Korinthusbeliekhez írt I. levél 10

1Testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, 2és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, 3és mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, 4és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla pedig Krisztus volt. 5De többségük elhullott a pusztában, mert Isten nem kedvelte őket. 6Mindez példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. 7Bálványimádók se legyetek, mint azok közül némelyek, amint meg van írva: Leült a nép enni, inni, és felkeltek játszani. 8Ne is paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egyetlen napon huszonháromezren. 9Krisztust se kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. 10Ne is zúgolódjatok, amint közülük némelyek zúgolódtak, és elvesztek a pusztító által. 11Mindezek pedig példaképpen történtek velük, és a mi tanulságunkra írattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. 12Azért aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. 13Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. 14Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást! 15Mint értelmesekhez szólok, ítéljétek meg ti magatok, amit mondok. 16Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? 17Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. 18Nézzétek meg a test szerint való Izráelt! Akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? 19Mit mondok ezzel? Netán azt, hogy a bálványáldozat valami, vagy hogy a bálvány valami? 20Nem, hanem sokkal inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek. Én pedig nem akarom, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. 21Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát, nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. 22Vagy haragra ingereljük az Urat? Netán erősebbek vagyunk nála? 23Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. 24Senki se a maga javát keresse, hanem a másét. 25Mindent, amit a mészárszékben árulnak, megehettek anélkül, hogy ezt lelkiismereti kérdéssé tennétek, 26mert az Úré a föld és annak teljessége. 27Ha valaki meghív titeket a hitetlenek közül, és el akartok menni, mindazt megegyétek, amit elétek hoznak, anélkül hogy ezt lelkiismereti kérdéssé tennétek. 28De ha valaki azt mondja nektek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeretért. 29Én azonban nem a ti saját lelkiismeretetekről beszélek, hanem a másikéról. Mert az én szabadságomat miért ítélje meg másnak a lelkiismerete? 30Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért ítélnek el engem azért, amiért én hálát adok? 31Tehát akár esztek, akár isztok, akármit cselekedtek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. 32Ne botránkoztassátok meg se a zsidókat, se a görögöket, se Isten gyülekezetét. 33Én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresve a magam hasznát, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek.