Márk Evangyélioma 1

1Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, 2amint meg van írva Ézsaiás prófétánál: Íme, elküldöm az én követemet előtted, aki előkészíti a te utadat. 3Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! 4Így jelent meg János, aki a pusztában keresztelt, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 5Júdea egész környékének és Jeruzsálemnek a lakói is mind kimentek hozzá, megvallották bűneiket, és megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében. 6János pedig teveszőr ruhát és dereka körül bőrövet viselt, sáskát és erdei mézet evett, 7és ezt hirdette: Utánam jön, aki erősebb nálam; és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarujának szíját megoldjam. 8Én vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel keresztel meg titeket. 9Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte a Jordánban. 10És amint kijött a vízből, látta, hogy a menny megnyílik, és a Lélek mint galamb leszáll reá. 11És szózat hangzott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm. 12A Lélek pedig azonnal elragadta őt a pusztába. 13És a pusztában volt negyven napig, ahol a Sátán megkísértette, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. 14Miután Jánost tömlöcbe vetették, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. 15Ezt mondta: Betelt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! 16Amikor a Galileai-tenger mellett járt, meglátta Simont és Andrást, annak testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. 17Így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket! 18És azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. 19Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, amint a hajóban hálóikat javítgatták. 20Őket is azonnal hívta, ők pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva követték őt. 21Kapernaumba mentek, és mindjárt szombaton bement a zsinagógába, és tanított. 22Álmélkodtak tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. 23Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: 24Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje. 25De Jézus ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle! 26A tisztátalan lélek pedig megrángatta az embert, és hangosan kiáltva kiment belőle. 27Mindnyájan elálmélkodtak, annyira, hogy egymás között kérdezgették: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek neki? 28És azonnal elterjedt a híre Galilea egész környékén. 29Ahogy a zsinagógából kiment, Simon és András házához mentek Jakabbal és Jánossal együtt. 30Simon anyósa pedig lázas betegen feküdt, és nyomban szóltak is neki felőle. 31Ő odament, megfogta a kezét, és talpra állította, mire azonnal elhagyta a láz, és szolgált nekik. 32Estefelé, amikor leszállt a nap, hozzá vittek minden beteget és megszállottat, 33úgyhogy az egész város odagyűlt az ajtó elé. 34Sokakat meggyógyított ekkor, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem hagyta szólni az ördögöket, mivelhogy felismerték. 35Kora reggel, még szürkületben fölkelt, kiment, és egy puszta helyre ment, ahol imádkozott. 36Simon pedig és a vele levők utána siettek, 37és amikor megtalálták, ezt mondták neki: Mindenki téged keres. 38Ő pedig így válaszolt: Menjünk máshova, a közeli városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. 39Be is járta egész Galileát, és prédikált zsinagógáikban, és ördögöket űzött ki. 40És odament hozzá egy leprás, aki könyörögve leborult előtte, és azt mondta neki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem. 41Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! 42És azonnal eltávozott tőle a lepra, és megtisztult, 43majd Jézus szigorúan ráparancsolva nyomban elküldte. 44Azt mondta neki: Vigyázz, senkinek semmit ne szólj, hanem eredj, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel a tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik. 45Az pedig elment, és mindenfelé kezdte hirdetni és terjeszteni, ami vele történt, annyira, hogy Jézus már be sem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint, puszta helyeken volt, és oda mentek hozzá mindenfelől.