Korinthusbeliekhez írt I. levél 16

1Ami a szentek számára való gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, amint azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. 2A hét első napján mindegyikőtök tegye félre magánál, amit jószántából összegyűjtött, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek. 3Amikor pedig megérkezem, akiket alkalmasnak találtok, ajánlólevéllel elküldöm, hogy ajándékotokat elvigyék Jeruzsálembe. 4Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek. 5Hozzátok pedig akkor megyek, ha átkeltem Macedónián, mert Macedónián át vezet az utam. 6De nálatok esetleg ott is maradok, vagy ott is telelek, hogy ti indítsatok útra, ahova megyek. 7Mert nemcsak éppen átutazóban akarlak látni benneteket, hanem remélem, hogy egy ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. 8Efezusban pedig pünkösdig maradok, 9mert nagy és ígéretes munkára nyílt kapu előttem, de az ellenség is sok. 10Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen rá gondotok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, mint én. 11Tehát senki se nézze le, hanem indítsátok útnak békességgel, hogy hozzám jöjjön, mert várom a testvérekkel együtt. 12Ami pedig Apollós testvért illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, ő azonban semmiképpen sem akart most elmenni, de majd elmegy, mihelyt alkalom adódik. 13Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! 14Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 15Kérlek pedig titeket, testvéreim, hiszen tudjátok, hogy Sztefanász házanépe Akhája zsengéje, és a szentek szolgálatára szánták magukat, 16hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek és mindenkinek, aki velük szolgál és fáradozik. 17Örülök Sztefanász, Fortunátusz és Akhaikosz megérkezésének, mert hiányotokat ők pótolják. 18Mert felüdítették lelkemet és a tiéteket is. Becsüljétek meg az ilyeneket! 19Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei, sokszor köszönt titeket az Úrban Akvila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. 20Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. 21A köszöntést én, Pál, a saját kezemmel írom. 22Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott! Maranatha. 23Az Úr Jézus Krisztus kegyelme veletek! 24Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.