Krónika I. könyve 11

1Ezután az izráeliek mindnyájan Dávidhoz gyűltek Hebrónba, és azt mondták: Íme, mi a te csontod és a te tested vagyunk. 2Ezelőtt is, még mikor Saul volt a király, te voltál az, aki harcba vitted és visszahoztad Izráelt, és ezt mondta neked a te URad, Istened: Te legelteted népemet, Izráelt, és te leszel népemnek, Izráelnek a fejedelme. 3Elment tehát Izráel minden véne a királyhoz Hebrónba, és Dávid szövetséget kötött velük Hebrónban az ÚR előtt. És Izráel királyává kenték Dávidot, ahogyan az ÚR kijelentette Sámuel által. 4Akkor Dávid és egész Izráel elment Jeruzsálem alá. Ez Jebúsz, ahol a jebúsziak laktak. 5Jebúsz lakói ezt mondták Dávidnak: Ide be nem jössz! Dávid azonban bevette Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa. 6Mert azt mondta Dávid: Aki elsőnek vág le egy jebúszit, az elöljáró és vezér lesz! Mivel legelsőnek Jóáb, Cerújá fia jutott föl, ő lett elöljáróvá. 7Azután ott lakott Dávid a várban, azért nevezték el azt Dávid városának. 8És kiépítette a várost körös-körül, Millót és környékét, Jóáb pedig a város fönnmaradó részét. 9És Dávid egyre jobban emelkedett, mert vele volt a Seregek URa. 10Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei, akik mellette voltak, akik erősen munkálkodtak vele az ő királyságáért egész Izráellel együtt, hogy királlyá válasszák őt Izráel fölött az ÚR beszéde szerint. 11Ezek voltak szám szerint a vitézei, akik körülötte voltak: Jásobám, Hakmóni fia, harminc fő elöljárója. Ő egy ízben, mikor fölemelte dárdáját, háromszáz embert sebesített meg vele. 12Utána Eleázár, az ahóhi Dódó fia, a három hős egyike. 13Ő volt Dáviddal EfeszDammimban, ahová összegyűltek harcolni a filiszteusok. Egy darab árpaföld volt ott. Amikor a nép elmenekült a filiszteusok elől, 14ők megálltak ott, annak a darab földnek a közepén, megvédték azt, és megverték a filiszteusokat. Így szerzett nekik az ÚR nagy szabadulást. 15Máskor a harminc vezér közül hárman lementek Dávidhoz, a kősziklához, az Adullám barlangjába, a filiszteusok pedig a Refáim-völgyben ütöttek tábort. 16Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok hada pedig Betlehemnél. 17Dávid vizet kívánt, és így szólt: Ó, ki hozna nekem inni a Betlehem kapuja előtt való forrás vizéből? 18Akkor keresztülvágták magukat hárman a filiszteusok táborán, és vizet merítettek a betlehemi forrásból, amely a kapu előtt volt, majd fölvitték, és odamentek vele Dávidhoz. De Dávid nem akart inni, hanem kiöntötte azt az ÚRnak. 19Ezt mondta: Az én Istenem őrizzen meg attól, hogy ezt cselekedjem. E férfiak vérét igyam-e meg, akik életüket halálra szánták? Mert ők ezt életük kockáztatásával hozták. És semmiképpen sem akart inni. Ezt cselekedte a három vitéz. 20Abisaj, Jóáb testvére volt ennek a háromnak az elöljárója. Ő ragadott dárdát úgy, hogy háromszáz embert sebesített meg. Ő volt a leghíresebb a három közül. 21A három közül a másik kettőnél híresebb volt, azért lett a parancsnokuk. De egymaga mégsem ért föl a hárommal. 22A kabceéli Benájá, Jójádá fia is vitéz férfiú volt, nagy dolgokat cselekedett. Ő vágta le Móáb két bajnokát, ő ment le a verembe, és ölte meg az oroszlánt, amikor egyszer hó esett. 23Ugyanő ölt meg egy öt könyök magas egyiptomi férfit, akinek lándzsája akkora volt, mint a szövőszék zugolyfája. Egy szál bottal szállt szembe vele, kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával átütötte. 24Ezeket cselekedte Benájá, Jójádá fia, és ő is híres volt a három hős között. 25Híres volt a harminc között, de azzal a hárommal nem ért föl. Dávid a testőrök parancsnokává tette. 26A sereg vitézei pedig ezek: Aszáél, Jóáb testvére, Elhánán, a betlehemi Dódó fia, 27a haróri Sammót, a pelóni Helec, 28a tekóai Írá, Ikkés fia, az anátóti Abiezer, 29a húsái Szibbekaj, az ahóhi Ílaj, 30a netófái Mahraj, a netófái Héled, Baaná fia, 31a benjámini Gibeából való Ítaj, Ríbaj fia, a pirátóni Benájá, 32a nahalé-gaasi Húraj, az arbai Abiél, 33a baharúmi Azmávet, a saalbóni Eljahbá, 34a gizóni Hásém fiai, a harári Jónátán, Ságé fia, 35a harári Ahiám, Szákár fia, Elifal, Úr fia, 36a mekérai Héfer, a pelóni Ahijjá, 37a karmeli Hecró, Naaraj, Ezbaj fia, 38Jóél, Nátán testvére, Mibhár, Hagri fia, 39az ammóni Celek, a béróti Nahraj, Jóábnak, Cerújá fiának fegyverhordozója, 40a jeteri Írá, a jeteri Gáréb, 41a hettita Úriás, Zábád, Ahlaj fia, 42Adiná, a rúbeni Sizá fia, aki a rúbeniek elöljárója volt, és vele harmincan voltak. 43Hánán, Maaká fia és a mitnibeli Jósáfát, 44az asterái Uzzijjá, az aróéri Hótám fiai: Sámá és Jeiél, 45Jedíaél, Simri fia és testvére, a tíci Jóhá, 46a mahavimi Eliél, Jeribaj és Jósajá, Elnáam fiai; a móábi Jitmá, 47Eliél, Óbéd és a mecóbájái Jaasziél.