Krónika I. könyve 2

1Ezek Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakár és Zebulon, 2Dán, József, Benjámin, Naftáli, Gád és Ásér. 3Júda fiai: Ér, Ónán és Sélá. Ez a három született neki a kánaáni Súah leányától. De Ér, Júda elsőszülött fia gonosz volt az ÚR szemében, és megölte őt az ÚR. 4A menye, Támár szülte neki Pérecet és Zerahot. Júda fiai összesen öten voltak. 5Pérec fiai Hecrón és Hámul. 6Zerah fiai pedig: Zimri és Étán, Hémán, Kalkól és Dára, összesen öten. 7Karmi fia Ákán, Izráel megrontója, mivel lopott a kiirtandó dolgokból. 8Étán fia Azarjá. 9Hecrónnak ezek a fiai, akik neki születtek: Jerahmeél, Rám és Kelúbaj. 10Rám Ammínádábot nemzette, Ammínádáb pedig Nahsónt, Júda fiainak fejedelmét. 11Nahsón nemzette Szalmát, Szalmá pedig nemzette Boázt. 12Boáz nemzette Óbédot, Óbéd nemzette Isait. 13Isai pedig nemzette Eliábot, az ő elsőszülöttjét, és másodikként Abinádábot, harmadikként pedig Simát. 14Negyedikként Netanélt, ötödikként Raddajt. 15Hatodikként Ócemet, hetedik fiaként pedig Dávidot. 16És nővéreiket, Cerúját és Abigailt. Cerújának pedig ez a három fia volt: Absaj, Jóáb és Aszáél. 17Abigail szülte Amászát, Amászá apja pedig az Izmael nemzetségéből való Jeter volt. 18Kálébnak pedig, Hecrón fiának Azúbá nevű feleségétől és Jerióttól ezek a fiai születtek: Jéser, Sóbáb és Ardón. 19Azúbá meghalt, és Káléb feleségül vette Efrátot, és ő szülte neki Húrt. 20Húr nemzette Úrit, Úri nemzette Becalélt. 21Azután bement Hecrón Mákírnak, Gileád apjának leányához. Hatvanesztendős korában vette el, és ő szülte neki Szegúbot. 22Szegúb nemzette Jáírt, akinek huszonhárom városa volt Gileád földjén. 23De Gesúr és Arám elvette tőlük Jáír falvait, Kenátot és mezővárosait, hatvan várost. Ezek mind Mákírnak, Gileád apjának a fiaié voltak. 24Hecrón halála után Káléb Efratába ment, akkor szülte neki Abijjá, Hecrón felesége Ashúrt, Tekóa atyját. 25Jerahmeélnek, Hecrón elsőszülöttjének fiai voltak: Rám, az elsőszülött, Búná, Óren, Ócem és Ahijjá. 26Egy másik felesége is volt Jerahmeélnek, név szerint Atárá. Ő volt Ónám anyja. 27Rámnak, Jerahmeél elsőszülöttjének fiai voltak: Maac, Jámín és Éker. 28Ónám fia volt Sammaj és Jádá. Sammaj fiai: Nádáb és Abisúr. 29Abisúr feleségének a neve Abihail volt, ő szülte neki Ahbánt és Mólídot. 30Nádáb fiai voltak: Szeled és Appaim. Szeled utód nélkül halt meg. 31Appaim fia Jisi, Jisi fia Sésán, Sésán fia Ahlaj. 32Jádának, Sammaj testvérének fiai: Jeter és Jónátán. Jeter utód nélkül halt meg. 33Jónátán fiai: Pelet és Zázá. Ezek Jerahmeél fiai voltak. 34Sésánnak nem voltak fiai, csak leányai. De volt Sésánnak egy Jarhá nevű egyiptomi szolgája. 35Sésán e Jarhá nevű szolgájának feleségül adta leányát, aki Attajt szülte neki. 36Attaj nemzette Nátánt, Nátán nemzette Zábádot. 37Zábád nemzette Eflált, Eflál nemzette Óbédot. 38Óbéd nemzette Jéhút, Jéhú nemzette Azarját. 39Azarjá nemzette Helecet, Helec nemzette Elászát. 40Elászá nemzette Sziszmajt, Sziszmaj nemzette Sallumot. 41Sallum nemzette Jekamját, Jekamjá nemzette Elisámát. 42Kálébnak, Jerahmeél testvérének fiai voltak: Mésá, az elsőszülöttje. Ő volt Zíf atyja; és az ő fia volt Marésá, Hebrón atyja. 43Hebrón fiai voltak: Kórah, Tappúah, Rekem és Sema. 44Sema nemzette Rahamot, Jorkoám apját. Rekem nemzette Sammajt. 45Sammaj fia pedig Máón volt. Ez a Máón volt Bétcúr atyja. 46Éfá pedig, Káléb másodfelesége szülte Háránt, Mócát és Gázézt. Hárán nemzette Gázézt. 47Johdaj fiai voltak: Regem, Jótám, Gésán, Pelet, Éfá és Sáaf. 48Káléb másodfelesége, Maaká szülte Sebert és Tirhanát. 49Ő szülte Sáafot, Madmanná apját, Sevát, Makbéna apját és Gibeá apját. Káléb leánya Akszá volt. 50Ezek voltak Káléb fiai. Ben-Húr, Efrátá elsőszülöttje: Sóbál, Kirjat-Jeárim atyja, 51Szalmá, Betlehem atyja, Háréf, Bét-Gádér atyja. 52Sóbálnak, Kirjat-Jeárim atyjának is voltak fiai: Háróe, a fél Menuhót ura, 53továbbá Kirjat-Jeárim nemzetségei: a jítriek, pútiak, sumátiak, misráiak. Ezektől származtak a coráiak és az estáuliak. 54Szalmá fiai voltak: Betlehem és a netófáiak, Atrót, Bét-Jóáb és a mánahtiak fele, a córiak. 55A Jabécban lakó írástudók nemzetségei voltak: tirátiak, simátiak, szúkátiak. Ezek voltak a kéniek, akik Hammattól, Bét-Rékáb házának atyjától származtak.