Krónika I. könyve 1

1Ádám, Sét, Enós, 2Kénán, Mahalalél, Jered, 3Énók, Metúselah, Lámek. 4Nóé, Sém, Hám és Jáfet. 5Jáfet fiai: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász. 6Gómer fiai pedig: Askenaz, Rífat és Tógarmá. 7Jáván fiai pedig: Elísá, Tarsísá, Kittím és Ródáním. 8Hám fiai voltak: Kús, Micraim, Pút és Kánaán. 9Kús fiai: Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá és Szabteká. Ramá fiai pedig: Sebá és Dedán. 10Kús nemzette Nimródot is. Ő hatalmassá kezdett lenni a földön. 11Micraim nemzette a lúdiakat, az anámiakat, a lehábiakat és a naftúhiakat; 12a patrósziakat és a kaszlúhiakat, akiktől a filiszteusok és a kaftóriak származnak. 13Kánaán nemzette elsőszülöttjét, Szidónt és Hétet 14meg a jebúsziakat, emóriakat, girgásiakat, 15a hivvieket, arkiakat és színieket, 16az arvádiakat, cemáriakat és hamátiakat. 17Sém fiai voltak: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd, Arám, Úc, Húl, Geter és Mesek. 18Arpaksad nemzette Selahot, és Selah nemzette Hébert. 19Hébernek is lett két fia. Az egyiknek Peleg volt a neve, mert az ő idejében osztották föl a földet. Testvérének Joktán volt a neve. 20Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot, 21Hadórámot, Úzált és Diklát, 22Ébált, Abimáélt és Sebát, 23Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai. 24Sém, Arpaksad, Selah, 25Héber, Peleg, Reú, 26Szerúg, Náhór, Táré, 27Abrám, azaz Ábrahám. 28Ábrahám fiai: Izsák és Izmael. 29Nemzetségeik pedig ezek: Izmael elsőszülöttje Nebájót, azután Kédár, Abdeél és Mibszám, 30Mismá és Dúmá, Masszá, Hadad és Témá, 31Jetúr, Náfis és Kédmá. Ezek Izmael fiai. 32Ketúrának pedig, Ábrahám másodfeleségének fiai, akiket szült, ezek voltak: Zimrán, Joksán, Medán, Midján, Jisbák és Súah. Joksán fiai: Sebá és Dedán. 33Midján fiai: Éfá, Éfer, Hanók, Abídá és Eldáá. Mindezek Ketúrá fiai voltak. 34Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák fiai: Ézsau és Izráel. 35Ézsau fiai: Elifáz, Reúél, Jeús, Jalám és Kórah. 36Elifáz fiai: Témán, Ómár, Cefí, Gatám, Kenaz, Timná és Amálék. 37Reúél fiai: Nahat, Zerah, Sammá és Mizzá. 38Széír fiai: Lótán és Sóbál, Cibón, Aná, Dísón, Écer és Dísán. 39Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám. Lótán húga pedig Timná. 40Sóbál fiai: Alján és Mánahat, Ébál, Sefí és Ónám. Cibón fiai pedig: Ajjá és Aná. 41Aná fia Dísón, Dísón fiai pedig: Hamrán, Esbán, Jitrán és Kerán. 42Écer fiai: Bilhán, Zaaván és Jaakán. Dísón fia Úc és Arán is. 43Ezek azok a királyok, akik Edóm földjén uralkodtak, mielőtt Izráel fiainak királyuk lett volna: Bela, Beór fia, városát Dinhábának hívták. 44Bela meghalt, és Jóbáb, a bocrai Zerah fia lett a király. 45Amikor Jóbáb meghalt, a Témán földjéről való Húsám lett a király. 46Meghalt Húsám is, és Hadad, Bedad fia uralkodott utána, aki megverte a midjániakat Móáb mezején. Városának a neve Avít volt. 47Hadad is meghalt, és a maszrékai Szamlá uralkodott utána. 48Szamlá holta után a folyó melletti Rehóbótból való Saul lett a király. 49Saul is meghalt, és Baal-Hánán, Akbór fia uralkodott utána. 50Baal-Hánán halála után Hadad lett a király. Városának neve Páí, feleségének a neve pedig Mehétabél, aki Mézáháb leányának, Matrédnak volt leánya. 51Hadad halála után ezek voltak Edóm nemzetségfői: Timmá, Aljá, Jetét, 52Oholíbámá, Élá és Pínón, 53Kenaz nemzetségfő, Témán és Mibcár nemzetségfő, 54Magdíél nemzetségfő és Írám nemzetségfő. Ezek voltak Edóm nemzetségfői.