Királyok II. könyve 15

1Jeroboámnak, Izráel királyának huszonhetedik esztendejében kezdett uralkodni Azarjá, Amacjának, Júda királyának a fia. 2Tizenhat éves volt, amikor uralkodni kezdett, és ötvenkét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. 3Az ÚR szemében kedves dolgot cselekedett, úgy, amint atyja, Amacjá cselekedett. 4Csakhogy a magaslatokat nem rontották le, a nép még ott áldozott és tömjénezett a magaslatokon. 5Az ÚR megverte a királyt, leprás lett egész halála napjáig, és külön házban lakott. Jótám, a király fia állt a palota élén, és szolgáltatott igazságot a föld népének. 6Azarjá többi dolga és minden cselekedete vajon nincsen-e megírva Júda királyainak krónikáskönyvében? 7Elaludt Azarjá, és atyáihoz temették Dávid városában, és fia, Jótám lett utána a király. 8Azarjának, Júda királyának harmincnyolcadik esztendejében kezdett uralkodni Zekarjá, Jeroboám fia Izráelen Samáriában hat hónapig. 9Az ÚR szemében gonoszul cselekedett, mint atyái tették. Nem hagyta el Jeroboámnak, Nebát fiának bűneit, aki vétekbe ejtette Izráelt. 10Sallum, Jábés fia pártot ütött ellene, és megölte őt a nép szeme láttára, és miután megölte, ő maga uralkodott helyette. 11Zekarjá többi dolga pedig, íme, meg van írva Izráel királyainak krónikáskönyvében. 12Ez az ÚR beszéde, amit Jéhúról szólt ekképpen: Negyedízig ülnek fiaid Izráel trónján. És így történt. 13Uzzijjának, Júda királyának harminckilencedik esztendejében Sallum, Jábés fia lett a király, de csak egy hónapig uralkodott Samáriában. 14Mert feljött Menahém, a tircabeli Gádi fia, és Samáriába ment, megölte Sallumot, Jábés fiát Samáriában, és miután megölte, ő uralkodott helyette. 15Sallum többi dolga pedig és pártütése, amelyet végrehajtott, íme, meg van írva Izráel királyainak krónikáskönyvében. 16Akkor verte le Menahém Tircából kiindulva Tifszahot, egész határukat és mindazokat, akik ott laktak, mivel nem engedték be. Ezért verte le őket, és még a várandós asszonyokat is mind felhasította. 17Azarjának, Júda királyának harminckilencedik évétől fogva uralkodott Menahém, Gádi fia Izráelen tíz esztendeig Samáriában. 18Az ÚR szemében gonoszul cselekedett: nem hagyta el Jeroboámnak, Nebát fiának bűneit egész életében, aki vétekbe ejtette Izráelt. 19Púl, Asszíria királya rátört az országra, és Menahém ezer talentum ezüstöt adott Púlnak, hogy legyen neki segítségül birodalma megerősítésében. 20Menahém adót vetett ki Izráelben a gazdagokra, ötven ezüstsékelt minden egyes emberre, hogy azt Asszíria királyának adja, mire visszatért Asszíria királya, és nem maradt ott az országban. 21Menahém többi dolga pedig és minden cselekedete vajon nincs-e megírva Izráel királyainak krónikáskönyvében? 22És elaludt Menahém, és atyáihoz tért, és utána fia, Pekahjá uralkodott. 23Azarjának, Júda királyának ötvenedik esztendejében kezdett uralkodni Pekahjá, Menahém fia Izráelen Samáriában két esztendeig. 24Az ÚR szemében gonoszul cselekedett, nem távozott el Jeroboámnak, Nebát fiának bűneitől, aki vétekbe ejtette Izráelt. 25De pártot ütött ellene Pekah, Remaljáhú fia, az ő hadnagya, és Argóbbal és Arjéval együtt megölte őt Samáriában, a királyi palotában. Ötven gileádbeli ember volt vele, amikor megölte, és ő lett helyette a király. 26Pekahjá többi dolga pedig és minden cselekedete, íme, meg van írva Izráel királyainak krónikáskönyvében. 27Azarjának, Júda királyának ötvenkettedik évében kezdett uralkodni Pekah, Remaljáhú fia Izráelen Samáriában húsz esztendeig. 28Az ÚR szemében gonoszul cselekedett: nem szakított Jeroboámnak, Nebát fiának bűneivel, aki vétekbe ejtette Izráelt. 29Pekahnak, Izráel királyának idejében jött el Tiglat-Pileszer, Asszíria királya, és elfoglalta Ijjónt, Ábél-Bét-Maakát, Jánóahot, Kedest, Hácórt, Gileádot, Galileát és Naftáli egész földjét, és fogságba hurcolta őket Asszíriába. 30De Hóséa, Élá fia pártot ütött Pekah, Remaljáhú fia ellen, és levágta őt. És miután megölte, ő lett helyette a király Jótámnak, Uzzijjá fiának huszadik esztendejében. 31Pekah többi dolga pedig és minden cselekedete, íme, meg van írva Izráel királyainak krónikáskönyvében. 32Pekahnak, Remaljáhú fiának, Izráel királyának második esztendejében kezdett uralkodni Jótám, Uzzijjának, Júda királyának a fia. 33Huszonöt esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jerúsá volt, Cádók leánya. 34Az ÚR szemében kedves dolgot cselekedett, úgy, amint apja, Uzzijjá cselekedett. 35Csak a magaslatokat nem rontották le. Még ott áldozott és tömjénezett a nép a magaslatokon. Ő építette meg az ÚR házának felső kapuját. 36Jótám többi dolga pedig és minden cselekedete vajon nincsen-e megírva Júda királyainak krónikáskönyvében? 37Ebben az időben kezdte az ÚR ráküldeni Júdára Recínt, Arám királyát és Pekahot, Remaljáhú fiát. 38És elaludt Jótám, és atyáihoz tért, és eltemették elődeihez Dávidnak, az ő atyjának városában. És utána Áház, a fia lett a király.