Krónika I. könyve 9

1Egész Izráelt megszámlálták nemzetségeik szerint, és beírták őket Izráel királyainak könyvébe. A júdaiakat hűtlenségük miatt Babilóniába vitték. 2Az első lakosok, akik visszakerültek birtokaikra és városaikba, izráeliek voltak: papok, léviták és templomszolgák. 3Jeruzsálemben Júda és Benjámin fiai közül, valamint Efraim és Manassé fiai közül valók laktak: 4Útaj, Ammihúd fia, aki Omri fia, aki Imri fia, aki Báni fia, Perecnek, Júda fiának az utódai közül. 5A silóiak közül való volt Aszájá, az elsőszülött és fiai. 6Zerah fiai közül Jeúél és rokonai, hatszázkilencvenen. 7Benjámin fiai közül: Szallú, Mesullám fia, aki Hódavjá fia, aki Hasszenúá fia volt. 8Jibnejá, Jeróhám fia és Élá, Uzzi fia, aki Mikri fia és Mesullám, Sefatjá fia, aki Reuél fia, aki Jibnijjá fia volt. 9Testvéreik származásuk szerint kilencszázötvenhatan voltak. Ezek a férfiak családfők voltak, ki-ki a maga atyjának háza népe szerint. 10A papok közé tartozott: Jedajá, Jehójárib és Jákín, 11Azarjá, Hilkijjá fia, aki Mesullám fia, aki Cádók fia, aki Merájót fia, aki Ahitúbnak, Isten háza felügyelőjének a fia volt. 12Továbbá Adájá, Jeróhám fia, aki Pashúr fia, aki Malkijjá fia és Maszaj, Adíél fia, aki Jahzérá fia, aki Mesullám fia, aki Mésillémit fia, aki Immér fia volt, 13valamint testvéreik. Családfőik ezerhétszázhatvanan voltak, buzgók Isten háza dolgának szolgálatában. 14A léviták közé tartozott Semajá, Hassúb fia, aki Azrikám fia, aki Hasabjá fia volt, Merári fiai közül. 15Bakbakar, Heres és Gálál és Mattanjá, Míká fia, aki Zikri fia, aki Ászáf fia volt. 16Azután Óbadjá, Semajá fia, aki Gálál fia, aki Jedútún fia volt, és Berekjá, Ászá fia, aki Elkáná fia volt, aki a netófáiak falvaiban lakott. 17Kapuőrök voltak: Sallum, Akkúb, Talmón és Ahíman. Testvérük, Sallum volt a fejük. 18Helyük mindmáig ott van napkelet felől a királyi kapunál. Ők voltak a kapuőrök Lévi fiainak a táborában. 19Sallum pedig, Kóré fia, aki Ebjászáf fia, aki Kórah fia volt, testvéreivel együtt, akik a kórahiak családjából származtak, a szolgálat munkájában a hajlék küszöbének őrizői voltak úgy, mint már atyáik is, akik az ÚR táborának bejáratát őrizték, 20amikor Fineás, Eleázár fia volt az elöljárójuk, akivel az ÚR volt. 21Zekarjá, Meselemjá fia a gyülekezet sátra bejáratának kapuőre volt. 22Ezek kétszáztizenketten mind választott kapuőrök voltak. Őket falvaikban, nemzetségük szerint megszámlálták; már Dávid és Sámuel, a látó rendelte őket erre a tisztségre. 23Ők és fiaik őrizték az ÚR házának, a sátornak a kapuit. 24A négy égtáj irányába voltak őrök: keletre, nyugatra, északra és délre. 25Testvéreiknek a falvakból időről időre hét napra fel kellett menniük hozzájuk. 26Mert a kapuőrök négy főemberének állandó megbízatása volt. Ezek a léviták őrizték a kamrákat és Isten házának kincseit. 27Az ÚR háza körül éjszakáztak, mivel az ő tisztük volt az őrködés, és minden reggel ők nyitották ki az ajtókat. 28Közülük néhányan a szolgálati edényekre viseltek gondot, mert mind a kivitelnél, mind a visszavitelnél számba vették azokat. 29Néhányat közülük kiválasztottak az egyéb edényekről, a lisztről, a borról, az olajról, a tömjénről és a fűszerekről való gondoskodásra. 30A papok fiai közül valók készítették fűszerekből a drága kenetet is. 31Továbbá a léviták közül való Mattitjá, a kórahi Sallum elsőszülöttje a serpenyőkre viselt gondot. 32A kehátiak fiait és testvéreiket rendelték a szent kenyér szolgálatára, hogy minden szombaton elkészítsék. 33Az énekesek és a kamrákban tartózkodó léviták közül a családfők mentesek voltak más feladatok alól, mert éjjel és nappal szolgálattal tartoztak. 34A léviták családfői voltak ezek, származásuk szerint főemberek, és ők Jeruzsálemben laktak. 35Gibeónban lakott Jeiél, Gibeón atyja, és feleségének Maaká volt a neve. 36Elsőszülött fia Abdón volt, azután Cúr, Kís, Baal, Nér és Nádáb következett, majd 37Gedór, Ahjó, Zekarjá és Miklót. 38Miklót nemzette Simámot. Ezek is Jeruzsálemben laktak rokonaikkal együtt. 39Nér nemzette Kíst, Kís nemzette Sault, Saul pedig Jónátánt, Malkisúát, Abinádábot és Esbaalt. 40Jónátán fia Meribbaal volt. Meribbaal nemzette Míkát. 41Míká fiai Pítón, Melek, Taréa és Áház voltak. 42Áház nemzette Jarát, Jará nemzette Álemetet, Azmávetet és Zimrit, Zimri pedig nemzette Mócát. 43Mócá nemzette Binát, ennek a fia Refájá, az ő fia Elászá, az ő fia Ácél volt. 44Ácélnak hat fia volt, név szerint ezek: Azrikám, Bókerú, Jismáél, Searjá, Óbadjá és Hánán. Ezek Ácél fiai.