volt Jákin, Jákin fia volt Elihud, 15Elihud fia volt Eleázár, Eleázár fia volt Mattán, Mattán fia volt Jákób. 16Jákób fia volt József, Mária férje, és Máriától született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. 17Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig tizennégy nemzedék és a babiloni fogságba viteltől Krisztusig tizennégy nemzedék. 18Jézus Krisztus születése így történt: Mária, az ő anyja eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől. 19József pedig, az ő férje igaz ember volt, és nem is akarta megbélyegezni feleségét, el akarta tehát titkon bocsátani. 20Amíg ezen tűnődött, íme, az Úr angyala álomban megjelent neki, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. 21Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: 23Íme, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten. 24József pedig felserkent álmából, és úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, 25de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát. És Jézusnak nevezte őt.