Krónika I. könyve 6

1Lévi fiai: Gérsón, Kehát és Merári. 2Kehát fiai pedig: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél. 3Amrám gyermekei: Áron, Mózes és Mirjám. Áron fiai pedig: Nádáb, Abihú, Eleázár és Ítámár. 4Merári fiai Mahli és Musi voltak. Ezek Lévi nemzetségei családjaik szerint: Eleázár nemzette Fineást, Fineás nemzette Abisúát. 5Abisúa nemzette Bukkit, Bukki nemzette Uzzit. 6Uzzi nemzette Zerahját, Zerahjá nemzette Merájótot. 7Merájót nemzette Amarját, Amarjá nemzette Ahitúbot. 8Ahitúb nemzette Cádókot, Cádók nemzette Ahimaacot. 9Ahimaac nemzette Azarját, Azarjá nemzette Jóhánánt. 10Jóhánán nemzette Azarját, ő volt a pap abban a házban, amelyet Salamon Jeruzsálemben épített. 11Azarjá nemzette Amarját, Amarjá nemzette Ahitúbot. 12Ahitúb nemzette Cádókot, Cádók nemzette Sallumot. 13Sallum nemzette Hilkijját. Hilkijjá nemzette Azarját. 14Azarjá nemzette Szeráját, Szerájá nemzette Jehócádákot. 15Jehócádák is fogságba ment, amikor az ÚR Júdát és Jeruzsálemet fogságba vitette Nebukadneccar által. 16Lévi fiai Gérsón, Kehát és Merári voltak. 17Név szerint ezek voltak Gérsón fiai: Libni és Simei. 18Kehát fiai voltak: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél. 19Merári fiai: Mahli és Musi. Ezek Lévi háznépei családjaik szerint. 20Gérsón fia Libni, az ő fia Jahat, az ő fia Zimmá; 21ennek a fia Jóáh, az ő fia Iddó, az ő fia Zerah, ennek a Jeotraj. 22Kehát fia Ammínádáb, ennek a fia Kórah, és az ő fia Asszír. 23Ennek a fia Elkáná, az ő fia Ebjászáf, ennek a fia pedig Asszír. 24Ennek a fia Tahat, az ő fia Úriél, ennek a fia Uzzijjá, és ennek a fia Saul. 25Elkáná fiai Amászaj és Ahimót voltak, 26ennek a fia Elkáná. Ennek a fia Cófaj, és az ő fia Nahat; 27ennek a fia Eliáb, az ő fia Jeróhám, ennek a fia Elkáná. 28Sámuel fiai: Jóél volt az elsőszülött, a második Abijjá. 29Merári utódai voltak: Mahli, ennek a fia Libni, az ő fia Simei, és ennek a fia Uzzá. 30Az ő fia Simá, ennek a fia Haggijjá, és ennek a fia Aszájá. 31Ők azok, akiket Dávid állított be az ÚR házába az éneklés vezetésére, mikor Isten ládáját odahelyezték, 32és amíg Salamon föl nem építette az ÚR házát Jeruzsálemben, hogy a gyülekezet sátra előtt szolgáljanak énekléssel, és szolgálatban álljanak rendtartásuk szerint. 33Ezek azok, akik fiaikkal együtt szolgáltak ott: a kehátiak fiai közül Hémán főénekes, Jóél fia, aki Sámuel fia, 34aki Elkáná fia, aki Jeróhám fia, aki Eliél fia, aki Tóah fia, 35aki Cúf fia, aki Elkáná fia, aki Mahat fia, aki Amászaj fia, 36aki Elkáná fia, aki Jóél fia, aki Azarjá fia, aki Cefanjá fia, 37aki Tahat fia, aki Asszír fia, aki Ebjászáf fia, aki Kórah fia, 38aki Jichár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, aki Izráel fia. 39Testvére, Ászáf állt a jobb keze felől. Ászáf Berekjáhú fia, aki Simá fia volt, 40aki Míkáél fia, aki Baaszéjá fia, aki Malkijjá fia, 41aki Etni fia, aki Zerah fia, aki Adájá fia, 42aki Étán fia, aki Zimmá fia, aki Simei fia, 43aki Jahat fia, aki Gérsón fia, aki Lévi fia. 44Továbbá bal kéz felől álltak Merári fiai, akik testvéreik voltak. Étán, Kísi fia, aki Abdi fia, aki Mallúk fia, 45aki Hasabjá fia, aki Amacjá fia, aki Hilkijjá fia, 46aki Amci fia, aki Báni fia, aki Semer fia, 47aki Mahli fia, aki Músi fia, aki Merári fia, aki Lévi fia. 48Testvéreik, a léviták voltak az Isten háza hajlékának egyéb szolgálataira rendelve. 