Kolossébeliekhez írt levél 2

1Mert szeretném, ha tudnátok, hogy milyen nagy küzdelmem van értetek és azokért, akik Laodiceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint testben, 2hogy szívük felbátorodjék, és szeretetben összeforrjon, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak a megismerésére. 3Benne van elrejtve a bölcsesség és ismeret minden kincse. 4Ezt pedig azért mondom, nehogy valaki titeket rászedjen hitető beszéddel. 5Mert ha testben ugyan távol vagyok is tőletek, de lélekben veletek vagyok, és örömmel látom a szép rendet köztetek és Krisztusba vetett hitetek rendíthetetlenségét. 6Azért amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is őbenne, 7meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a hálaadásban, ahogyan arra tanítottak titeket. 8Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely emberi hagyományokon és a világ elemi tanításain alapul, és nem Krisztus szerinti. 9Mert benne lakozik az istenség egész teljessége testileg, 10és ti benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. 11Benne vagytok körülmetélve is, kéz nélküli körülmetéléssel, levetve a bűn testét Krisztus körülmetélésében. 12Vele együtt vagytok eltemetve a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. 13És titeket, akik halottak voltatok a bűnökben és testetek körülmetéletlenségében, vele együtt megelevenített, és megbocsátotta minden bűnünket. 14Eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet, félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. 15Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten. 16Senki titeket el ne ítéljen evésért, ivásért vagy ünnep vagy újhold vagy szombat miatt, 17amelyek csak árnyékai az eljövendőknek, de a valóság Krisztusé. 18Senki tőletek a győzelmi pálmát el ne vegye, aki alázatoskodásban és az angyalok tiszteletében tetszeleg, látomásaival eltelve, és test szerinti gondolkozással ok nélkül felfuvalkodik, 19és nem ragaszkodik a Főhöz, akiből az egész test kapcsok és kötelékek által támogatva és összetartva növekedik Isten szerint való növekedéssel. 20Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat rendelkezéseikkel, mintha a világban élnétek – 21ne fogd meg, meg se kóstold, még csak meg se érintsd –, 22amelyek mind arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek; az emberek parancsolatai és tanításai szerint, 23amelyek ugyan bölcsességnek látszanak a maga választotta vallásoskodásban, az alázatoskodásban és a test sanyargatásában, de nincs bennük semmi becses, csak a test kielégítésére vannak.