Krónika I. könyve 3

1Ezek voltak Dávid fiai, akik Hebrónban születtek: Amnón volt az elsőszülöttje, a jezréeli Ahinóamtól; a második Dániel volt, a karmeli Abigailtól; 2a harmadik Absolon, aki Maakának, a gesúri Talmaj király leányának volt fia; a negyedik Adónijjá, Haggít fia; 3az ötödik Sefatjá, Abitáltól. A hatodik Jitreám, Eglá nevű feleségétől. 4E hat fia született Hebrónban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott. Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodott. 5Jeruzsálemben ez a négy született neki Batsúától, Ammiél leányától: Simá, Sóbáb, Nátán és Salamon. 6És Jibhár, Elisámá és Elifelet, 7Nógah, Nefeg és Jáfía 8és Elisámá, Eljádá és Elifelet: ők kilencen. 9Ezek mind Dávid fiai másodfeleségeinek fiain és a húgukon, Támáron kívül. 10Salamonnak pedig Roboám volt a fia. Az ő fia Abijjá, annak a fia Ászá, az ő fia pedig Jósáfát. 11Az ő fia Jórám, annak a fia Ahazjá, az ő fia pedig Jóás. 12Az ő fia Amacjá, annak a fia Azarjá, az ő fia pedig Jótám. 13Az ő fia Áház, annak a fia Ezékiás, az ő fia pedig Manassé. 14Ennek fia Ámón, ennek fia Jósiás. 15Jósiás fiai: elsőszülöttje Jóhanán, a második Jójákim, a harmadik Cidkijjá, a negyedik Sallum. 16Jójákim fiai: az ő fia, Jekonjá és ennek fia, Cidkijjá. 17Jekonjá fia volt Asszír, ennek a fia Sealtiél 18és Malkirám, Pedájá, Senaccar, Jekamjá, Hósámá és Nedabjá. 19Pedájá fia volt: Zerubbábel és Simei. Zerubbábel fiai voltak: Mesullám, Hananjá, és nővérük volt Selómit. 20Rajtuk kívül ezek öten: Hasubá, Óhel, Berekjá, Haszadjá és Júsab-Heszed. 21Hananjá fia volt: Pelatjá és Jesajá, az ő fia volt Refájá, Arnán, Óbadjá és Sekanjá. 22Sekanjá utódai hatan voltak: Semajá és Semajá fiai: Hattús, Jigál, Báríah, Nearjá és Sáfát. 23Nearjának három fia volt: Eljóénaj, Ezékiás és Azrikám. 24Eljóénajnak hét fia volt: Hódavjáhú, Eljásib, Pelájá, Akkúb, Jóhánán, Delájá és Anáni.