Krónika I. könyve 4

1Júda fiai voltak: Pérec, Hecrón, Karmi, Húr és Sóbál. 2Reájá, Sóbál fia nemzette Jahatot. Jahat nemzette Ahúmajt és Lahadot. Ezek a córiak nemzetségei. 3Ezeknek volt Étám az apjuk: Jizreel, Jismá, Jidbás, nővérük neve pedig Haclelpóni volt. 4Penuél Gedór apja, Ezer pedig Húsá apja volt. Ezek Húrnak, Efráta elsőszülöttjének fiai, aki Betlehem apja volt. 5Ashúrnak, Tekóa atyjának két felesége volt, Helá és Naará. 6Naará szülte neki Ahuzzámot, Héfert, Témenit és az ahastáriakat. Ezek voltak Naará fiai. 7Helá fiai voltak: Ceret, Jecóhar és Etnán. 8Kóc nemzette Ánúbot, Haccóbébát és Aharhélnak, Hárúm fiának nemzetségeit. 9Jabéc pedig tiszteletre méltóbb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jabécnek, mert ezt mondta: Bizony, fájdalommal szültem őt! 10Jabéc Izráel Istenét hívta segítségül, és ezt mondta: Bárcsak valóban megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, és kezed velem lenne, és megoltalmaznál minden veszedelemtől, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért. 11Kelúb pedig, Súhá testvére nemzette Mehírt. Ő Estón apja. 12Estón nemzette Bét-Ráfát, Pászéahot és Tehinnát, Ír-Náhás apját. Ezek a Rékától való férfiak. 13Kenaz fiai voltak: Otniél és Szerájá. Otniél fia Hatat. 14Meónótaj nemzette Ofrát, Szerájá nemzette Jóábot, a géharásimbeliek apját, akik mesteremberek voltak. 15Kálébnak, Jefunne fiának fiai voltak: Írú, Élá és Naam. Élá fia volt Kenaz. 16Jehallelél fiai voltak: Zíf, Zífá, Tirjá és Aszarél. 17Ezrá fiai voltak: Jeter, Mered, Éfer és Jálón. Ezután a felesége terhes lett Mirjámmal, majd Sammajjal és Jisbáhhal, Estemóa apjával. 18Ennek felesége, Jehudijjá szülte Jeredet, Gedór apját és Hebert, Szókó apját és Jekútiélt, Zánóah apját. Ezek Bitjának, a fáraó leányának a fiai, akit Mered vett feleségül. 19Hódijjá feleségének, Naham nővérének a fiai voltak: a geremi Keílá apja és a maakái Estemóa. 20Simon fiai voltak: Amnón, Rinná, Benhánán és Tilón. Jisi fia volt Zóhét és Benzóhét. 21Júda fiának, Sélának fiai voltak: Ér, Léká apja, Laddá, Marésá apja és a takácsok házának nemzetségei BétAsbéában, 22azután Jókim és Kózébá lakosai és Jóás és Száráf, akik Móáb urai voltak, és visszatértek Lehembe. Régi dolgok ezek! 23Ezek voltak a fazekasok, akik Netáimban és Gedérában laktak. A király mellett laktak ott, az ő szolgálatában. 24Simeon fiai voltak: Nemuél, Jámín, Járib, Zerah, Saul. 25Ennek a fia Sallum, ennek a fia Mibszám, az ő fia Mismá volt. 26Mismá utódai: Hammuél, ennek a fia Zakkúr, ennek meg Simei. 27Simeinek tizenhat fia és hat leánya volt. De testvéreinek nem sok fia volt, s általában háznépük nem volt oly népes, mint Júda fiaié. 28Beérsebában, Móládában és Hacar-Súálban laktak, 29továbbá Bilhában, Ecemben és Tóládban, 30Betuélben, Hormában és Ciklagban, 31Bét-Markábótban, Hacar-Szúszimban, Bét-Biriben és Saaraimban. Ezek voltak a városaik mindaddig, amíg Dávid királlyá nem lett. 32Településeik pedig: Étám, Ain, Rimmón, Tóken és Ásán, ez az öt város 33és mindazok a falvak, amelyek e városok körül voltak Baalig. Ezek voltak a lakóhelyeik, és volt nekik nemzetségtáblázatuk is. 34Mesóbáb, Jamlék és Jósá, Amacjá fia. 35És Jóél, Jéhú, Jósibjá fia, aki meg Szerájá fia, s aki Aszíél fia volt. 36És Eljóénaj, Jaakóbá, Jesóhájá, Aszájá, Adíél, Jeszímiél és Benájá. 37Zízá, Sifi fia, aki Allón fia, aki Jedajá fia, aki Simrí fia, aki Semajá fia. 38Ezek a név szerint felsoroltak nemzetségfők voltak, akiknek családjai igen elszaporodtak atyjuk házában. 39Ezért elindultak Gedór felé a völgy keleti részéig, hogy ott keressenek jószágaiknak legelőt. 40Találtak is zsíros és jó legelőt. Az a föld pedig tágas, nyugalmas és békességes volt. Azelőtt Hámból valók laktak ott, 41de Ezékiásnak, Júda királyának idejében e név szerint megnevezettek elmentek, lerombolták azoknak sátrait, és kiirtották a meúniakat, akiket ott találtak. Így van ez mindmáig. A helyükre telepedtek, mert ott állataik számára legelőket találtak. 42És közülük, Simeon fiai közül néhányan, körülbelül ötszázan elmentek a Széír-hegységbe. Elöljáróik Jisi fiai, Pelatjá, Nearjá, Refájá és Uzzíél voltak. 43Mind levágták azokat, akik még Amálék nemzetségéből megmaradtak, és ott telepedtek le mindmáig.