49Áron és fiai pedig az egészen elégő áldozat oltára mellé és a füstölőoltár mellé, a szentek szentjének szolgálatához és Izráel megszentelésére voltak rendelve, pontosan úgy, ahogy Mózes, Isten szolgája megparancsolta. 50Áron utódai pedig ezek voltak: Eleázár volt a fia, ennek a fia Fineás, az ő fia Abisúa. 51Az ő fia Bukki, ennek a fia Uzzi, az ő fia Zerahjá. 52Ennek a fia Merájót, ennek a fia Amarjá, az ő fia Ahitúb, 53ennek a fia Cádók, s ennek a fia Ahimaac volt. 54Ezek voltak a keháti nemzetségből Áron fiainak a lakóhelyei, területükön levő sátortáborai letelepedésük szerint az ő vidékükön, mert ez jutott nekik sorsolás által. 55Ők kapták a Júda földjén levő Hebrónt a körülötte levő legelőkkel. 56De a város földjeit és falvait Kálébnak, Jefunne fiának adták. 57Áron fiainak adták Júda városai közül a menedékvárosokat, Hebrónt, Libnát és legelőit, Jattírt és Estemóát és legelőiket, 58Hílézt és legelőit, Dobrat és legelőit, 59Ásánt és legelőit, Bétsemest és legelőit. 60Benjámin törzséből pedig: Gebát és legelőit, Álemetet és legelőit, Anátót várost és legelőit. Nemzetségeiknek szám szerint tizenhárom városuk volt. 61Kehát többi fiának pedig, akik a törzs nemzetségéből még hátravoltak, Manassé törzsének a feléből tíz várost adtak sorsolás által. 62Gérsón fiainak nemzetségeik szerint Issakár törzséből, Ásér törzséből, Naftáli törzséből és Manassé törzséből Básánban tizenhárom várost adtak. 63Mérári fiainak nemzetségeik szerint Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből sorsolás által tizenkét város jutott. 64Így adtak Izráel fiai a lévitáknak városokat a legelőkkel együtt. 65Sorsolás által adták oda Júda fiainak törzséből, Simeon fiainak törzséből és Benjámin fiainak törzséből ezeket a név szerint megnevezett városokat. 66Akik Kehát fiainak nemzetségeiből valók, akiknek a határában levő városok Efraim törzséből valók voltak, 67azoknak adták át a menedékvárosokat, Sikemet és legelőit az Efraim hegyvidékén, Gézert és legelőit, 68Jokmeámot és legelőit, Béthórónt és legelőit, 69Ajjálónt és legelőit, GatRimmónt és legelőit. 70Manassé törzsének a feléből Ánért és legelőit, Bileámot és legelőit. Ezeket adták Kehát többi fia nemzetségének. 71Gérsón fiainak adták Manassé fél törzsének a nemzetségeiből Básánban Gólánt és legelőit, Astárótot és legelőit. 72Issakár törzséből Kedest és legelőit, Dobratot és legelőit, 73Rámótot és legelőit, Ánémot és legelőit. 74Ásér törzséből Másált és legelőit, Abdónt és legelőit, 75Húkókot és legelőit, Rehóbot és legelőit. 76Naftáli nemzetségéből Galileában Kedest és legelőit, Hammónt és legelőit, Kirjátaimot és legelőit. 77Merári többi fiának Zebulon törzséből Rimmónót és legelőit, Tábórt és legelőit. 78A Jordánon túl, Jerikóval szemben, a Jordántól keletre eső részen a Rúben törzséből a pusztában Becert és legelőit, Jahcát és legelőit, 79Kedémótot és legelőit, Méfaatot és legelőit. 80Gád törzséből Gileádban Rámótot és legelőit, Mahanaimot és legelőit, 81Hesbónt és legelőit, Jazért és legelőit.