Korinthusbeliekhez írt II. levél 10

1Krisztus szelídségével és engedékenységével fordulok hozzátok, én, Pál, aki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok köztetek, de távollétemben bátor vagyok veletek szemben. 2Arra kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen bátornak lennem, mert meg vagyok győződve róla, hogy bátor lehetek némelyekkel szemben, akik úgy gondolkodnak felőlünk, mintha mi test szerint élnénk. 3Mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. 4Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. 5Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, 6és készen állunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyt teljes lesz a ti engedelmességetek. 7Arra nézzetek, ami a szemetek előtt van! Ha valaki azt hiszi magáról, hogy ő a Krisztusé, vegye számításba azt is, hogy amint ő a Krisztusé, úgy mi is. 8Mert ha még egy kissé többet is dicsekszem hatalmunkkal, amelyet az Úr a ti építésetekre, nem pedig a rombolásotokra adott, nem fogok megszégyenülni, 9hogy úgy tűnjek, mintha leveleim által csak ijesztgetnélek titeket. 10Mert úgy mondják, hogy levelei ugyan súlyosak és kemények, de testi megjelenése erőtlen, és beszéde silány. 11Gondolja meg azért, aki ilyen, hogy amilyenek vagyunk szóban, levelek által a távollétünkben, ugyanolyanok leszünk cselekedetben is. 12Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják, mert azok nem járnak el okosan, hiszen önmagukat magukhoz mérik, és magukhoz hasonlítják. 13Mi azonban nem mérték nélkül dicsekszünk, hanem annak a mércének a mértéke szerint, amelyet Isten osztott ki nekünk, hogy hozzátok is eljussunk. 14Mert mi nem léptünk túl azon, mint ha nem értünk volna el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangéliumával. 15Nem dicsekszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek növekedésével naggyá leszünk köztetek a mi mércénk szerint, 16s majd rajtatok túl is hirdetjük az evangéliumot, de nem dicsekszünk azzal, ami a mások munkája nyomán már készen van. 17Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék, 18mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.