Krónika I. könyve 23

1Amikor Dávid megöregedett, és betelt az élettel, fiát, Salamont tette Izráel királyává. 2Összegyűjtötte Izráel összes fejedelmét meg a papokat és a lévitákat is. 3Megszámlálták a lévitákat harmincesztendőstől fogva fölfelé, és a férfiak száma harmincnyolcezer fő volt. 4Ezek közül huszonnégyezren az ÚR háza körüli teendőkre viseljenek gondot, és hatezren tiszttartók és bírák legyenek. 5Négyezren kapuőrök, négyezren pedig dicsérjék az URat mindenféle hangszerrel, amelyeket az ÚR dicséretére készíttettem. 6Azután Dávid Lévi fiai szerint csoportokba osztotta őket: gérsóniakra, kehátiakra és meráriakra. 7A gérsóniak közt volt Ladán és Simei. 8Ladán három fia: Jehiél az első, aztán Zétám és Jóél. 9Simeinek is három fia volt: Selómit, Haziél és Hárán. Ők voltak Ladán családfői. 10Simei fiai voltak: Jahat, Zízá, Jeús és Beríá, ezek négyen voltak Simei fiai. 11Jahat volt az első és Zízá a második. De mivel Jeúsnak és Beríának nem sok fia volt, családjuk csak egy ágnak számított. 12Kehát fiai négyen voltak: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél. 13Amrám fia volt Áron és Mózes. És Áront kiválasztották, hogy fölszenteljék a szentek szentje számára őt és fiait mindörökké, hogy jó illattal áldozzanak az ÚR színe előtt, és szolgáljanak neki, s az ő nevében áldják meg a népet mindenkor. 14Mózesnek, Isten emberének fiait pedig Lévi nemzetségei közé számították. 15Mózes fia volt Gérsóm és Eliezer. 16Gérsóm fiai közül Sebuél volt az első. 17Eliezer fia volt Rehabjá, a családfő. Eliezernek nem volt több fia, de Rehabjá fiai igen megsokasodtak. 18Jichár fiai között Selómit volt a családfő. 19Hebrón fiai között Jerijjáhú volt az első, Amárja a második, Jahaziél a harmadik és Jekamám a negyedik. 20Uzzíél fiai között Míká volt az első, és Jissijjá a második. 21Merári fia volt Mahli és Músi. Mahli fiai Eleázár és Kís. 22Eleázár úgy halt meg, hogy nem voltak fiai, hanem leányai, akiket a saját atyjukfiai, Kís fiai vettek el. 23Músi fiai hárman voltak: Mahli, Éder és Jerémót. 24Ezek voltak Lévi fiai családjaik szerint, a családfők nevük összeírása szerint, fejenként, akik az ÚR házában szolgáltak húszéves kortól fölfelé. 25Mert ezt mondta Dávid: Nyugalmat adott népének az ÚR, Izráel Istene, és Jeruzsálemben lakozik mindörökké. 26Azért a lévitáknak sem kell többé hordozniuk Isten hajlékát és mindazt a fölszerelést, amely az ő szolgálatához való. 27Azért Dávid utolsó rendelete szerint megszámlálták Lévi fiait húszéves kortól fölfelé. 28Áron fiainak szolgálatában tevékenykedtek az ÚR házában és annak udvaraiban, kamráiban és mindenféle szent edény tisztán tartásában és az Isten házának szolgálatában. 29Hogy gondot viseljenek a sorba rakott kenyerekre, az ételáldozathoz való finomlisztre, a kovásztalan lepényekre, a serpenyőkre, a főtt étekre, minden űr- és hosszmértékre, 30és hogy álljanak készen az ÚRnak való hálaadásra és dicséretére mind reggel, mind este. 31Hogy mikor az ÚRnak égőáldozatot mutatnak be minden szombaton, a hónapok első napjain és a szokott ünnepeken, meghatározott szám szerint álljanak szüntelen az ÚR előtt. 32És hogy gondoskodjanak a gyülekezet sátra körüli szolgálatról, a szentély körüli szolgálatról és a teendőkről atyjukfiainak, Áron fiainak a szolgálatánál az ÚR házában.