Krónika II. könyve 11

1Amikor visszatért Roboám Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda és Benjámin házát, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy hadakozzanak Izráel ellen, és visszaszerezzék az országot Roboámnak. 2Az ÚR pedig így szólt Semajához, az Isten emberéhez: 3Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és az egész Izráelnek Júdában és Benjáminban, hogy 4ezt mondja az ÚR: Ne menjetek föl, és ne harcoljatok testvéreitek ellen. Térjetek vissza, mindenki a maga házába, mert éntőlem lett ez a dolog. És engedtek az ÚR szavának, és visszatértek ahelyett, hogy Jeroboám ellen mentek volna. 5Roboám tehát Jeruzsálemben lakott, és megerősítette a városokat Júdában. 6Így építette ki Betlehemet, Étámot és Tekóát, 7Bét-Cúrt, Szókót és Adullámot, 8Gátot, Márésát és Zífet, 9Adóraimot, Lákist és Azékát, 10Corát, Ajjálónt és Hebrónt; ezek voltak az erődített városok Júdában és Benjáminban. 11Megerősítette ezeket az erődítményeket, elöljárókat helyezett azokba, és tárházakat építtetett ott az élelemnek, a bornak és az olajnak. 12Mindegyik városnak adott pajzsokat és kopjákat, és rendkívül megerősítette azokat. Így lett az övé Júda és Benjámin. 13A papok és a léviták egész Izráelből őhozzá csatlakoztak mindenfelől. 14Mert a léviták elhagyták legelőiket és birtokaikat, és Júdába és Jeruzsálembe mentek, mert kiűzték őket Jeroboám és fiai, hogy ne szolgálhassanak az ÚRnak. 15Ő pedig saját papjait rendelte a magaslatokhoz, a bakokhoz és az általa készített borjúkhoz. 16A papok után Jeruzsálembe mentek Izráel valamennyi törzséből azok, akik szívük szerint keresték az URat, Izráel Istenét, hogy áldozzanak az ÚRnak, atyáik Istenének. 17Ezek megerősítették Júda országát, és támogatták Roboámot, Salamon fiát három esztendeig, mert három esztendeig jártak Dávid és Salamon útján. 18Roboám feleségül vette Mahalatot, Jerimótnak, Dávid fiának leányát és Abihailt, Eliábnak, Isai fiának leányát, 19aki fiakat szült neki: Jeúst, Semarját és Zahamot. 20Azután elvette Maakát, Absolon leányát, aki Abijját, Attajt, Zízát és Selómitot szülte neki. 21Roboám Maakát, Absolon leányát szerette legjobban minden felesége és másodfelesége közül. Mert tizennyolc felesége és hatvan másodfelesége volt, és huszonnyolc fiút és hatvan leányt nemzett tőlük. 22Roboám Abijját, Maaká fiát tette testvérei között az elsővé és elöljáróvá, mert őt akarta királlyá tenni. 23Okosan szétosztotta fiai közt Júda és Benjámin egész földjét a megerősített városokkal, és bőségesen adott nekik élelmet, és sok feleséget szerzett nekik.