Kolossébeliekhez írt levél 4

1Ti, urak, adjátok meg szolgáitoknak, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van Uratok a mennyben. 2Az imádságban állhatatosak, éberek legyetek, hálaadással. 3Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg nekünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly vagyok, 4hogy tegyem világossá, amint szólnom kell. 5Bölcsen viselkedjetek a kívül lévők irányában, a kedvező alkalmakat áron is megvegyétek. 6Beszédetek mindenkor kellemes, sóval fűszerezett legyen, hogy tudjátok, kinek milyen választ adjatok. 7Rólam mindent elmond nektek a szeretett testvér, Tükhikosz, a hű szolga és szolgatárs az Úrban, 8akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek dolgainkat, és megvigasztalja szíveteket. 9Vele van Onézimosz, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők mindent elmondanak az itteni dolgokról. 10Köszönt titeket Arisztarkhosz, az én fogolytársam és Márk, Barnabás unokaöccse – aki felől már utasításokat kaptatok, ha pedig megérkezik hozzátok, fogadjátok szívesen –, 11továbbá Jézus, akit Jusztusznak hívnak. A körülmetéltek közül csak ők a munkatársaim Isten országának a hirdetésében, akik vigasztalásomra voltak. 12Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus szolgája, aki imádságaiban tusakodik mindenkor értetek, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Isten minden akaratában. 13Mert bizonyságot teszek róla, hogy sokat fáradozik értetek és azokért, akik Laodiceában és Hierápoliszban vannak. 14Köszönt titeket Lukács, a szeretett orvos és Démász. 15Köszöntsétek a laodiceai testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet. 16Amikor felolvassák nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy a laodiceai gyülekezetben is felolvassák, és hogy a Laodiceából átvett levelet ti is felolvassátok. 17És mondjátok meg Arkhipposznak: Gondod legyen rá, hogy betöltsd azt a szolgálatot, amelyet az Úrtól kaptál! 18A köszöntést én, Pál írom a saját kezemmel. Emlékezzetek meg a bilincseimről! Kegyelem veletek!