Krónika I. könyve 5

1Rúbennek, Izráel elsőszülöttjének fiai. Ő volt az elsőszülött, de amikor beszennyezte apjának ágyát, elsőszülöttségi jogát József fiai kapták, aki Izráel fia volt. Ezért nincs besorolva származás szerint az elsőszülöttek közé. 2Habár Júda tekintélyesebb volt testvéreinél, és fejedelem is került ki belőle, de az elsőszülöttségi jog Józsefé lett. 3Ezek Rúbennek, Izráel elsőszülöttjének fiai: Hanók, Pallú, Hecrón és Karmi. 4Jóél fiai: Semajá, az ő fia Góg, az ő fia Simei. 5Az övé Míká, az ő fia Reájá, az övé meg Baal. 6Az ő fia Beérá, akit fogságba vitt TiglatPileszer asszír király. Ő volt a rúbeniek fejedelme. 7Testvérei pedig családjaik, nemzetségük megszámlálása szerint ezek voltak: az első Jeiél és Zekarjáhú, 8Bela, Ázáz fia, aki Sema fia, aki Jóél fia volt. Ő Aróérban lakott egészen a Nébóig és Baal-Meónig, 9napkeleti irányban pedig az Eufrátesz folyótól a puszta széléig terjeszkedett, mivel jószágai igen elszaporodtak Gileád földjén. 10Saul idejében pedig hadat indítottak a hagriak ellen, akik elhullottak kezük által, és azoknak sátraiban laktak Gileád egész keleti vidékén. 11Gád fiai pedig velük szemben, Básán földjén laktak Szalkáig. 12Jóél volt a nemzetségfő, Sáfám pedig a második őutána. Janaj és Sáfát is Básánban lakott. 13Testvéreik családjaik szerint ezek: Míkáél, Mesullám, Seba, Jóraj, Jakán, Zía és Héber, ők heten. 14Ezek Abihail fiai, aki Húri fia, aki Járóah fia, aki Gileád fia, aki Míkáél fia, aki Jesísa fia, aki Jahdó fia, aki Búz fia. 15És Ahi, Gúni fiának, Abdiélnek a fia volt a család feje. 16Ezek Gileádban, Básánban és az ezekhez tartozó mezővárosokban laktak, és Sárón minden legelőjén, egész a határukig. 17Mindnyájukat megszámlálták Jótámnak, Júda királyának idejében és Jeroboámnak, Izráel királyának idejében. 18Rúben fiai és a gádiak közül meg a Manassé törzsének egyik feléből való felvértezett fegyveres férfiak, íjászok, a hadakozásban jártas negyvennégyezer-hétszázhatvan fegyverforgató férfi 19harcra kelt a hagriak ellen, Jetúr, Náfis és Nódáb ellen. 20Legyőzték őket, és kezükbe kerültek a hagriak és mindazok, akik velük voltak, mert Istenhez kiáltottak harc közben, és ő meghallgatta őket, mert benne bíztak. 21És elvitték az állataikat, ötvenezer tevét, kétszázötvenezer juhot, kétezer szamarat, valamint százezer embert. 22Sebesülés miatt is sokan elestek, mert Istentől volt az a harc, és azok helyén laktak a fogságig. 23Manassé fél törzsének fiai pedig azon a földön laktak, amely Básántól BaalHermónig, Szenírig és a Hermón-hegyig terjedt, mert igen megsokasodtak. 24Családjaik nemzetségfői voltak: Éfer, Jisi, Eliél, Azriél, Jirmejá, Hódavjá és Jahdiél, igen erős férfiak, híres emberek, családjaik nemzetségfői. 25De vétkeztek atyáik Istene ellen, mert az ország népeinek bálványisteneivel paráználkodtak, amely népeket Isten kipusztított előlük. 26Ezért fölindította Izráel Istene Púl asszír királynak és Tiglat-Pileszer asszír királynak a lelkét, hogy fogságba vigye a rúbenieket, a gádiakat és Manassé törzsének a felét. Elvitte őket Halahba, Hábórba, Hárába és a Gózán folyója mellé. Így van ez mindmáig.