Krónika I. könyve 24

1Áron fiainak rendje. Áron fiai: Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár. 2Nádáb és Abíhú még apjuk előtt meghaltak, és mivel nem voltak fiaik, ezért Eleázár és Ítámár viselte a papságot. 3Dávid beosztotta Eleázár fiai közül Cádókot, Ítámár fiai közül pedig Ahimeleket tisztük szerinti szolgálatra. 4Mivel Eleázár fiai között több főember volt található, mint Ítámár fiai között, Eleázár fiai közül tizenhat családfőt osztottak be, Ítámár fiai közül pedig nyolcat. 5Sorsolással osztották be őket, válogatás nélkül ezeket is, meg azokat is. Így lettek a szent hely elöljárói és Isten fejedelmei az Eleázár és az Ítámár fiai közül valók egyaránt. 6Semajá, Netanél fia, a Lévi nemzetségéből való kancellár írta fel őket a király és a fejedelmek előtt, Cádók pap és Ahimelek, Ebjátár fia előtt, továbbá a papok és a léviták családfői előtt. Egy családot sorsoltak ki Eleázárnak, majd még egyet, és egyet Ítámárnak. 7Az első sorshúzás Jehójáribra esett, a második Jedajára, 8a harmadik Hárimra, a negyedik Szeórimra, 9az ötödik Malkijjára, a hatodik Mijjáminra, 10a hetedik Hakkócra, a nyolcadik Abijjára, 11a kilencedik Jésúára, a tizedik Sekanjáhúra, 12a tizenegyedik Eljásibra, a tizenkettedik Jákimra, 13a tizenharmadik Huppára, a tizennegyedik Jesebábra, 14a tizenötödik Bilgára, a tizenhatodik Immérre, 15a tizenhetedik Hézírre, a tizennyolcadik Happiccécre, 16a tizenkilencedik Petahjára, a huszadik Jehezkélre, 17a huszonegyedik Jákínra, a huszonkettedik Gámúlra, 18a huszonharmadik Delájáhúra, a huszonnegyedik Maazjáhúra. 19Ezek tiszte volt szolgálatukban, hogy bejárjanak az ÚR házába sorban atyjuk, Áron rendelése szerint, amint az ÚR, Izráel Istene megparancsolta neki. 20Lévi többi fiai ezek voltak: Amrám fia volt Súbáél, Súbáél fia Jehdejáhú. 21Aki Rehabjáhútól származott: Jissijjá, Rehabjáhú első fia. 22Jicháritól származott Selómót, Selómót fia volt Jahat. 23Hebrón fiai közül Jerijjáhú volt az első, Amarjáhú a második, Jahaziél a harmadik, Jekamám a negyedik. 24Uzzíél fia volt Míká, Míká fia Sámír. 25Míká testvére Jissijjá volt, Jissijjá fia pedig Zekarjáhú. 26Merári fia volt Mahli és Músi. Jaazijjáhú fia Benó volt. 27Merári fiai voltak: Jaazijjáhútól, fiától származott Sóham, Zakkúr és Ibri. 28Mahlitól volt Eleázár, neki nem voltak fiai. 29Kístől származott Jerahmeél, Kís fia. 30Músi fiai voltak: Mahli, Éder és Jerimót. Ezek a léviták családjaik szerint. 31Ezekre is ugyanúgy sorsot vetettek, mint testvéreikre, Áron fiaira Dávid király, Cádók és Ahimelek, továbbá a papok és a léviták családfői előtt a családfőkre ugyanúgy, mint legkisebb testvérükre.