Királyok I. könyve 16

1Az ÚR szava így szólt Jéhúhoz, Hanáni fiához Baasá ellen: 2Noha fölemeltelek a porból és fejedelemmé tettelek népemen, Izráelen, te mégis Jeroboám útján jársz, és bűnbe ejted népemet, Izráelt, hogy engem vétkeikkel haragra ingereljenek. 3Íme, én eltörlöm Baasát és házát, és olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának házát. 4Aki Baasá maradékai közül a városban hal meg, azt az ebek falják fel, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak. 5Baasá egyéb dolgai és amit cselekedett, az ő uralkodása vajon nincsenek-e megírva Izráel királyainak krónikáskönyvében? 6És elaludt Baasá, és atyáihoz tért, és eltemették Tircában. Fia, Élá uralkodott őutána. 7Nemcsak azért szólt az ÚR beszéde Jéhú próféta, Hanáni fia által Baasá és háza ellen és minden gonoszsága ellen, amelyet cselekedett az ÚR szemében, mert haragra indította keze alkotásaival, és mert olyan volt, mint Jeroboám háza, hanem azért is, mert azt kiirtotta. 8Ászának, Júda királyának a huszonhatodik évében Élá, Baasá fia lett Izráel királya Tircában két esztendeig. 9Azonban szolgája, Zimri, a harci szekerek fele részének parancsnoka pártot ütött ellene. Élá ugyanis Tircában volt, és az ital miatt igen megrészegedett Arcá házában, aki palotafelügyelője volt Tircában. 10Eljött Zimri, megverte és megölte őt Ászá júdabeli királynak a huszonhetedik évében, és ő uralkodott helyette. 11Amikor pedig királlyá lett, és trónját elfoglalta, kiirtotta Baasá egész házát egész rokonságával és barátaival együtt, és nem hagyott belőle még csak egy ebet sem. 12Így irtotta ki Zimri Baasá egész házát az ÚR szava szerint, amely Baasá ellen szólt Jéhú próféta által 13Baasá minden vétkéért és Élának, az ő fiának vétkéért, akik vétkeztek, és vétekbe ejtették Izráelt, mert bálványozásukkal haragra indították az URat, Izráel Istenét. 14Élá más dolgai pedig és minden cselekedete vajon nincsenek-e megírva Izráel királyainak krónikáskönyvében? 15Ászá júdabeli király huszonhetedik évében, amikor Zimri hét napja uralkodott Tircában, a nép Gibbetónt ostromolta, amely a filiszteusoké volt. 16Amikor az ostromló nép meghallotta, hogy pártot ütött Zimri, és a királyt is megölte, még azon a napon egész Izráel Omrit, Izráel seregeinek fővezérét választotta királlyá a táborban. 17Azután fölvonult Omri és egész Izráel vele együtt Gibbetónból, és körülzárta Tircát. 18De Zimri, amikor látta, hogy a várost bevették, bement a palota tornyába, magára gyújtotta a palotát, és meghalt. 19Bűnei miatt történt ez így, amelyekkel vétkezett, és gonoszul cselekedett az ÚR szemében. Mert Jeroboám útján járt, és bűnével, amelyet elkövetett, vétekbe ejtette Izráelt. 20Zimri egyéb dolgai pedig és pártütése, amelyet elkövetett, vajon nincsenek-e megírva az izráeli királyok krónikáskönyvében? 21Akkor kétfelé szakadt Izráel népe: a nép egyik része Tibnit, Gínat fiát követte, és őt akarta királlyá tenni, a másik része pedig Omrihoz ragaszkodott. 22De a népnek az a része, amely Omrihoz ragaszkodott, erősebb volt, mint az a rész, amely Tibnit, Gínat fiát követte. Majd meghalt Tibni, és Omri lett a király. 23Ászának, a júdabeli királynak harmincegyedik esztendejében lett királlyá Omri Izráelben tizenkét esztendeig. Tircában pedig hat esztendeig uralkodott. 24Megvette Samária hegyét Semertől két talentum ezüstért. A hegyen építkezett, és a várost, amelyet épített, Semernek, a hegy urának nevéről Samáriának nevezte. 25Gonoszul cselekedett Omri az ÚR szemében, és gonoszságával túltett az összes előtte levőn. 26És Jeroboámnak, Nebát fiának az útján és az ő bűnében járt, amellyel bűnbe ejtette Izráelt, és így haragra indította az URat, Izráel Istenét bálványozásai által. 27Omri más dolgai pedig és minden cselekedete és bátor tettei vajon nincsenek-e megírva az izráeli királyok krónikáskönyvében? 28Azután Omri elaludt, és atyáihoz tért, és eltemették Samáriában. Fia, Aháb uralkodott őutána. 29Aháb pedig, Omri fia Ászá júdabeli király harmincnyolcadik esztendejében kezdett uralkodni Izráelen. Aháb, Omri fia huszonkét esztendeig volt Izráel királya Samáriában. 30Gonoszabbul cselekedett Aháb, Omri fia az ÚR szemében mindazoknál, akik előtte voltak. 31Mert nem elégedett meg azzal, hogy Jeroboámnak, Nebát fiának a bűneiben járjon, hanem elment, és feleségül vette Jezábelt, Etbaalnak, a szidóniak királyának leányát, majd elment, és a Baalt kezdte szolgálni és imádni. 32És oltárt emelt Baalnak a Samáriában épített Baal-templomban. 33Aháb Asérá-szobrot is készített, és még jobban haragra indította az URat, Izráel Istenét, mint Izráel valamennyi királya őelőtte. 34Az ő idejében építette újjá Jerikót a bételi Híél. Elsőszülött fia, Abirám élete árán vetette meg annak alapját, és kisebbik fiának, Szegúbnak élete árán állította föl kapuit az ÚR szava szerint, amelyet Józsué, Nún fia által szólt.