Józsué könyve 21

1Azután odamentek a léviták családfői Eleázár paphoz és Józsuéhoz, Nún fiához és Izráel fiainak családfőihez, 2és így szóltak hozzájuk Silóban, Kánaán földjén: Az ÚR megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nekünk lakóhelyül városokat és hozzájuk tartozó legelőket jószágaink részére. 3Azért Izráel fiai a lévitáknak a maguk örökségéből az ÚR rendelete szerint ezeket a városokat és legelőiket adták: 4amikor a sorsvetés a kehátiak családjaira esett, tizenhárom város jutott a léviták közül való Áron pap fiainak, így Júda nemzetségétől, Simeon nemzetségétől és Benjámin nemzetségétől a sorsvetés szerint. 5Kehát többi fiának pedig Efraim törzsének a nemzetségeiből, Dán törzséből és Manassé törzsének az egyik feléből sorsvetés szerint tíz város jutott. 6Gérsón fiainak pedig Issakár törzsének a nemzetségeiből, Ásér törzséből, Naftáli törzséből és Manassé törzsének a másik feléből Básánban sorsvetés szerint tizenhárom város jutott. 7Merári fiai nemzetségeinek Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből tizenkét város jutott. 8Izráel fiai tehát ezeket a városokat és legelőiket a lévitáknak adták sorsolással úgy, ahogy megparancsolta az ÚR Mózes által. 9Júda fiainak a törzséből és Simeon fiainak a törzséből név szerint ezeket a városokat adták: 10a sorsvetés először a Lévi fiai közül való Kehát családjaiból Áron fiaira esett; 11nekik adták Anák atyjának váro sát, Kirjat-Arbát, azaz Hebrónt a Júda hegyvidékén és a körülötte levő legelőket. 12A város szántóföldjét és falvait pedig Kálébnak, Jefunne fiának adák birtokul. 13Áron pap fiainak adták a gyilkosok menedékvárosát, Hebrónt legelőjével és Libnát legelőjével, 14Jattírt legelőjével együtt, Estemóát és legelőjét, 15Hólónt és legelőjét, Debírt és legelőjét, 16Aint és legelőjét, Juttát és legelőjét, Bétsemest és legelőjét. Kilenc várost ebből a két törzsből. 17Benjámin törzséből pedig Gibeónt és legelőjét, Gebát és legelőjét, 18Anátótot és legelőjét, Almónt és legelőjét: négy várost. 19Áron fiainak, a papoknak összesen tizenhárom város jutott legelőikkel együtt. 20A Kehát fiainak a nemzetségeihez tartozó lévitáknak, akik Kehát fiai közül még hátravoltak a sorsvetés szerint, Efraim törzséből adtak városokat. 21Nekik adták ugyanis a gyilkosok menedékvárosait, Sikemet és legelőjét az Efraim hegyvidékén, aztán Gézert legelőjével együtt, 22Kibcaimot és annak legelőjét, Béthórónt és legelőjét: négy várost. 23Dán törzséből pedig Eltekét legelőjével együtt és Gibbetónt legelőjével együtt, 24Ajjálónt és legelőjét, Gat-Rimmónt és legelőjét: négy várost. 25Manassé törzse egyik feléből pedig: Taanakot és legelőjét, GatRimmónt és legelőjét: két várost. 26Kehát fiai többi családjának összesen tíz város jutott legelőivel együtt. 27A léviták családjaiból való Gérsón fiainak adták Manassé törzsének a másik feléből a gyilkosok menedékvárosát, Gólánt Básánban és legelőjét, Beesterát és legelőjét: két várost. 28Az Issakár törzséből pedig Kisjónt és legelőjét, Dobratot és legelőjét, 29Jarmútot és legelőjét és Én-Gannímot és legelőjét: négy várost. 30Ásér törzséből pedig Misált és legelőjét, Abdónt és legelőjét, 31Helkatot és legelőjét, Rehóbot és legelőjét: négy várost. 32Naftáli törzséből pedig Galileában a gyilkosok menedékváro sát, Kedest és legelőjét, Hammót-Dórt és legelőjét, valamint Kartánt és legelőjét: három várost. 33A gérsóni nemzetségeknek összesen tizenhárom város jutott a hozzájuk tartozó legelőkkel. 34Mérári fiai nemzetségének pedig, a még hátralevő lévitáknak adták Zebulon törzséből Jokneámot és legelőjét, Kartát és legelőjét, 35Dimnát és legelőjét, Nahalált és legelőjét: négy várost. 36Rúben törzséből pedig Becert és legelőjét, Jahcát és legelőjét, 37Kedémótot és legelőjét, valamint Méfáatot és legelőjét: négy várost. 38Gád törzséből pedig Gileádban a gyilkosok menedékvárosát, Rámótot és legelőjét, Mahanaimot és legelőjét, 39Hesbónt és legelőjét, Jazért és legelőjét: összesen négy várost. 40Mérári fiainak, akik még a léviták családjai közül fennmaradtak, a sorsvetés szerint összesen tizenkét város jutott. 41A lévitáknak tehát Izráel fiainak birtokaiból összesen negyvennyolc város és a legelőik jutottak. 42Ezekhez a városokhoz saját legelő is tartozott. Így volt ez mindegyik városnál. 43Odaadta tehát az ÚR Izráelnek mindazt a földet, amely felől megesküdött, hogy odaadja atyáiknak. Birtokba is vették, és letelepedtek rajta. 44Nyugalmat is adott nekik az ÚR mindenfelől, pontosan úgy, ahogy megesküdött atyáiknak. És senki sem tudott megállni velük szemben ellenségeik közül, minden ellenségüket kezükbe adta az ÚR. 45Egyetlen szó sem veszett el mindabból a jó szóból, amelyet az ÚR Izráel házának mondott; mind beteljesedett.