Királyok I. könyve 4

1Salamon király egész Izráel fölött király volt. 2Ezek voltak a főemberei: Azarjáhú, Cádók pap fia. 3Elihóref és Ahijjá, Sisának fiai kancellárok voltak, Jehósáfát, Ahilúd fia pedig főtanácsos volt. 4Benájá, Jójádá fia állt a hadsereg élén, Cádók és Ebjátár pedig pap volt. 5Azarjáhú, Nátán fia volt a tiszttartók elöljárója. Zábúd pap, Nátán fia volt a király barátja. 6Ahisár udvarbíró, Adónirám, Abdá fia pedig kincstartó volt. 7Volt Salamonnak tizenkét helytartója is egész Izráelben, akik ellátták a királyt és háznépét. Mindegyiknek évenként egy hónapig kellett az ellátásról gondoskodnia. 8Ez a nevük: Húr fia az Efraim hegyén, 9Deker fia Mákacban, Saalbímban, Bétsemesben, Élónban és Bét-Hánánban. 10Heszed fia Arubbótban, hozzá tartozott Szókó és Héfer egész földje. 11Abinádáb fiáé volt Dór egész határa. Salamon leánya, Táfat volt a felesége. 12Baanához, Ahilúd fiához tartozott Taanak, Megiddó és az egész Bétseán, mely Cáretán mellett van Jezréel alatt, és Bétseántól egész Ábél-Mehóláig, sőt Jokmoámon túl is. 13Geber fia a gileádi Rámótban volt helytartó. Hozzá tartoztak Jáirnak, Manassé fiának a sátorfalvai Gileádban. Az övé volt Argób tartománya, amely Básánban van: hatvan nagy város kőfallal és érczárakkal megerősítve. 14Ahinádáb, Iddó fia Mahanaimban, 15Ahimaac pedig Naftáliban volt, és Salamon egyik leányát, Boszmatot vette feleségül. 16Baaná, Húsaj fia Ásérban és Álótban volt, 17Jehósáfát, Párúah fia Issakárban, 18Simei, Élá fia Benjáminban, 19Geber, Uri fia Gileád földjén, Szihónnak, az emóriak királyának és Ógnak, Básán királyának földjén. Ő volt az egyetlen helytartó azon a földön. 20Júda és Izráel megsokasodott, olyan sokan voltak, mint a tenger partján a homok. Ettek, ittak és vigadtak. 21Salamon pedig minden ország fölött uralkodott az Eufrátesz folyamtól egészen a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig. Ezek adót fizettek neki, és szolgáltak Salamonnak élete egész idejében. 22Salamon udvarának napi szükséglete ez volt: harminc véka finomliszt és hatvan véka közönséges liszt. 23Tíz hizlalt ökör, húsz legeltetett ökör és száz juh a szarvasokon, őzeken, bivalyokon és a hizlalt madarakon kívül. 24Mert ő uralkodott minden helyen a folyótól nyugatra Tifszahtól egészen Gázáig minden királyon, akik a folyótól nyugatra voltak, és békében élt minden alattvalójával körös-körül. 25Júda és Izráel biztonságban lakott, mindenki a maga szőlője és fügefája alatt Dántól fogva Beérsebáig Salamon egész idejében. 26Salamonnak negyvenezer szekérbe való lova volt az istállókban, és tizenkétezer lovasa. 27A tiszttartók, mindegyik a maga hónapjában, hiánytalanul ellátták Salamon királyt és mindazokat, akik Salamon király asztalánál voltak. 28Ezenkívül árpát és szalmát is hoztak a lovak és a paripák számára, mindegyik arra a helyre, ahova a király parancsolta. 29Isten akkora bölcsességet, olyan nagy értelmet és annyi kimeríthetetlen gondolatot adott Salamon szívébe, mint a homok a tenger partján. 30Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint napkelet összes fiának és Egyiptomnak egész bölcsessége. 31Sőt bölcsebb volt minden embernél, még az ezráhi Étánnál, Hémánnál, Kalkólnál és Dardánál, Máhól fiainál is, úgyhogy híres lett minden nemzet körében. 32Háromezer példabeszédet mondott, és ezeröt éneket szerzett. 33Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól az izsópig, amely a falból nő ki. Beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról is. 34Minden népből jöttek hallgatni Salamon bölcsességét; a föld minden királyától, akik hallottak bölcsességéről.